Finspångs kommun

Språk/Language

Livsmedelsanläggning

Om du planerar någon form av hantering av livsmedel (för annat än enskilt hushåll) i kommunen är det bra att i god tid kontakta bygg- och miljö­enheten.

Vägledning inom området

Behöver du vägledning inom livsmedelsområdet kan du läsa någon av de vägledningar som Miljösamverkan Östergötland har tagit fram.

Livsmedelsverket tar bort krav på godkännande

Från 1 december 2009 behöver de flesta livsmedelsanläggningar inte längre godkännas innan verksamheten startar. Du som tänker starta en livsmedelsanläggning måste dock anmäla det till kommunens bygg- och miljöenhet för registrering, minst två veckor innan planerad start av verksamheten.

Yrkesmässig hantering

På Livsmedelsverkets webbplats kan du få goda råd angående att starta och driva livsmedels­företag. Där finns också information om egenkontroll. Du är naturligtvis även välkommen att kontakta kommunens bygg- och miljöenhet.

Smittskydd

För information om smittskydd hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.

Behöver du registrera din dricksvattenanläggning?

Verksamheter som tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer, alternativt tillhandahåller dricksvatten som en del av en offentlig eller kommersiell verksamhet omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Verksamheter som omfattas av föreskrifterna måste registreras som livsmedels­anläggning. Anmälan om registrering skickas till kommunens bygg- och miljöenhet.

Provtagningsprogram

Enligt föreskrifterna (SLVFS 2001:30) ska dricksvatten vara hälsosamt och rent (7 §) och uppfylla vissa kvalitetskrav. Vattnets kvalitet måste undersökas och ett egenkontroll­program ska därför upprättas där bland annat provtagningspunkter och frekvens anges. Ansvaret för detta ligger på den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten. Ett förslag på kontrollprogram ska skickas in till tillsynsmyndigheten det vill säga bygg– och miljönämnden i kommunen. Nämnden fastställer sedan kontrollprogrammet och vid kommande tillsynsbesök ska resultat av bland annat provtagningar kunna visas upp.

Regelbundna undersökningar av vattnet ska göras i form av normal och utvidgad kontroll. Normal kontroll innebär att prover tas med jämna mellanrum och analys görs av ett mindre antal ämnen. Utvidgad kontroll görs inte lika ofta och innebär att ett stort antal ämnen analyseras. Ackrediterade laboratorier måste användas för analys och bedömning av proverna.

Om problem uppstår

Vid problem med vattenkvalitén är det viktigt att snabbt informera berörda t.ex. konsumenter, bygg- och miljöenheten och fastighetsägare. En utredning av orsaker till problemet måste påbörjas omedelbart av den som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet.

Kommunalt vatten

Du får utförligare information rörande kommunalt dricksvatten genom att gå till Finspångs Tekniskas webbplats.

Taxor för kommunalt vatten

I Finspångs kommun är det dotterbolaget Finspångs Tekniska som förser dig som har kommunalt vatten med rent och friskt vatten. Avgifter för kommunalt vatten och avlopp hittar du på Finspångs Tekniskas webbplats.

Enskilt dricksvatten

Om du har egen brunn så kallat enskilt dricksvatten, är du själv ansvarig och får kontrollera din vattenkvalitét.

Vill du ha råd och information är du välkommen att kontakta kommunens bygg- och miljöenhet.

Kontakt

Miljöfunktionens expedition

0122-852 35.
miljo@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 09-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång