Språk/Language

Kultur i skolan

Skolan är den enda sociala och kulturella samlingsplats som når alla barn och unga oberoende var de bor eller vilken bakgrund de har. Skolan har ansvar för att ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga till eget kreativt skapande.

Alla elever ska också erbjudas möjligheter att uppleva olika uttryck för kunskap och bildning, pröva och utveckla olika konstnärliga uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Ett sätt är att ta del av samhällets kulturutbud. I Finspångs kommun består kultur i skolan av två delar, Barnkulturgarantin och Skapande skola.

Läs mer om Barnkulturgarantin

Barnkulturgarantin är kommunens egen satsning i linje med kulturstrategin. Här ligger fokus på upplevelsen av professionell kultur som till exempel teaterföreställningar, film, konsert, utställning eller dans. Satsningen innebär att alla elever i årskurs F-9, grundsär- och träningsskola erbjuds minst en professionell kulturupplevelse per läsår.

Läs mer om Skapande skola

Kulturrådet har beviljat Finspångs kommun medel för att genomföra kulturaktiviteter i grundskolor årskurs F-9 under läsåret 2022/2023. Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Kulturrådets satsning på Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att barnen och eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets webbplats.

För dig som är lärare

Nedan når du information om gällande föreställningar och aktiviteter inom ramen för Barnkulturgarantin och Skapande skola som dina elever ska delta i. På varje skola ska det finnas ett kulturombud som kan hjälpa dig om du har några frågor. Vet du inte vem som är kulturombud på din skola så kontakta kultursamordnare - barn och unga.

Har du blivit utsedd eller önskat själv att vara kulturombud innebär det en del åtaganden som är viktiga att följa. Se checklistan nedan.

Om du slutar som kulturombud är det viktigt att en ny lärarrepresentant utses på din skola. Meddela även kultursamordnare - barn och unga om vem som efterträder. Du har också ett ansvar att lämna över så att det nya kulturombudet snabbt kan hämta information om Kultur i skolan och kommande aktiviteter.

Checklista för grundskolans kulturombud

Att vara kulturombud

Som kulturombud ingår du i en kulturstrategisk samverkansgrupp där sektorerna utbildning, stab (kultur) samt kulturombud från kommunens samtliga grundskolor, grundsärskola samt Ljusfalls friskola finns representerade.
Samverkansgruppen träffas tre gånger per termin på Kulturhuset (september, oktober, november, februari, mars och april). Kultursamordnaren sammankallar och utbildningsstrateg skriver mötesanteckningar som sedan skickas ut. Kulturaktiviteterna förbereds, planeras och följs upp i dialog mellan kultursamordnaren, kulturombuden, berörda lärare och rektorer. Representanter från den kulturstrategiska samverkansgruppen deltar i utbudsdagar, konferenser och seminarier som anordnas i regionen. Vi har ett aktivt samarbete med Region Östergötland samt med Riksteatern för att hålla uppdaterade gällande utbudet av kulturaktiviteter både lokalt, regionalt och nationellt. ScenGalej är ett exempel på en utbudsdag som infaller under höstterminen.


Kulturombudens viktiga roll

Kulturombuden fungerar som länken mellan den kulturstrategiska samverkansgruppen, lärare och elever på skolan. Eleverna kommer genom kulturombuden till tals gällande planering av Skapande skola-projekten. Skolorna samlar in förslag från eleverna som därefter diskuteras på samverkansgruppens möten. Utifrån dessa skapas det tematiska upplägget och aktiviteter väljs ut. Det är viktigt att inte se elever endast som mottagare eller konsumenter av kultur. Elevers delaktighet handlar inte minst om att lyssna på dem, ta vara på deras förslag och initiativ så att det utbud som finns inte endast är på de vuxnas villkor.

Vidare förmedlar kulturombuden all information gällande Kultur i skolan till övrig personal.


Aktiviteter

Kultursamordnaren publicerar aktiviteterna inom Barnkulturgarantin och Skapande skola på hemsidan i samband med ny termin och meddelar kulturombuden när det är klart. Varje årskurs har sedan sin egen länk för aktuella aktiviteter (se ovan). Kulturombuden meddelar övrig personal på respektive skola när det finns information på hemsidan kring kommande aktiviteter. Ibland har kultursamordnaren gjort färdiga scheman när respektive skola ska ta del av aktiviteten. Ibland innebär det att varje skola får anmäla sin klass eller hela skolan samtidigt. När det gäller aktiviteter inom skapande skola är det extra viktigt med kommunikationen eftersom kulturombudet inte undervisar alla årskurser. Det är berörd lärare som har kontakt med aktör inför besöket och säkerställer att det finns lokal och andra saker som ev. måste förberedas. Om det sker byte av personal under läsåret så måste ev. bokningar till aktiviteter förmedlas.


Utvärdering

Efter varje kulturupplevelse eller skapande aktivitet med professionell kulturaktör ska elever tillsammans med personal fylla i en utvärdering. Formuläret finns på hemsidan vid respektive årskurs. Utvärderingarna gör det möjligt för eleverna att påverka innehållet i kulturutbudet. Lärarna kan också påverka så att kulturaktiviteterna på ett naturligt sätt kan knytas till den ordinarie undervisningen och dess kunskapsmål.


Boka transport till Kulturhuset

Skolorna på landsbygden bokar transport till Kulturhuset. OBS! gäller bara de aktiviteter som faller inom ramen för Barnkulturgarantin och Skapande - skola. Stadsskolorna som ligger i centralortens ytterområde får boka transport för elever i F-klass och årskurs ett. Detta går på Kultur i skolans budget. Det är viktigt att detta följs.

Boka genom Hällesta buss, 0122-505 92. Ange Michael Asfahan som referensperson och be dem märka fakturan med namnet på den aktivitet/föreställning som besöket avser + meddela dem om aktiviteten är en del av Barnkulturgarantin eller Skapande skola.


Frågor

Kontakta kultursamordnaren för barn och unga.

Kontakt

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång

Michael Asfahan (tjänstledig)
Kultursamordnare barn och unga
Kulturhuset

0122-855 05
michael.asfahan@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång