Finspångs kommun

Språk/Language

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunen. Planen är strategisk och visar hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten.

Översiktsplanen pekar till exempel ut områden som kommunen vill bevara; till exempel parker, natur- och friluftsområden samt områden för bostäder och olika verksamheter.

Översiktsplanen visar även områden som kommunen tycker kan utvecklas för exempelvis nya bostäder, rekreation eller verksamhet. I en översiktsplan finns även statens intressen med. Det kan exempelvis vara naturreservat, riksintressen för kulturmiljöer, vägar och kraftnät. En översiktsplan är inte bindande för myndigheter och enskilda.

Vår aktuella översiktsplan

17 februari 2021 antog kommunfullmäktige miljö- och samhällsberedningens förslag till ny översikts­plan för Finspångs kommun. Översiktsplanen är digital och du når den särkskilda webbplatsen för planen via länken nedan. Till planen finns också en läsanvisning som berättar hur planen är upplagd och hur du kan navigera i den via dator eller mobil.

Att läsa via dator

Skärmklipp som visar startsidan på Översiktsplanen med olika innehållsflikar och menyer.

Översiktsplanen redovisas genom tio horisontella flikar (1).
Utöver dessa finns en flik för att lämna synpunkter. Under flikarna finns information genom texter till vänster och bilder, kartor samt andra illustrationer till höger. Navigera mellan flikarna genom att klicka på rubriken för fliken.

Under varje flik, längst till vänster på skärmen (2), finns en symbol som föreställer ett hus, de leder till den översta rubriken under fliken. Där finns en samling klickbara länkar som länkar
direkt till flikens underrubriker (3).

Under ”huset” finns det punkter och en pil (4). Varje punkt indikerar en underrubrik och pilen gör det möjligt att hoppa mellan dessa. När en underrubrik väljs kan det vara så att det finns mer text än vad som synd direkt. Genom att skrolla med pekaren eller genom att använda piltangenterna syns mer text. Finns det många underrubriker så syns inte alla punkter i den högra meny direkt, en siffra indikerar att det finns mer.

Så skriver du ut
Det finns en utskriftssymbol under varje flik i form av en kedjesymbol (5). Klicka på den och välj utskrift. Det är möjligt att skriva ut direkt eller till en pdf-fil som går att spara. Längre ner kan du läsa mer om hur du skriver ut.

Att läsa via mobil och surfplatta

Om du läser översiktsplanen via mobil eller surfplatta är utseendet något annorlunda jämfört med en dator. Men alla funktioner är desamma.

Skärmklipp som visar översiktsplanen i mobilläge.

Via mobilen eller surfplattan syns inte alla flikar, välj flik i menyn längst upp till vänster i appen (1) eller välj flik genom att svepa på flikrubriken längst ner (3).

Under varje flik finns en symbol med fyra pilar och texten "peka för information" (2) för att få fram texterna. Svep för att få fram underrubriker med mer text.

Så här skriver du ut översiktsplanen

Skärmklipp på utskriftsfönstret.

För att skriva ut hela eller delar av text och bilder som finns under en flik används länksymbolen längst upp till vänster på skärmen eller i appen. Det går att välja att antigen kopiera adressen,
för att dela fliken i exempelvis e-post eller på andra sidor på nätet, eller att skriva ut. Vid val av utskrift kommer flera fönster att öppnas och flera val och inställningar ka göras innan utskriften.
Ett alternativ är att skriva ut till pdf-fil som går att spara digitalt. I utskrifterna kommer både text och bilder eller kartor med.

Söka efter ord

Skärmklipp

i webbläsaren Crome går det att söka i den aktiva fliken genom att trycka F3. Motsvarande funktion finns i flera andra webbläsare. Ordet eller de bokstäver du söker efter markeras då och du kan bläddra mellan träffarna med pilarna.

Här hittar du andra handlingar som är kopplade till översiktsplanen och som varit särskilt viktiga i processen att ta fram och besluta om den nya planen.

Finspångs kommuns översiktsplan har tagits fram genom dialog, samarbete och reflektion. Det har bland annat skett via samråds- och gransknings­förfarande som anges i plan- och bygg­lagen.

Här hittar du de tidiga versionerna av planen som man kunnat lämna synpunkter på. Men observera att dessa handlingar alltså inte är de som blivit antagna.

Handlingar från granskningen
(perioden 8 juni till 14 september 2020)

Handlingar från samrådet
(perioden 21 januari 2019 till 17 april 2019)

Missiv och planeringsunderlag:

Vad är en planeringsstrategi?

I april 2020 ändrades plan- och bygglagen i några avseenden gällande kapitel 3, översikts­planering. Då arbetet redan pågick med Finspångs kommuns nya översiktsplan omfattades Finspångs kommun inte av alla ändringar. Det som kom att påverka kommunen mest är ändringarna om det som tidigare kallades för aktualitets­prövning, vilket nu mer kallas planerings­strategi.

3 kapitlet i plan- och bygglagen

”Översyn av planens aktualitet 23 § Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktige 1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, och 2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §. En planeringsstrategi kan ändras fram till nästa ordinarie val. Kraven i första stycket gäller dock inte om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom den tid som anges där. Lag (2020:76).”

En planeringsstrategi ska innehålla:

  • Ställningstaganden om det behövs fördjupningar, vidare utredningar eller tematiska tillägg i frågor som upptäckts inte hanteras tillräckligt omfattande i översikts­planen.
  • Ställningstaganden om det inte behöver genomföras något särskilt, eller om en ny översiktsplan bör arbetas fram.
  • Planeringsstrategin kan vara ett sätt att planera arbetet med översikts­planeringen under en tidsperiod och skapa en bred förankring inom förvaltningen och inom politiken. Den ger möjlighet att frågor om översiktlig planering kan hållas levande över tid. Den kan ses som en genomförande­plan för de kommande fyra åren.

Syftet med Finspångs kommuns planeringsstrategi är att vara en grund till bedömningen om översikts­planen är aktuell i förhållandena i plan- och bygglagen (PBL, Plan- och bygglag (2010:900) samt att föreslå prioritering för Finspångs kommuns strategiska samhälls­utveckling och översiktlig planering för de kommande fyra åren.

Kontakt

Johan Persson
Kommundirektör

0122-859 86
johan.persson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång