Finspångs kommun

Språk/Language

Förskolans pedagogiska uppdrag

Här hittar du information om förskolans pedagogiska uppdrag och läroplan.

Förskoleverksamheten i Finspångs kommun

Förskolan är en form av pedagogisk verksamhet och omsorg för barn som är mellan ett till fem år. I Finspångs kommun finns 20 kommunala förskolor samt tre fristående förskolor. På alla våra förskolor samarbetar vi med vårdnadshavare under olika aktiviteter som öppet hus, vernissage, utvecklings­­samtal, föräldra­­möten med mera.

Det pedagogiska uppdraget

I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande och barnen på våra förskolor möts av kreativa, engagerade och kunniga pedagoger. Verksamheten präglas av trygghet, glädje och lärande där varje barns frågor och tankar möts med respekt. I Finspång erbjuds både kommunal och enskild förskola. Med enskild förskola menas att förskolan bedrivs av till exempel ett föräldra­­kooperativ eller i enskild regi.

I förskolan deltar ditt barn i gruppverksamhet där flera barns behov, intressen och egenskaper samsas. Gruppen är en förutsättning för läroplanens genomförande. Det är i gemenskapen med andra som barn får möjligheter att lära sig samarbeta, visa hänsyn, argumentera och kompromissa samt att utveckla sitt språk och sitt tänkande.

Vårt mål är att verka för att alla barn och elever ska nå läroplanens mål och därmed få goda förutsättningar i livet. För att nå vår vision av att vara en plats där alla kan utvecklas och trivas är trygga lärmiljöer för barn och elever viktigt. I det systematiska kvalitets­arbetet har vi ett pågående utvecklings­arbete med de områden vi behöver bli ännu bättre på.

Läroplanen LPfö18

Förskolorna arbetar enligt läroplanen för förskolan, LPfö 18. Läroplanen innehåller förskolans över­gripande mål. Den talar också om de värden som man arbetar utifrån i verksamheten.

Förskolans läroplan – lek, lärande och utveckling

Förskolor kan se olika ut, ha olika inriktning och ha olika sätt att arbeta. Men en del är gemensamt för alla förskolor. I läroplanen kan du läsa om förskolans värdegrund och vad ditt barn ska få möta under sin tid i förskolan. Här får du en sammanfattning.

Barnen har rätt till delaktighet och att uttrycka sina åsikter. Barnens behov och intressen ska ligga till grund för hur förskolan utformar miljöer och planerar utbildningen. Förskolan ska förbereda barnen för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Förskolan ska vila på demokratisk grund. Barnen ska få möjlighet att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde. Barnen ska få stöd i att skapa goda relationer,samarbeta och bearbeta konflikter. Barnen ska få möjlighet att utveckla ett ansvar och ett intresse för hållbar utveckling.

Mångfald och jämställdhet är viktigt för oss, då vi ser på olikheter som en styrka. Vi arbetar för att människor med olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper ska jobba hos oss, då det berikar förskolan. Alla i förskolan ska arbeta för att främja allas lika värde.

Förskollärare, barnskötare och andra pedagoger - alla jobbar för en trygg, rolig och lärorik förskola.
Förskollärarna har ansvar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och att leda undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls. I undervisningen medverkar barnskötare och andra pedagoger, till barnens utveckling och lärande.

Lek ska ha en central plats i utbildningen och ligger till grund för vår undervisning. För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

Barnen ska få möjlighet till lärande inom till exempel:

  • matematik
  • naturvetenskap
  • teknik
  • skapande
  • språk

I förskolan ska alla barn få möjlighet att utveckla det svenska språket. Barn med andra modersmål ska få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskolan ska erbjuda alla barn samma möjligheter till utveckling, lärande och lek.

Giftfri förskola

I Finspångs kommun arbetar förskolorna för en giftfri miljö. I handlingsplanen för giftfri förskola kan du läsa mer om hur Finspång som kommun arbetar för att uppnå det.

Kontakt

Anna Bjernman
Administratör
Sektor utbildning

0122- 853 55
anna.bjernman@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Rojyar Khalili
Utbildningsstrateg
Sektor utbildning

0122-855 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ellenor Lindroth
Verksamhetschef - Förskola, fritidshem, grundskola F-6 och anspassad skola
Sektor utbildning

0122 859 77
ellenor.lindroth@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång