Språk/Language

Gata, parkering och belysning

Vare sig du går, cyklar, åker kollektivt eller kör egen bil ska du på ett tryggt och säkert sätt kunna röra dig på Finspångs kommuns gator och vägar.

Bil åker utanför bildningen

Här kan du läsa mer om kommunala gator, parkering, belysning, trafikfrågor, gräv­tillstånd, trafik­anordning­splaner (TA-plan) och lokala trafikföreskrifter. Vill du veta vilka projekt som är på gång eller pågår, klicka på länken nedan.

Gångfartsområde

Gångfartsområdet Bergslagsvägen

På Bergslagsvägen mellan Hyttvägen och Vallonplatsen i centrala delarna av Finspång har det under 2021 färdigställts ett gångfartsområde. Gångfarts­område finns sedan tidigare även mellan Vallonplatsen och Vallonvägen.

Vad gäller i ett gångfartsområde?

I ett gångfartsområde sker trafiken på de gåendes villkor. Det innebär att du som kör bil eller cykel ska lämna företräde för gående i området.

  • Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart, 7 km / timme.
  • Du får inte parkera fordonet.
  • Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

När du ska köra ut från ett gångfartsområde gäller utfartsregeln och du har alltså väjnings­plikt när du ska köra ut på den anslutande vägen.

Gatubelysning

Fungerande belysning är en självklarhet för trygghet och trafiksäkerhet. Det kommunala bolaget Finspångs Tekniska har uppdraget att sköta och underhålla den kommunala belysningen. Vill du veta mer, besök Finspångs Tekniskas webbplats.

Vägunderhåll

På uppdrag av kommunen ansvarar det kommunala bolaget Finspångs Tekniska för:

  • Skötsel och underhåll av det kommunala vägnätet samt vissa vägar i Lotorp och Falla.
  • Snöröjning och vinterväghållning.
  • Beläggningsarbeten och vägunderhåll.

Riksväg 51 och länsväg 215

Trafikverket ansvarar för genomfartslederna (51 och 215) som korsar vår kommun. De ansvarar för asfaltering, belysning, lagning av potthål med mera.

Vägföreningar

Övriga vägar i de mindre orterna sköts av vägföreningar i respektive ort.

Parkering

Här kan du hitta mera information om vilka parkerings­möjligheter som finns i Finspång.

Snöröjning och vinterväghållning

Finspångs kommun och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snö­röjningen och halkbekämpningen i kommunen. Större gator och vägar samt övergripande cykelvägar är prioriterade när det gäller kommunens snöröjning och halkbekämpning.

Finspångs Tekniska har uppdraget att vinterväghålla det kommunala vägnätet i centralorten.

Fastighetsägares ansvar

Fastighetsägaren är skyldig att se till att infarter och trottoarer utanför sin fastighet är snöröjda och halk­bekämpade så att gående och trafik kan ta sig fram på ett tryggt och säkert sätt. Finspångs Tekniska erbjuder fastighetsägare gratis grus/sand för halkbekämpning av den kommunala gångbanan. Gruset/sanden hämtar du vid Finspångs Tekniskas kontor på Norrköpingsvägen 32. Glöm inte att ta med egen spade och hink. Tänk på att inte parkera din bil så att den hindrar vid snöröjning.

I fastighetsägarens skyldighet ingår även att ingen kommer till skada på grund av snöras från tak och fallande istappar.

Städning och sandupptagning

Vi vill att våra invånare och besökare ska uppleva ett rent och snyggt centrum. Finspångs centrum städas därför två gånger i veckan, året om, av det kommunala bolaget Finspångs Tekniska.

Fastighetsägarens ansvar

Tänk på att du som fastighetsägare ansvarar för att sopa upp det grus och sand som finns på trottoaren vid din fastighet.

Underlätta för sandsopning

Om du undviker att parkera på gatan när vi sopar i ditt bostadsområde så underlättar du vårt arbete. Det underlättar också om du beskär träd och häckar som hänger ut över kör- och gång­banorna.

TA-plan (Trafikanordningsplan)

Om en gata behöver stängas av helt eller delvis för trafik till exempel i samband med vägarbete, träd­fällning eller tillfälliga arrangemang behöver du ansöka om tillstånd. Ansökan ska ske senast 14 dagar innan arbetet/arrangemanget beräknas starta. Till ansökan behöver du bifoga en ritning över avstängningen och eventuell omledning.

Det krävs ofta tillstånd för att använda offentlig plats som exempelvis en gata, trottoar eller park. Detta gäller även byggetablering som placering av container, byggsäck och byggnads­ställning. Ansökan om markupplåtelse görs hos polis­myndigheten.

Grävtillstånd

Du behöver ha tillstånd för att få gräva eller på annat sätt göra ingrepp i mark som ägs av Finspångs kommun. Du behöver skicka in ansökan senast 14 dagar innan arbetet beräknas starta. Via Ledningskollen kan du gratis få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns, skydda ledningar mot avgrävningar samt förenkla samordning av gräv­arbeten.

Har det skett en olycka i form av exempelvis en större vattenläcka så att ett akut gräv­arbete varit nöd­vändigt, ska du anmäla detta senast dagen efter utfört arbete.

Det krävs ofta tillstånd för att använda offentlig plats som exempelvis en gata, trottoar eller park. Detta gäller även bygg­etablering som placering av container, byggsäck och byggnads­ställning. Ansökan om mark­upplåtelse görs hos polismyndigheten.

Blomlådor på villagator

För att dämpa hastigheterna även i villaområden kan exempelvis villaägare och bostads­rätts­föreningar ansöka om att ställa ut blomlådor på kommunens gator utanför bostäder i form av en chikan. Detta är en möjlighet för medborgare att själva arbeta för en ökad trafik­säkerhet på villagator med en hastighets­begränsning på 30 km/tim. Här kan du läsa mer om vad som krävs.

Kontakt

Joakim Joge
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-855 81
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång