Finspångs kommun

Språk/Language

Vanliga frågor om bygglov

Här nedan kan du läsa svar på de vanligaste frågorna.

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun eller en annan myndighet. Byggherren har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs.

För åtgärder som kräver lov eller anmälan ansvarar byggherren bland annat för att:

  • åtgärden inte påbörjas förrän lov har beviljats eller anmälan har gjorts,
  • byggnationen inte påbörjas innan startbesked finns,
  • åtgärden uppfyller bygglovsbeslutet och de krav som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen,
  • Åtgärden inte tas i bruk innan slutbesked finns.

Om din fastighet ligger inom område med detaljplan regleras hur byggnation får utföras i detaljplanen. Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område görs vid en bygglovsansökan en bedömning i det enskilda ärendet.

Ärenden om lov och förhandsbesked ska enligt Plan- och bygglagen handläggas inom 10 veckor räknat från den dag då din ansökan bedöms vara komplett. Målsättningen är alltid att skriva beslut så fort som möjligt.

För att handläggningen ska gå snabbare i ditt ärende är det viktigt att du noga kontrollerar att samtliga ritningar och beskrivningar som behövs för prövningen finns med i ansökan. Till exempel att måtten du angett är korrekta och att det tydligt framgår vilken åtgärd det är som ska prövas.

Tänk på att din ansökan ska kunna förstås av samtliga berörda grannar. Var gärna överdrivet tydlig för att undvika missförstånd.

Det du har angett i din ansökan och som du fått lov och startbesked för, är det som ska uppföras på den angivna platsen. Beslut om lov vinner laga kraft fyra veckor efter beslutet har expedierats, under förutsättning att ingen överklagar.

Det finns inget sätt att i efterhand ändra ansökan, utan då krävs en ny prövning med ett nytt beslut och en ny tid för berörda att överklaga.

Beroende på var din fastighet ligger kan det finnas en detaljplan som gäller för området. I en detaljplan regleras hur nära tomtgräns man får bygga både vad gäller huvudbyggnad och komplementbyggnader.

Utanför detaljplanerat område får man bygga närmare än 4,5 m till grannen om det inte innebär en olägenhet. Byggnadsnämnden gör i sådana fall en prövning om det kan anses vara lämpligt att placera byggnaden nära tomtgränsen.

Bygglovsbefriade åtgärder får placeras närmare än 4,5 m från gränsen om man har grannens medgivande. Om de placeras närmare än 4,5 m mot gata eller allmän plats är åtgärderna inte längre bygglovsbefriade utan kräver bygglov.

Det är alltid bra att i god tid föra dialog med sina grannar.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för solceller.

Om följande kriterier uppfylls krävs inte bygglov för solcellspaneler inom detaljplan.

De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial

  • De ska följa byggnadens form.
  • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
  • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Om du inte uppfyller kraven ovanför är du välkommen in med en ansökan.

Det blir inte någon kostnad i samband med ansökan om solceller enligt beslut från Kommunfullmäktige.

Generellt krävs bygglov för att måla om en byggnad inom detaljplanerat område. Under vissa förutsättningar finns undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader. Undantaget från lovplikten för att måla om byggnader gäller endast under förutsättning att det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. För särskilt utpekade områden krävs bygglov.

Generellt krävs bygglov för uppställning av husbil, husvagn och fritidsbåt då detta betraktas som upplag.

Under vissa förutsättningar finns undantag från lovplikten för uppställning inom en tomt bebyggt med ett en- och tvåbostadshus. Undantagen gäller inte om platsen ligger i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde med högt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde.

Det krävs inte bygglov för att säsongsförvara upp till två enheter i direkt närhet till ett en- eller tvåbostadshus och placeringen är längre än 4,5 meter från tomtgräns. Om husvagnen, husbilen eller fritidsbåten placeras närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Om enheten står uppställd på samma ställe under en längre tid än en normal säsong och används på platsen betraktas den som en byggnad och bygglov kan då krävas.

Det krävs bygglov för att ändra en byggnads användning. Exempelvis om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än tidigare. Detta krav på bygglov gäller för alla typer av befintliga byggnader, även för ekonomi­byggnader och oavsett var de är placerade. Bygglov krävs även om det inte görs några inrednings­åtgärder.

Om en ändring av en byggnads användning inte kräver bygglov kan åtgärden trots detta kräva en anmälan. Det kan exempelvis handla om ändring av en byggnads planlösning, bärande konstruktion, ventilation, vatten- och avlopp eller brandskydd.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedanByggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång