Språk/Language

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunen. Planen är strategisk och visar hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten. Översiktsplanen pekar till exempel ut områden som kommunen vill bevara, exempelvis parker, natur- och friluftsområden samt bostads- och verksamhetsområden.

I översiktsplanen pekas även områden ut som kommunen anser kan utvecklas för exempelvis bostäder, rekreation eller verksamhet. I en översiktsplan finns även statens intressen med, det kan exempelvis vara naturreservat, riksintressen för kulturmiljöer, vägar och kraftnät. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda.

Aktuell översiktsplan

17 februari 2021 antog kommunfullmäktige miljö- och samhällsberedningens förslag till ny översikts­plan för Finspångs kommun. Översiktsplanen är digital och du når den via länken nedan.

Relevanta handlingar

Samråds- och granskningsversioner

Kontakt

Johan Malmberg
Kommundirektör

0122-852 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Lina Alm
Tillväxtansvarig
Ledningsstaben

0122-850 03
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång