Finspångs kommun

Språk/Language

Krisstöd - POSOM

POSOM står för "psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer". Det innebär att kommunen vid allvarliga situationer kan erbjuda kris­stöd till drabbade som behöver prata om det som skett eller komma i kontakt med anhöriga.

Olyckor, katastrofer eller extraordinär händelser innebär ofta att de som drabbas utsätts för en krissituation och behöver stöd. POSOM:s uppgift är att hjälpa när samhällets resurser inte räcker till för att klara ett bra omhändertagande av personer som drabbats av akuta kriser, olyckor eller katastrofer. POSOM:s samordningsgrupper finns i kommunens tätorter.

I POSOM ingår räddningstjänst, socialtjänst, Polisen, Svenska kyrkan, förskola, skola, sjukvård, Hemvärnet och frivilligorganisationer.

Finspångs kommun har en kommunal organisation för psykiskt och socialt omhändertagande, Posom, i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd.

POSOM:s uppgifter är att:

  • Tillgodose behovet av psykologiskt, socialt och medmänskligt stöd till drabbade och närstående vid allvarliga och omfattande olyckor, katastrofer eller händelser.
  • Vid behov upprätta stödcentrum vid större kriser.
  • Samverka med övriga berörda organisationer vid en större olycka eller händelse.
  • Genomföra regelbundna utbildningar och övningar för den personal som ingår i POSOM.

Organisation för POSOM i Finspång

Ansvarig för POSOM-gruppens arbete är socialchef i Finspångs kommun. På sektor social omsorg finns också en samordnare för POSOM som organiserar arbetet.

Personerna som deltar i gruppen övas och utbildas för att kunna ge stöd vid svåra händelser. De som ingår i gruppen har också särskilda kunskaper om hur människor reagerar i kris och flertalet har vana att arbeta under stress.

Gruppen larmas ut via räddningstjänsten och bedömning om gruppen ska aktiveras görs vid varje enskilt fall.

Kontakt

Räddningstjänsten
Reception

0122-850 80
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 40 Finspång