Finspångs kommun

Språk/Language

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter handlar om mänskliga rättigheter för barnen, det vill säga alla som är under 18 år.

Barn­konven­tionen är ett rätts­ligt bindande inter­nationellt avtal som slår fast att barn är indi­vider med egna rättig­heter, inte för­äldrars eller andra vuxnas ägo­delar. Den inne­håller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grund­läggande prin­ciper som alltid ska be­aktas när det handlar om frågor som rör barn:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Svensk lag från 2020

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 20 november 1989. Sverige var ett av de första länderna som anslöt sig till konventionen. Barnkonventionen har så kallad folkrättslig kraft vilket innebär att de länder som skriver under konventionen måste respektera den och rapportera om vad de gjort för att genomföra den. Från 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige.

Delat ansvar att barnkonventionen följs

Staten har det övergripande ansvaret, men det är i kommuner och regioner som de flesta beslut tas i frågor som rör barn och ungdomar. Det är därför i arbetet på regional och lokal nivå som det ytterst avgörs hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer och krav.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång