Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Årets skolenkät visar att många är nöjda med förskola och skola

Varje år får vårdnadshavare, elever och pedagogisk personal svara på en enkät om vad de tycker om förskolan och skolan i Finspångs kommun. Resultatet för 2022 visar att elever och vårdnadshavare generellt är nöjda och känner trygghet. Resultatet visar också vilka utvecklingsområden som finns.

Barn skriver med en penna

Skolenkäten ger ökad kunskap kring elevers, föräldrars och medarbetares upplevelser. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Skolinspektionens skolenkät riktas till alla skolor i landet. Frågorna handlar om bland annat trygghet, studiero, stöd och stimulans. Enkäten görs en gång per år och resultatet redovisas per skola och per huvudman (kommun eller friskola). I Finspångs kommun utökas enkäten till att gälla fler årskurser. Även vårdnadshavare i förskola får svara på frågor om vad de tycker om verksamheten. Resultaten nedan är övergripande för huvudmannen Finspångs kommun.

Förskola – högt betyg på samtliga frågor

Resultaten i enkäten visar att vårdnadshavare är mycket nöjda med våra förskolor och har en fortsatt hög positiv upplevelse inom alla bedömningsområden. Snittvärdet är 8,5 på en skala 1–10, där 10 är över förväntan.

Tydliga utvecklingsområden finns inom modersmålsundervisning för flerspråkiga barn.

- Vi är mycket glada att vårdnadshavare är nöjda med Finspångs kommuns förskolor. Medarbetarna gör ett fantastiskt jobb, där de skapar trygghet och utveckling för barnen varje dag. Vi fortsätter att utveckla förskolans verksamhet och utbildning i en positiv riktning, säger Zlatko Jankovic, verksamhetschef för förskola och F-6.

Grundskola – eleverna är trygga men önskar mer inflytande

Enkätresultaten visar att elever inom grundskolan har positiva upplevelser kring flera områden. Eleverna upplever en generell nöjdhet med skolan, de vet vad som krävs för att nå kunskapsmålen, de får anpassningar efter sina behov, de känner sig trygga och att de kan vara sig själva i skolan.

Eleverna upplever att det behövs förbättringar inom följande områden; stimulans och utmaningar i skolarbetet, tillit till elevens förmåga, inflytande och delaktighet samt studiero på lektionerna.

Vårdnadshavarnas resultat visar att de är nöjda med barnets skola, att skolan är trygg och att elever/lärare bemöter varandra positivt. De upplever också att barnen får anpassningar som behövs och stöd av elevhälsan. De tycker precis som eleverna att studieron behöver bli bättre. I övrigt skiljer sig upplevelsen lite från elevernas. Vårdnadshavarna tycker att barnen utmanas i skolarbetet, och att lärarna skapar intresse för skolarbete. Men de önskar mer information från skolan kring hur eleven utvecklas kunskapsmässigt, och de lyfter också fram att förhindra kränkningar.

- Svaren har stor betydelse i uppföljningen av vår kvalitet och vad vi behöver bli bättre på. De ger ett värdefullt underlag till vårt systematiska kvalitetsarbete och arbetet med sko­lornas verksamhetsplaner, säger Zlatko Jankovic, verksamhetschef för förskola och F-6.

- Resultaten ger också möjlighet att sprida goda exempel från verksamheter som lyckas bra inom ett område, till verksamheter som behöver stöd för att förbättras, fortsätter Zlatko Jankovic.

Bergska gymnasiet – eleverna upplever gott bemötande men vill ha mer stimulans

Svaren från eleverna på Bergska gymnasiet Bildningen visar på flera positiva upplevelser; eleverna upplever att lärarna förklarar så att de förstår uppgiften, de får hjälp under lektionerna, det är ett gott bemötande mellan elever/elever och elever/lärare och de känner trygghet i skolan.

När det gäller utvecklingsområden så anger eleverna att de vill ha mer stimulans och utmaningar, och de önskar större förmåga hos lärare att skapa intresse för skolarbetet. Även tillit till elevers förmåga, samt elevers möjlighet till delaktighet och inflytande är områden som kan utvecklas framåt.

- Vi är glada över att enkätsvaren är positiva kring trygghet, stöd i arbetet och bemötande. Bergska gymnasiet har arbetat mycket med dessa områden. Framåt ska vi fokusera mer på de utvecklingsområden som framkommer i enkätsvaren, säger Cathrine Jerrhage, verksamhetschef för 7-9, gymnasiet och vuxenutbildning.

Skolinspektionens skolenkät riktas till alla skolor i landet. Alla elever i årskurs 5, 8 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskola samt vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola får svara på enkäten. Den brukar skickas ut i januari varje år.

Finspångs kommun skickar även ut frågorna till övriga elever i årskurs 4-9 samt årskurs 1 och 3 på gymnasiet. Det ger en bredare bild av vad eleverna tycker.

Frågorna handlar om bland annat trygghet, studiero, stöd och stimulans. Enkäten görs en gång per år och resultatet redovisas per skola och per huvudman (kommun eller skolföretag).

- Det fanns tidigare en särskild kvalitetsuppföljning för förskolan som användes i hela Sverige. Den genomförs inte längre, men Finspångs kommun har fortsatt att skicka ut enkäter med liknande frågor till vårdnadshavare och pedagogisk personal i förskola för att få en bild av nöjdhet och utmaningar i förskolan, säger Stefan Nemeth, kvalitetsansvarig i sektor utbildning.

Frågorna skickas ut till vårdnadshavare och elever i Finspångs kommun årligen. Enkäten för förskola, grundskola och gymnasium skickas ut nästa gång i mars 2023.

Mer information

Om du vill ha mer information om resultatet för ditt barns förskola eller skola så kontaktar du verksamhetens rektor.

Om du vill ha mer information om de kommunövergripande resultaten, eller har frågor om enkäterna, så kontaktar du kvalitetsansvarig på sektor utbildning.

Relaterad information

Kontakt

Stefan Nemeth
Verksamhetschef - Grundskola 7-9, gymnasiet och vuxenutbildning
Sektor utbildning

0122-850 93
stefan.nemeth@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ellenor Lindroth
Verksamhetschef - Förskola, fritidshem, grundskola F-6 och anspassad skola
Sektor utbildning

0122 859 77
ellenor.lindroth@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Cathrine Jerrhage
Verksamhetschef årskurs 7-9, gymnasiet, vuxenutbildningen
Sektor utbildning

0122-850 93
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång