Språk/Language

Projekt för naturvård

Pågående och kommande projekt för naturvårdande åtgärder.

Blomster/slåtterängarna  i Vibjörnsparken 2019.

Anläggande av våtmark

En privatperson har genom kommunen erhålligt LONA-bidrag för att anlägga en våtmark i norra delen av kommunen. Projektet beräknas pågå under 2020-2021.

Logotyp Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Restaurering av Ölstadsjöns naturreservat

Restaureringen ska gynna främst fågellivet. Projektet inkluderar bland annat åtgärder som att reglera sjön och skapa en mosaik av vattenspeglar och fastmark. Process pågår för att få nödvändiga tillstånd för att utföra restaureringen. Ingen beräknad sluttid finns i dagsläget.

Logotyp Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Inventering och skapade av död ved i den kommunala skogen

Kommunen har fått LONA-bidrag via Länsstyrelsen för att inventera den döda veden och skapa mer död ved i några av de naturvårdsinriktade skogsbestånden. Både stående och liggande död ved är mycket viktigt för en rad arter i skogen, exempelvis mossor, lavar, svampar, insekter och fåglar. Projektet planeras pågå under 2020-2021.

Logotyp Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Naturvårdshuggning Bönnernskogen

Under perioden 2020-2021 kommer en huggning att genomföras i Bönnernskogen som ligger intill Bönnernbadet. Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för tall och ek samt att skapa mer död ved. Den döda veden är mycket viktig för en rad olika arter av exempelvis lavar, svampar, mossor, insekter och fåglar.

Bidrag har fåtts från den Europeiska jordbruksfonden för miljövårdande skötsel i skoglig nyckelbiotop.

Bildande av kommunalt naturreservat

Projektet ämnar att säkerställa skydd för den äldre barrskogen ovanför Bönnernbadet. Ingen beräknad sluttid finns i dagsläget.

Åtgärder mot invasiva arter

I Finspång är ett antal så kallade invasiva arter vanligt förekommande, främst blomsterlupin, jätteloka, parkslide, sjögull och gullris. Invasiva after är sådana arter som egentligen inte ska finnas i den svenska floran och faunan och de kan ställa till det för människa och natur. Projektet syftar till att inventera var arterna finns, ta fram en handlingsplan samt genomföra en informationskampanj.

Statliga ekonomiska medel kommer att sökas för projektet med start 2021.

Kontakt

Marika Sjödin
Naturvårdssamordnare
Samhällsplaneringsenheten

0122-850 64
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång