Finspångs kommun

Språk/Language

Projekt för naturvård

Pågående och kommande projekt för naturvårdande åtgärder.

Blomster/slåtterängarna  i Vibjörnsparken 2019.

En privatperson har erhålligt LONA-bidrag för att anlägga en våtmark vid Kråken väster om Igelfors. Projektet är förlängt och förväntas pågå fram till 2024-09-01.

Skogssällskapet har erhålligt LONA-bidrag för att ta fram underlag för anläggning av en våtmark på fastigheten Selesjö 1:5 i östra delen av kommunen. Projektet beräknades pågå mellan 2021-2022, men har nu beviljats förlängning till 2023-12-31.

En privatperson har erhålligt LONA-bidrag för att anlägga en våtmark vid Godgölen öster om Rejmyre. Projektet beräknades pågå mellan 2021-2022, men har nu beviljats förlängning till 2023-12-31.

Logotyp Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Restaureringen ska gynna främst fågellivet. Projektet inkluderar bland annat åtgärder som att reglera sjön och skapa en mosaik av vattenspeglar och fastmark. Process pågår för att få nödvändiga tillstånd för att utföra restaureringen. Ingen beräknad sluttid finns i dagsläget.

Logotyp Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Under perioden 2020-2022 kommer en huggning att genomföras i Bönnernskogen som ligger intill Bönnernbadet. Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för tall och ek samt att skapa mer död ved. Den döda veden är mycket viktig för en rad olika arter av exempelvis lavar, svampar, mossor, insekter och fåglar.

Europeiska jordbruksfonden

Stöd från skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet
(Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling)

Projektet ämnar att säkerställa skydd för den äldre barrskogen ovanför Bönnernbadet. Ingen beräknad sluttid finns i dagsläget.

I Finspångs kommun är ett antal så kallade invasiva arter vanligt förekommande, främst blomsterlupin, jätteloka, parkslide, sjögull och gullris. Invasiva arter är sådana arter som egentligen inte ska finnas i den svenska floran och faunan och de kan ställa till det för människa och natur.

Kommunen har erhållit LONA-bidrag för att inventera var arterna finns, ta fram en handlingsplan samt genomföra en informationskampanj. Projektet kommer att pågå 2021-2022.

Logotyp Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

I Finspångs kommun finns flera ovanliga arter av vilda bin. Kommunen har erhållit LONA-bidrag för att inventera en rad arter och deras livsmiljöer för att få ökad kunskap om deras förekomster. Fokus kommer att ligga på silvergökbi, mörkgökbi, pärlbi, fröjdgökbi, väddgökbi och deras värdarter guldsandbi, småfibblebi, ängssolbi, fröjdsandbi och väddsandbi. Dessutom kommer signalarterna praktbyxbi och storfibblebi att eftersökas. Projektet kommer att pågå mellan 2021-2022.

Logotyp Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Kommunen har erhållit LONA-bidrag för att eftersöka en rad arter. Syftet är att få en ökad kunskap om i flera fall sällsynta arter och deras förekomst i kommunen. Den ökade kunskapen kan bidra till förändrad skötsel av naturområden och en tryggad framtid för de aktuella arterna. Arterna som kommer att sökas är skogsklocka, blyertslav/gammelekslav, gul dropplav, trumgräshoppa, korallticka, dunmossa, läderbagge, bombmurkla, ryl, dvärgbjörk, ekoxe, fältgentiana och häckning fiskgjuse. Projektet pågår mellan 2021-2022.

Logotyp Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Kontakt

Matilda Hagstam
Naturvårdssamordnare
Planeringsenheten

0122-853 24
matilda.hagstam@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång