Finspångs kommun

Språk/Language

Planprogram Nyhem

Samhällsplaneringsenheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett planprogram för Nyhem.

Planprogram Nyhem

Nyhem har pekats ut som utvecklingsområde (U7) i kommunens gällande översiktsplan, ÖP2020. Utvecklingsområde innebär att området pekas ut för framtida bebyggelse och service. För att en exploatering ska vara möjlig krävs ytterligare utredningar och detaljplanering där områdets slutgiltiga omfattning och utformning utreds. Vid planering och exploatering av utvecklingsområdena är det viktigt att även grön- och friytor finns med i de nya bostadsområdena.

Ett planprogram kan upprättas för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag för framtida detaljplan/-planer inom området.

Arbetet med planprogrammet påbörjas under hösten 2022.

Relaterad information

Kontakt

Johanna Trozelli
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-857 85
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Marika Östemar
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Planeringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång