Finspångs kommun

Språk/Language

Flytt av fordon

Om ett fordon, till exempel en bil, står parkerat på fel sätt kan det störa ordning, säkerhet eller miljö i området. Då har kommunen möjlighet att flytta fordonet. Kommunen kan i vissa fall besluta att fordonet ska skrotas.

Fordon som bedöms ha ett värde flyttas vanligen till en särskild uppställningsplats och polisen informeras om fordonsflytten. Om du tror att ditt fordon har flyttats kan du vända dig till polisen. Om ett fordon flyttas görs en kungörelse på den här sidan.

Om kommunen vet vem som äger fordonet informerar de personen och förvarar fordonet i 30 dagar. Om det inte går att se vem vem som äger fordonet förvaras fordonet i 90 dagar.

Det är alltid ägaren till ett fordon som är ansvarig.

Kungörelse flytt av fordon

Inom Finspångs kommun har följande fordon listade i tabellen nedan flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall, till uppställningsplatsen Finspångs Bilskrot, Västra Lundsvägen 5, Finspång.

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedagen eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller det Finspångs kommun.

Kungörelser

 

Reg. nr

Fabrikat

Plats

Publicerad

Ärendenr

En skrotbil, eller fordonsvrak, är ett fordon som står övergivet och har ett litet eller ringa värde.

Att överge sitt fordon eller förvara den på ett sätt som strider mot lagstiftningen i miljöbalken är ett miljöbrott som är straffbart med böter eller fängelse.

I första hand är det alltid ägaren fordonsägaren som är ansvarig för att transportera bort ett fordon. Om kommunen fraktar bort ett fordonsvrak får ägaren betala kostnaden för flyttning och skrotning.

Kommunen kan hjälpa till att flytta fordon på privat mark om de står felparkerade eller parkerade under en väldigt lång tid. Mark- eller fastighetsägaren får själv begära att få fordonet flyttat och står själv för kostnaden av flytten.

Hur gör jag för att få hjälp med fordonsflytt på min tomtmark?

Försök kontakta fordonsägaren med en begäran om att flytta fordonet. Får du inget svar kan du skicka in en hemställan om flytt av fordon till kommunen.

Har du upptäckt ett fordon som står felparkerat eller parkerat på så sätt att det kan störa ordning, säkerhet eller miljö i området? Anmäl det till kommunen genom att fylla i formuläret nedan.


Exempelvis närmsta adress


Här har du möjlighet att ladda upp en bild i jpg eller png-format.

Du som ägare till ett fordon som flyttats är skyldig enligt lag att ersätta kostnaden för flyttningen och eventuella kostnader i samband med flytten.

Om du som mark- eller fastighetsägare begär en flytt av fordon är det du själv som står för kostnaden av flytten. Kostnad för bärgning av personbil samt uppställning inom Finspångs kommun är 3 563 kr inklusive moms.

Ett fordon som bedöms ha ett värde och som förvaras på kommunens särskilda uppställningsplats lämnas inte ut förrän kostnaderna har betalats.

För andra fordon än personbil kan kostnaden variera. Hör av dig för att få ett kostnadsförslag.

Relaterad information

Kontakt

Rosita Mathiesen
Trafikingenjör
Planeringsenheten

0122-859 16
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång