Finspångs kommun

Språk/Language

Ändring av detaljplan för Rejmyre 1:233 m fl

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över planbestämmelserna för gällande detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:233 m fl.

Syftet med planändringen är att se över möjligheten att se över byggrätter och
mark som inte får bebyggas (s k prickad mark).

Till grund för planändringen ligger ett beviljat planbesked för fastigheten Rejmyre
1:253. Kommunen har bedömt det lämpligt att se över hela den gällande
byggnadsplanen B23 genom ändring av detaljplanen.

Planområdet omfattar samma yta som gällande byggnadsplan, B23.

Detaljplaneprocessen.

Laga kraft

Kommunstyrelsen antog detaljplanen 17 januari 2024. Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla 22 januari 2024. Detaljplanen vann laga kraft 13 februari 2024.

Planhandlingar

Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång