Språk/Language

Kontrollplan

För att ett projekt ska uppfylla exempelvis säkerhet, tillgänglighet och energi enligt de krav som ställs krävs det att man kontrollerar utförandet. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständig­heterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven. Kontrollplan är med andra ord ett dokument som redovisar vad man kontrollerat och ett intyg på att projektet klarar kraven.

Kontrollplanen ska redovisa:

  • vad som kontrolleras
  • vem som kontrollerar
  • på vilket sätt kontrollen utförs
  • mot vad kontroller görs
  • resultatet av kontrollen


Vem upprättar kontrollplanen?

Om åtgärden bedöms kräva en särskild person som kontrollerar att kraven följs, en så kallad kontrollansvarig, upprättas kontrollplanen av den kontrollansvarige tillsammans med byggherren. Är det en mindre åtgärd som inte kräver en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen av byggherren. Exempel på kontrollplaner finns att ladda ner nedan.

När ska kontrollplanen lämnas in?

Ett förslag till kontrollplan ska redovisas tillsammans med övriga handlingar och fastställs
(godkänns) i samband med startbeskedet. Du får då tillbaka detta dokument som ska styra kontrollarbetet under projektets gång. När projektet är färdigställt och kontrollpunkterna har kontrollerats lämnas den signerade kontrollplanen in som ett underlag för att få ett slutbesked.


Relaterad information

Kontakt

Magnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11. Bygg- och miljöenheten är på verksamhetsplaneringsdagar under tisdag den 27 septemper och onsdag den 28 september. Under den tiden hänvisas telefonen till kommunens växel.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång