Språk/Language

Projekt för sanering av förorenade områden

Saneringsprojekt som leds av Finspångs kommun

Gamla kommunalhuset

Förorenade områden finns framförallt där det har funnits industrier som har använt sig av kemikalier för att utföra deras arbete och eller tillverka en viss produkt. På den tiden var man inte medveten om att ämnet var skadligt och man omhändertog inte avfall, restprodukter och spill från produktionen på ett sätt som gjorde att föroreningsläckage undveks. I dagsläget pågår nationellt flera saneringsprojekt där man försöker avlägsna de föroreningar som man vet om och som finns på olämpliga ställen för framtida utveckling av marken, intill natur och markmiljöer som behöver skyddas eller andra riskgrupper som man bedömt gör det viktigt att sanering sker. På denna projektsida kommer Finspångs kommun hålla er uppdaterade över saneringsprojekt och dess planer i kommunen där statliga medel har beviljats för sanering.

Finspångs före detta centraltvätt

Området idag

Finspångs centraltvätt var verksam på Jonas Wenströms väg i Finspångs tätort från 1946 till 1973, då verksamheten lades ned och byggnaderna revs. Kemtvätten, som var Finspångs största, tvättade i perklorelylen i en stor maskin som kördes flera gånger om dagen. Området är med på Länsstyrelsen Östergötlands lista över topp 20 mest prioriterade förorenade områden i länet.

Sanering av förorenat område vid fd centraltvätten inne i Finspång.

Kartan ovan visar området som är undersökt och planeras att bli sanerat.

Genomförda undersökningar och aktiviteter

2007 genomfördes initierande studier för området där Finspångs före detta centraltvätt har legat. Då noterades att området där kemtvätten legat är förorenat av klorerade alifatiska kolväten. Dessa ämnen karakteriseras av att de är lättflyktiga och att de har förhållandevis hög vattenlöslighet. Föroreningarnas utbredning och omfattning var dock okänd vilket gjorde att man i förstudien konstaterade att man borde gå vidare med en undersökning i form av en huvudstudie.

Mellan 2009 och 2011 genomfördes en huvudstudie för att kartlägga förekomsten av klorerade lösningsmedel på och i anslutning till fastigheten. Dessa studier har resulterat i följande slutsatser:

  • Det finns ett troligt källområde och en föroreningsplym, i huvudsak öster och söder om källområdet.
  • Ingen större föroreningsspridning kan antas ha skett.
  • Utifrån hälsorisker bedöms det inte finna något akut åtgärdsbehov, men man borde minimera risken (sanera) för att ta bort risken för att föroreningen sprids.
  • Förslag på saneringsmetod är schaktning och injektering av en näringslösning för biologisk nedbrytning av föroreningen.

Som alltid vid sanering av förorenade områden, där verksamhet bedrivits för länge sedan, har det genomförts en ansvarsutredning för att veta vem som ska stå för de kostnader som uppkommer i samband med saneringen. Finspångs kommun har ansökt om statligt bidrag för sanering av området och har till stor del fått allt sökt medel beviljat. Således är projektet ett bidragsfinansierat saneringsarbete, beviljat av Naturvårdsverket.

Planerade åtgärder och tidsplanen

Saneringsarbetet kommer ske i tre steg. Förberedande undersökningar, genomförande och efterliggande miljökontroll. Under hela arbetet har Finspångs kommun anlitat en konsultfirma för hjälp vid projektledning och utförande av provtagning. Miljöteknisk konsutl har bred erfarenhet av just sanering av klorerade lösningsmedel.

Nedan följer preliminärt tidsschema som uppdateras löpande.

Förberedande undersökningar (höst 2020 - vår 2021)

Förberedande undersökningar sker innan genomförandet. Det är en provtagning vars huvudsyfte är att undersöka så att föroreningarna inte har spridit sig mer sedan senaste undersökningarna. Det är också ett steg i att skapa sig en djupare förståelse för hur föroreningarna kan brytas ned och vilken typ av injekteringslösning man ska ha. Man undersöker helt enkelt de sista pusselbitarna för att kunna genomföra saneringsarbetet.

Projektering (sommar 2021 - vinter 2021)

Denna fas är då förberedande undersökningar summeras ihop och man beslutar vilken åtgäd vid saneringen man kommeranvända sig av. Under denna tid genomförs framtagande av underlag för entreprenadupphandling, specialiserad på den lösning som passar bäst för föroreningen. Det sker anmälan till olika myndihgeter för att man kommer att göra åtgärder i ett förorenat område. Det annordnas även samråd för berörda parter, fastighetsägare, ledningsägare med flera för att hålla närboende informerade.

Genomförandet (höst 2022-vinter2023)

Denna fas är själva saneringsfasen. Första steget är att anlita entreprenad, vilket görs genom upphandling.

Entreprenaden är komplicerat och har krävt mycket projektering. Vid saneringsarbetet kommer en del av den mest förorenade jorden att schaktas bort för destruering på annan ort, samt så kommer ett ämne injekteras i marken, som bryter ned föroreningarna på plats. Under hela genomförandet sker även parallelt miljökontroller för att garantera att arbetet inte förflyttar föroreningarna.

Efterföljande miljökontroll (vinter 2023 - vinter 2025)

Denna utförs av miljöteknisk konsult som genomförde de förberedande undersöknignarna, då denne redan har god kunskap om området. Efterföljande miljökontroll planeras genomföras fram till dess att man kan notera att det nedbrytande ämnet som entreprenad injekterat i marken har brytit ned de förorenadnde ämnena till mindre farliga nedbrytningsprodukter. Miljökontrollen genomförs via regelbunden provtagning och följer ett program som godkännts av tillsynsmyndigheten.

Projektets status för närvarande

Entreprenad har tilldelats, kontraktshandlingar håller på att tas fram. Finspångs kommun inväntar beslut från Länsstyrelsen Östergötland angående finansiering av sisa delarna i projektet.

Lotorp Impregnering (Lotops fotbollsplaner)

Området idag

Historiskt har fastigheten Lotorp 3:6 i Finspångs kommun använts för bruksverksamhet och för träimpregnering. Bruksverksamheten bedrevs från 1600-talet fram till början av 1900-talet och bestod bland annat av metallverk, smältsmedja och gjuteri. Vidare fanns en impregneringsanläggning på platsen mellan åren 1946 - 1962. På impregneringsplatsen har svarvning och träimpregnering av i slipers och telefonstolpar skett. Kar fanns för tillblandning av CCA-medel (koppar, krom, arsenik). På området bedrevs en tryckimpregneringsanläggning och det fanns en järnvägsräls där virke togs ut för torkning samt uppställningsytor för torkat virke.

Efter impregneringsverksamheten avvecklades har fastigheten använts som idrottsplats med fotbollsplaner. Det aktuella området ligger väster om Lotorpsån där A- och C-plan är placerade (se karta nedan).

blått område pekar ut undersöknignsområde för arsenikföroreningarna som är konstaterade i Lotorps fotbollsplaner

Kartan ovan visar en blå cirkel som omringar det ungefärliga området som är undersökt och planeras att undersökas. Utanför området har inga föroreningar upptäckts.

Genomförda undersökningar och aktiviteter

Det har skett flera undersökningar och delvis sanineringar i området sedan slutet av 1900-talet. Den senaste undersökningen som genomfördes var 2018-2019 då en huvudstudie togs fram för att kartlägga förekomsten föroreningarna och resulterade i följande slutsatser:

  • Det finns ett troligt källområde och en föroreningsplym, i huvudsak öster och söder om källområdet.
  • Ingen större föroreningsspridning kan antas ha skett.
  • Utifrån hälsorisker bedöms det inte finna något akut åtgärdsbehov, men man borde minimera risken (sanera) för att ta bort risken för att föroreningen sprids.
  • Förslag på saneringsmetod är schaktning och injektering av en näringslösning för biologisk nedbrytning av föroreningen.

Förberedande undersökningar och tidsplan 2021

Huvudstudien konstaterade ett stort förorenat område med åtgäärdsbehov. Innan sanering påbörjas kommer området undersökas ytterligare för att avgränsa det förorenade området som behöver saneras så att ingen översanering sker, så att färre massor kan transporteras bort och åtgärd kan vidtas på plats samt planera för sanering och åtgärd.

Under vintern 2020-2021 kommer provtaningnar på området att genomföras av miljöteknisk konsult. Under provtagningsarbetet kommer ingen kunna beträda området. Provgropar kommer grävas under december, för att ta ut markprover. Under januari kommer installation av grundvattenrör att ske och borrbandvagn kommer istället vara på plats för installationen.

Under vintern - våren 2021 kommer utvärdering av provresultaten genomföras, bänkstudier på markegenskaperna kommer genomföras och riskvärdering för området kommer att ske. Allt detta med en plan för att hitta en hållbar och säker användning av området framåt.

Under våren - sommaren 2022 kommer bänkskaleförsök att genomföras för att man ska kunna presetnera åtgärdsalternativ för området.

Projektet plaerasa avslutas tidigt höst 2022. Därefter kommer ställningstaganden inför åtgärd att göras.

Projektering och genomförande

Som alltid vid sanering av förorenade områden, där verksamhet bedrivits för länge sedan, har det genomförts en ansvarsutredning för att veta vem som ska stå för de kostnader som uppkommer i samband med saneringen. Finspångs kommun har ansökt om statligt bidrag för undersökningar på området och har till stor del fått allt sökt medel beviljat. Således är projektet ett bidragsfinansierat saneringsarbete, beviljat av Naturvårdsverket, via Länsstyrelsen i Östergötland.

Projektets nuvarande status

Provtagning har genomförts och tydligare avgränsningar för föroreningarna har presenterats. För Riskbedömning kommer möte med berörda parter att genomföras och inbjudningar går ut i oktober för möte i november.

Rejmyre glasbruk

Rejmyre glasbruk har varit i bruk sedan 1800-talet och är det ännu idag, men med andra förfaranden. Gamla glasbruk drar inte helt ovanligt med sig föroreningar, när de bedrivits i så många år. Detta beror dels på att de renignsprocesser man hade för att ta eliminera partiklar i vattnet, inte föroreningar såsom bland annat bly, arsenik och krom som förr användes i glasbruksprocessen. Dessutom fanns vanan fram till 1980-talet att slänga avfallet från verksamheten på den egna avfallsdeponin, som gör att även i deponislänten har det tidigare påträffats föroreningar. Avfallet har även i viss mån använts som utfyllnad inom bruksområdet och med den anledningen har föroreningar påträffats över hela bruksområdet.

Vad vet vi om föroreningssituationen sedan tidigare undersökningar?

2016 genomfördet den senaste undersökningen på området. Det var en omfattande stuidie som syftade till att utreda föroreningssituationen på tidigare bruksområde.Framförallt var det alltså glasbruksområdet och den gamla deponin/slänten som ligger i anslutning till området samt våtmarken norr om glasbruket som provtogs. Framförallt analyserades prover i jord, men även grundvatten och ytvatten intill Lillsjön analyserades. Studiens mål var att få en uppfattning om föroreningssituationen samt att eventuellt kunna avgränsa området. Undersökningarna visade på att hela bruksområdet. Även deponiområdet uppvisade på förhöjda metallhalter.

Teori och åtgärd

Teorin från 2016 är att föroreningar troligtvis fastnar i deponin och våtmark nedströms deponi, då man inte hittat föroreningar i höga halter nedströms i vattnet.

Åtgärd som vidtogs efter dessa utredningar var att området stängslades in för att minska exponeringen av oasfalterade ytor till allmänhet.

Vad är planen framåt?

Det är undersökning för att utreda hur mycket våtmarken nedströms deponin klarar att hålla föroreningar samtutreda Lillsjöns sediment, samt skogsbäcken nedströms som är målet med utredningen som påbröjas i år, 2022. Detta för att kunna skapa ett underlag som underlättar inriktningen för framtida huvudstudie och för att kunna ta fram en handlingsplan för detta område.

Provtagningar av jord, ytvatten och sediment kommer genomföras under våren 2022-hösten 2022. Därefter kommer analysering att ske och en rapport över förhållanden att genofmöras.

Har du frågor?

Om du funderar kring något utav projekten är det bara att kontakta handläggare. kontaktuppgifter finns högst upp på sidan, men du kan även skicka din fråga genom att fylla i nedanstående e-postformulär. Namn och e-post måste uppges, så att svar kan ges till frågande part.

Kontakt

Madeléne Lundén
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 14
madelene.lunden@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång