Språk/Language

Projekt för sanering av förorenade områden

Saneringsprojekt som leds av Finspångs kommun

Gamla kommunalhuset

Förorenade områden finns framförallt där det har funnits industrier som har använt sig av kemikalier för att utföra deras arbete och eller tillverka en viss produkt. På den tiden var man inte medveten om att ämnet var skadligt och man omhändertog inte avfall, restprodukter och spill från produktionen på ett sätt som gjorde att föroreningsläckage undveks. I dagsläget pågår nationellt flera saneringsprojekt där man försöker avlägsna de föroreningar som man vet om och som finns på olämpliga ställen för framtida utveckling av marken, intill natur och markmiljöer som behöver skyddas eller andra riskgrupper som man bedömt gör det viktigt att sanering sker. På denna projektsida kommer Finspångs kommun hålla er uppdaterade över saneringsprojekt och dess planer i kommunen där statliga medel har beviljats för sanering.

Finspångs före detta centraltvätt

Området idag

Finspångs centraltvätt var verksam på Jonas Wenströms väg i Finspångs tätort från 1946 till 1973, då verksamheten lades ned och byggnaderna revs. Kemtvätten, som var Finspångs största, tvättade i perklorelylen i en stor maskin som kördes flera gånger om dagen. Området är med på Länsstyrelsen Östergötlands lista över topp 20 mest prioriterade förorenade områden i länet.

Sanering av förorenat område vid fd centraltvätten inne i Finspång.

Kartan ovan visar området som är undersökt och planeras att bli sanerat.

Genomförda undersökningar och aktiviteter

2007 genomfördes initierande studier för området där Finspångs före detta centraltvätt har legat. Då noterades att området där kemtvätten legat är förorenat av klorerade alifatiska kolväten. Dessa ämnen karakteriseras av att de är lättflyktiga och att de har förhållandevis hög vattenlöslighet. Föroreningarnas utbredning och omfattning var dock okänd vilket gjorde att man i förstudien konstaterade att man borde gå vidare med en undersökning i form av en huvudstudie.

Mellan 2009 och 2011 genomfördes en huvudstudie för att kartlägga förekomsten av klorerade lösningsmedel på och i anslutning till fastigheten. Dessa studier har resulterat i följande slutsatser:

  • Det finns ett troligt källområde och en föroreningsplym, i huvudsak öster och söder om källområdet.
  • Ingen större föroreningsspridning kan antas ha skett.
  • Utifrån hälsorisker bedöms det inte finna något akut åtgärdsbehov, men man borde minimera risken (sanera) för att ta bort risken för att föroreningen sprids.
  • Förslag på saneringsmetod är schaktning och injektering av en näringslösning för biologisk nedbrytning av föroreningen.

Som alltid vid sanering av förorenade områden, där verksamhet bedrivits för länge sedan, har det genomförts en ansvarsutredning för att veta vem som ska stå för de kostnader som uppkommer i samband med saneringen. Finspångs kommun har ansökt om statligt bidrag för sanering av området och har till stor del fått allt sökt medel beviljat. Således är projektet ett bidragsfinansierat saneringsarbete, beviljat av Naturvårdsverket.

Planerade åtgärder och tidsplanen

Saneringsarbetet kommer ske i tre steg. Förberedande undersökningar, genomförande och efterliggande miljökontroll. Under hela arbetet har Finspångs kommun anlitat en konsultfirma för hjälp vid projektledning och utförande av provtagning. Konsultfirman har bred erfarenhet av just sanering av klorerade lösningsmedel.

Förberedande undersökningar (höst 2020 - vår 2021)

Förberedande undersökningar sker innan genomförandet. Det är en provtagning vars huvudsyfte är att undersöka så att föroreningarna inte har spridit sig mer sedan senaste undersökningarna. Det är också ett steg i att skapa sig en djupare förståelse för hur föroreningarna kan brytas ned och vilken typ av injekteringslösning man ska ha. Man undersöker helt enkelt de sista pusselbitarna för att kunna genomföra saneringsarbetet.

Genomförandet (sommar 2021 - vinter 2021)

Denna fas är själva saneringsfasen. Då har man tagit fram ett underlag och man har planerat hur saneringen ska gå till. Två huvudmoment i denna fas är upphandling av kunnig entreprenad och sedan utförandet av beställt uppdrag. Vid saneringsarbetet genomförs aven kompletterande provtagningar för att veta att saneringen är lyckad.

Efterföljande miljökontroll (vinter 2021 - vinter 2024)

Denna utförs av redan upphandlad konsult. Den planeras vara fram till dess att man ser att ämnena som ska brytas ned har brutits ned och inga restprodukter i farliga halter finns kvar. Denna genomförs via regelbunden provtagning, genom ett program som tas fram av konsult, i dialog med entreprenad som genomförde saneringen och den granskas av tillsynsmyndigheten.

Sanering av förorenat område vid fd centraltvätten inne i Finspång.

Tidschemat ovan visar när varje moment i saneringsarbetet planeras vara genomfört, Q står för kvartal.

Kontakt

Madeléne Lundén
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 14
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång