Språk/Language

Gata, parkering och belysning

Vare sig du går, cyklar, åker kollektivt eller kör egen bil ska du på ett tryggt och säkert sätt kunna röra dig på Finspångs kommuns gator och vägar.

Vit bild som kör på Vallonplatsen med skylt om gångfartsgata.

Här kan du läsa mer om kommunala gator, parkering, belysning, trafikfrågor, grävtillstånd, trafikanordningsplaner (TA-plan) och lokala trafikföreskrifter. Vill du veta vilka projekt som är på gång eller pågår, klicka på länken nedan.

Gatubelysning

Fungerande belysning är en självklarhet för trygghet och trafiksäkerhet. Finspångs Tekniska har uppdraget att sköta och underhålla den kommunala belysningen. Vill du veta mer, besök Finspångs Tekniskas webbplats.

Vägunderhåll

Finspångs Tekniska ansvarar på uppdrag av kommunen för:

 • Skötsel och underhåll av det kommunala vägnätet samt vissa vägar i Lotorp och Falla.
 • Snöröjning och vinterväghållning.
 • Beläggningsarbeten och vägunderhåll.

Riksväg 51 och länsväg 215

Trafikverket ansvarar för genomfartslederna (51 och 215) som korsar vår kommun. De ansvarar för asfaltering, belysning, lagning av potthål med mera.

Vägföreningar

Övriga vägar i de mindre orterna sköts av vägföreningar i respektive ort.

Parkering

I Finspång använder vi oss av den rikstäckande parkeringsskivan för parkering på de flesta parkeringsplatserna i centrala Finspång. Parkeringsskivan är gratis och finns att hämta i butikerna i Finspång. Där inte parkeringsskivan gäller ska du följa det som står på skylten vid parkeringsplatsen. På gatan får du inte parkera längre än 24 timmar i sträck, om inte skyltar anger annat. Felanmälan som rör de kommunala parkeringsytorna görs till kommunen.

I centrum finns det flera ställen där du kan parkera

 • Bergslagstorget (cirka 25 platser), P-skiva gäller.
 • Vallonvägen, parkeringsdäck i anslutning till Hotell De Geer på Vallonvägen 8 (cirka 50 platser), P-skiva gäller.
 • Bergslagsvägen 13-15, förvaltningshusets parkeringsgarage (cirka 50 platser) Parkeringsavgift gäller.
 • Bergslagsvägen, Lidl (cirka 70 platser).
 • I centrum finns ett antal enstaka markerade parkeringsplatser där skyltning av tid gäller, P-skiva ska användas.
 • Kalkugnsvägen, nedanför gamla biblioteket och kommunhuset, på asfaltsparkeringen (cirka 25 platser), 24 timmar.
 • Kalkugnsvägen, nedanför gamla biblioteket och kommunhuset, grusparkeringen bortom bäcken (cirka 100 platser), 24 timmar.
 • Mathias Kaggs väg, parkeringsdäck i anslutning till Kristallen, P-skiva gäller.
 • Norrköpingsvägen, Vibjörnsparken (cirka 50 platser), 24 timmar.
 • Bävervägen, pendlarparkering (20 platser varav 2 med elladdning), 12 timmar.

Snöröjning och vinterväghållning

Finspångs kommun och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snö­röjningen och halkbekämpningen i kommunen. Större gator och vägar samt övergripande cykelvägar är prioriterade när det gäller kommunens snöröjning och halkbekämpning.

Finspångs Tekniska har uppdraget att vinterväghålla det kommunala vägnätet i centralorten.

Fastighetsägares ansvar

Fastighetsägaren är skyldig att se till att infarter och trottoarer utanför sin fastighet är snöröjda och halkbekämpade så att gående och trafik kan ta sig fram på ett tryggt och säkert sätt. Finspångs Tekniska erbjuder fastighetsägare gratis grus/sand för halkbekämpning av den kommunala gångbanan. Gruset/sanden hämtar du vid Finspångs Tekniskas kontor på Norrköpingsvägen 32. Glöm inte att ta med egen spade och hink. Tänk på att inte parkera din bil så att den hindrar vid snöröjning.

I fastighetsägarens skyldighet ingår även att ingen kommer till skada på grund av snöras från tak och fallande istappar.

Städning och sandupptagning

Vi vill att våra invånare och besökare ska uppleva ett rent och snyggt centrum. Finspångs centrum städas därför två gånger i veckan, året om, av Finspångs Tekniska.

Fastighetsägarens ansvar

Tänk på att du som fastighetsägare ansvarar för att sopa upp det grus och sand som finns på trottoaren vid din fastighet.

Underlätta för sandsopning

Om du undviker att parkera på gatan när vi sopar i ditt bostadsområde så underlättar du vårt arbete. Det underlättar också om du beskär träd och häckar som hänger ut över kör- och gångbanorna.

TA-plan (Trafikanordningsplan)

Om en gata behöver stängas av helt eller delvis för trafik till exempel i samband med vägarbete, trädfällning eller tillfälliga arrangemang behöver du ansöka om tillstånd. Ansökan ska ske senast 14 dagar innan arbetet/arrangemanget beräknas starta. Till ansökan behöver du bifoga en ritning över avstängningen och eventuell omledning.

Det krävs ofta tillstånd för att använda offentlig plats som exempelvis en gata, trottoar eller park. Detta gäller även byggetablering som placering av container, byggsäck och byggnadsställning. Ansökan om markupplåtelse görs hos Polismyndigheten.

Grävtillstånd

Du behöver ha tillstånd för att få gräva eller på annat sätt göra ingrepp i mark som ägs av Finspångs kommun. Du behöver skicka in ansökan senast 14 dagar innan arbetet beräknas starta. Via Ledningskollen kan du gratis få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns, skydda ledningar mot avgrävningar samt förenkla samordning av grävarbeten.

Har det skett en olycka i form av exempelvis en större vattenläcka så att ett akut grävarbete varit nödvändigt, ska du anmäla detta senast dagen efter utfört arbete.

Det krävs ofta tillstånd för att använda offentlig plats som exempelvis en gata, trottoar eller park. Detta gäller även byggetablering som placering av container, byggsäck och byggnadsställning. Ansökan om markupplåtelse görs hos Polismyndigheten.

Kontakt

Joakim Joge
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-855 81
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång