Finspångs kommun

Språk/Language

Lagar inom omsorg och trygghet

Det finns en lag som ger dig rätt till stöd och service. Lagen heter Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Stödet bedöms och utformas efter dina behov i samråd med en handläggare på myndighets­kontoret.

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LSS är en lag som ger dig som har stora och varaktiga funktionshinder rätt till särskilt stöd och särskild service som du behöver i det dagliga livet för att tillförsäkras goda levnadsvillkor.

För vem gäller LSS-lagen?

För att beviljas en insats enligt LSS måste du tillhöra någon av de tre personkretsar som beskrivs i lagstiftningen:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom.
  3. Personer med stora och varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
  Du kan också få stöd och hjälp utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

  Socialtjänstlagen

  Rätten till stöd och hjälp (bistånd) regleras i socialtjänstlagen (SoL). Bistånd får du för det du inte klarar själv, när detta inte kan tillgodoses på annat sätt. Även om du får bistånd har du fortfarande ansvar för dig själv och för din situation.

  Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

  Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård regleras i hälso- och sjukvårdslagen.

  Läs om hälso- och sjukvårdslagen på Sveriges Riksdags webbplats (SFS 1982:763).

  Offentlighets- och sekretesslagen

  All personal inom kommunens sektor social omsorg omfattas av offentlighets- och sekretesslagen där begränsningar av rätten att ta del av allmänna handlingar anges.

  Lagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Sekretessen gäller både mellan enskilda och myndigheter.

  Läs om lagen på Sveriges Riksdags webbplats (SFS 2009:400).

  Personuppgiftslagen

  Syftet med personuppgiftslagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

  Läs om personuppgiftslagen på Sveriges Riksdags webbplats (SFS 1998:204).