Finspångs kommun

Språk/Language

Detaljplan för Nyhem 2:74 m fl

Vallonbygden AB inkom med en begäran om detaljplaneändring för del av Stadsplan för del av Nyhemsområdet (D158) från 1977. Ändringen syftar till att utöka byggrätten för deras fastighet Nyhem 2:74 för att möjliggöra tillbyggnad av uterum. Förvaltningen ser att en ändring av detaljplanen genom utökad byggrätt är möjlig och inte strider mot planens syfte.

Detaljplan Nyhem 2:74 m fl

Efter dialog med bygglovsavdelningen framkom det att stadsplanen från 1977 i sin helhet innehar en del problem som försvårar hanteringen av bygglovsansökningar. Därför ser förvaltningen positivt på att man ser över hela området och gör nödvändiga justeringar. Dessa justeringar kommer syfta till att säkerställa befintlig bebyggelse inom planområdet.

Detaljplaneprocessen. Revidering av planförslaget efter samråd.

Samråd

Samråd om Förslag till ändring av stadsplanen genomfördes mellan 20 oktober – 1 december 2022.

Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Filip Ardryd
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Planeringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång