Språk/Language

Projekt för naturvård

Pågående och kommande projekt för naturvårdande åtgärder.

Blomster/slåtterängarna  i Vibjörnsparken 2019.

Anläggande av våtmark

En privatperson har erhålligt LONA-bidrag för att anlägga en våtmark vid Kråken väster om Igelfors. Projektet beräknas pågå under 2021-2023.

Skogssällskapet har erhålligt LONA-bidrag för att ta fram underlag för anläggning av en våtmark på fastigheten Selesjö 1:5 i östra delen av kommunen. Projektet beräknas pågå under 2021-2022.

En privatperson har erhålligt LONA-bidrag för att anlägga en våtmark vid Godgölen öster om Rejmyre. Projektet beräknas pågå under 2021-2022.

Logotyp Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Restaurering av Ölstadsjöns naturreservat

Restaureringen ska gynna främst fågellivet. Projektet inkluderar bland annat åtgärder som att reglera sjön och skapa en mosaik av vattenspeglar och fastmark. Process pågår för att få nödvändiga tillstånd för att utföra restaureringen. Ingen beräknad sluttid finns i dagsläget.

Logotyp Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Naturvårdshuggning Bönnernskogen

Under perioden 2020-2022 kommer en huggning att genomföras i Bönnernskogen som ligger intill Bönnernbadet. Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för tall och ek samt att skapa mer död ved. Den döda veden är mycket viktig för en rad olika arter av exempelvis lavar, svampar, mossor, insekter och fåglar.

Bidrag har fåtts från den Europeiska jordbruksfonden för miljövårdande skötsel i skoglig nyckelbiotop.

Bildande av kommunalt naturreservat

Projektet ämnar att säkerställa skydd för den äldre barrskogen ovanför Bönnernbadet. Ingen beräknad sluttid finns i dagsläget.

Åtgärder mot invasiva arter

I Finspång är ett antal så kallade invasiva arter vanligt förekommande, främst blomsterlupin, jätteloka, parkslide, sjögull och gullris. Invasiva after är sådana arter som egentligen inte ska finnas i den svenska floran och faunan och de kan ställa till det för människa och natur.

Kommunen har erhållit LONA-bidrag för att inventera var arterna finns, ta fram en handlingsplan samt genomföra en informationskampanj. Projektet kommer att pågå 2021-2022.

Logotyp Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Inventering av vilda bin

I Finspångs kommun finns flera ovanliga arter av vilda bin. Kommunen har erhållit LONA-bidrag för att inventera en rad arter och deras livsmiljöer för att få ökad kunskap om deras förekomster. Fokus kommer att ligga på silvergökbi, mörkgökbi, pärlbi, fröjdgökbi, väddgökbi och deras värdarter guldsandbi, småfibblebi, ängssolbi, fröjdsandbi och väddsandbi. Dessutom kommer signalarterna praktbyxbi och storfibblebi att eftersökas. Projektet kommer att pågå mellan 2021-2022.

Logotyp Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Vart tog arterna vägen?

Kommunen har erhållit LONA-bidrag för att eftersöka en rad arter. Syftet är att få en ökad kunskap om i flera fall sällsynta arter och deras förekomst i kommunen. Den ökade kunskapen kan bidra till förändrad skötsel av naturområden och en tryggad framtid för de aktuella arterna. Arterna som kommer att sökas är skogsklocka, blyertslav/gammelekslav, gul dropplav, trumgräshoppa, korallticka, dunmossa, läderbagge, bombmurkla, ryl, dvärgbjörk, ekoxe, fältgentiana och häckning fiskgjuse. Projektet pågår mellan 2021-2022.

Logotyp Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Kontakt

Magnus Pirholt
Samhällsplaneringschef
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 76
magnus.pirholt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång