Finspångs kommun

Språk/Language

Sunda-Högsätter

Kommunen arbetar långsiktigt med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till befintlig bebyggelse på landsbygden. Sunda-Högsätter är ett av de områden som utpekats i kommunens vatten- och avloppsplan (VA-plan).

Varför kommunalt VA i Sunda-Högsätter?

Bebyggelsen i Sunda-Högsätter bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna vatten och avlopp enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Kommunen har i en övergripande VA-plan bedömt behovet av kommunalt VA i samtliga bebyggelsegrupper som idag ligger utanför kommunalt verksamhetsområde. Sunda-Högsätter har prioriterats högt för att det finns ett stort behov av åtgärder men även utifrån utvecklingsperspektiv.

I LAV § 6 anges att kommunen är skyldig att anordna vatten och avlopp om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön i ett större sammanhang, både för befintlig och blivande bebyggelse. Enligt tidigare rättsfall avser ett större sammanhang 20-30 fastigheter men det kan även omfatta mindre antal fastigheter. Sunda-Högsätter är en bebyggelsegrupp med 65 hus varav ungefär hälften har wc-avlopp. De flesta husen har eget vatten från brunn eller Tisnaren och avlopp till en egen anläggning. Merparten av avloppsanläggningarna är äldre och förutsättningarna för enskilda lösningar är mycket svåra. I direkt närhet till området ligger Lyttersta vattentäkt i Vingåkers kommun, där arbete med nytt beslut om vattenskyddsområde pågår. En stor del av tillrinningen till vattentäkten bedöms komma från Tisnaren.

Mer om klassningen utifrån behov av åtgärd och prioritering samt en sammanställning med alla bebyggelsegrupper finns att läsa i VA-planen. VA-planen är beslutad av kommunfullmäktige.

Du kan följa arbetet hos Finspångs Tekniska via länken nedan

Händelser

  • 9 juni, 2021 Information i kommunstyrelsen
  • 14 juni, 2021 utskick av informationsbrev till berörda fastighetsägare
  • 25 augusti, 2021 beslut i kommunstyrelsen.
  • 15 september, 2021 beslut i kommunfullmäktige.

Kontakt

Har du frågor kring VA-plan och beslut om verksamhetsområde är du varmt välkommen att kontakta Finspångs kommun.

Har du frågor gällande projektering och utbyggnad vänligen kontakta Finspångs Tekniska.

Jonny Sävenhed
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-852 37
jonny.savenhed@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång