Språk/Language

Ekonomiskt bistånd

När du inte ser någon möjlighet att klara din egen eller familjens försörjning kan du vända dig till försörjningsstöds- och arbetsmarknadsenheten. De kan pröva om du har rätt till ekonomiskt bistånd.

Du som har ekonomiskt bistånd kan i vissa fall få stöd till förändring genom vår arbetsmarknadsenhet. Där erbjuder vi bland annat insatser som kan höja din kompetens.

Ekonomiskt bistånd är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din försörjning. Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som det yttersta skyddsnätet. Det innebär att du i första hand har ett eget ansvar att lösa din situation och att alla andra möjligheter till försörjning ska vara uttömda innan ekonomiskt bistånd eventuellt kan beviljas. Du behöver exempelvis i första hand ansöka om de ersättningar du kan ha rätt till. Det kan till exempel vara:

  • sjukpenning
  • föräldrapenning
  • bostadsbidrag
  • underhållsstöd
  • barnbidrag
  • arbetslöshetsersättning
  • aktivitetsstöd
  • etableringsersättning

Den som kan arbeta är skyldig att söka arbete för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär bland annat att vara aktivt arbetssökande och beredd att ta erbjudet lämpligt arbete samt att vara anmäld hos Arbetsförmedlingen och medverka till att en individuell handlingsplan upprättas där. Den som är arbetslös måste söka och vara beredd att ta erbjudna lämpliga arbeten även utanför det yrkesområde där han eller hon tidigare har arbetat. Sökta arbeten ska redovisas i samband med inskickad ansökan.

Ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte till dig som är studerande.

Du som är pensionär kan ansöka om äldreförsörjningsstöd samt bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten.

Om du av någon anledning inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande behöver läkarintyg bifogas tillsammans med ansökan om ekonomiskt bistånd.

Bidraget betalas ut via Swedbank. Om du har konto på Swedbank behöver du inte göra någonting. Om du har konto i annan bank behöver du meddela Swedbank vilket konto och bank du vill ha pengarna till. Detta kan du göra via e-tjänst hos Swedbank eller via ett besök på deras kontor. Tänk på att du måste kunna legitimera dig.

Har du frågor om försörjningsstöd så går det bra att ringa på vår telefontid via vår växel samtliga vardagar mellan kl. 8-9.

Sekretess

Alla personliga uppgifter om dig är skyddade enligt lagen om sekretess. Detta innebär att endast personalen på socialtjänsten och du själv har rätt att se uppgifterna, och att de inte får lämnas ut utan ditt tillstånd.

Överklaga

Din rätt till bistånd prövas enligt socialtjänstlagen. Om du är missnöjd med ditt beslut kan du överklaga. I ditt skriftliga beslut finns anvisningar om hur du går tillväga. Om du vill ha hjälp med att överklaga kan du kontakta din socialsekreterare.