Finspångs kommun

Språk/Language

Tillfälliga utomhusevenemang

Varje år anordnas ett flertal tillfälliga evenemang i Finspångs kommun och många av evenemangen arrangeras i tält av olika slag och storlekar. För att uppnå ett rimligt brandskydd och en tillfredställande utrymningssituation i tälten har Räddningstjänsten Finspång tagit fram följande rekommendationer för hur brandskyddet bör upprättas. Samråd bör alltid ske med räddningstjänsten inför större evenemang.

På bilden ser man ett evenemangstält med Finspångs Kommuns logga.

Säkerhetsplan

Räddningstjänsten Finspång rekommenderar att arrangören tar fram en säkerhetsplan för att på ett tydligt sätt beskriva säkerhetsarbetet. Säkerhetsplanen är ett levande evenemangsdokument som redovisar säkerhetsarbetet allt eftersom det tar form, ex: ”Så här arbetar vi med säkerheten”. Vid ett evenemang kan man lägga samman all säkerhetsdokumentation och kalla det för en säkerhetsplan, men för att vara användbar bör säkerhetsplanen arbetas igenom och göras pedagogisk, överskådlig och fullständig.

Arrangör

Det är arrangörens ansvar att den verksamhet som bedrivs på evenemangsområdet sker på ett säkert och tryggt sätt för besökare och personal. För att säkerställa detta måste utrustning uppfylla vissa tekniska krav och det behöver finnas en organisation som kan hantera nödlägen såsom brand, utrymning, personskada etc.

Som arrangör krävs att ett helhetsgrepp tas över evenemangsområdet. Arrangören ansvarar för att kontroller av säkerheten genomförs innan och under evenemanget. Det är lämpligt att redan vid uthyrning/beställning av tältplats redogöra för de krav som kommer att ställas avseende brand och utrymningssäkerhet. Det är viktigt att ansvaret vad gäller brandteknisk utrustning så som handbrandsläckare, larm, nödljus etc. är tydligt fördelat mellan arrangör och enskilda verksamheter/tält.

Enskilda tält och verksamheter

Vid vissa evenemang finns en övergripande arrangör och sedan flera mindre verksamheter som bedrivs av olika aktörer. För att kunna bedriva verksamhet i tält ställs krav på de enskilda föreningarna, företag etc. som bedriver verksamheten. Varje tält/område bör utse ansvarig för brandskydd och säkerhet. Ansvaret bör vara tydligt och all personal/funktionärer behöver veta sina uppgifter vid ett nödläge.

Information till personal/funktionärer bör vara skriftlig och omfatta minst följande punkter:
1. Ansvariga personer/funktioner
2. Rutiner för nödläge – Utrymningsrutin – Rutin vid strömlöshet – Rutin vid personskada
3. Kort beskrivning av brandskyddet, t.ex. med en enkel utrymningsplan
4. Checklista för egenkontroll av säkerheten.
(Egenkontroll av säkerheten bör genomföras minst varje dag, exempel på checklista finns bifogad.)

Intyg

Tält och tältdukar i tält som är avsedda för fler än 150 personer ska vara besiktigade och godkända av ackrediterat besiktningsorgan, kopia på besiktningsintyg ska finnas på plats hos arrangören. Kopia på besiktningsintyget kan normalt fås av tältuthyraren eller ägaren. Hängande tyg i tält avsedda för mer än 150 personer ska vara av samma typ som tältduken eller brandskydds impregnerat och det ska finnas intyg på materialets brandskyddsegenskaper. Hängande tyger får aldrig placeras i taket då detta trots impregnering innebär en betydande risk då en brand kan spridas snabbt.

Placering

Tälten bör placeras så att risk för brandspridning mellan tälten minimeras. Ett minsta avstånd på 6 meter bör hållas mellan större tält. Mindre tält eller bodar (t.ex. marknadsstånd, försäljningstält) kan placeras närmre varandra under förutsättning att antalet personer i tälten/bodarna är begränsat. För att hindra brandspridning till befintliga byggnader krävs ett minsta avstånd på 6 meter mellan tält/scen/bod och byggnadens fasad. Avståndet kan minskas om tältet/boden eller fasaden inklusive fönster klassas brandtekniskt.

Tält, scener, bodar etc. bör placeras så att räddningstjänstens utryckningsfordon har tillgänglighet till samtliga byggnader i och kring evenemangsområdet. Maximalt avstånd mellan körbar väg och tält bör ej överstiga 50 meter. En minsta körbanebredd om 3 meter krävs, dessutom krävs ytterligare utrymme för uppställning av höjdfordon. Observera att placeringen inte heller får blockera befintliga räddningsvägar, brandposter eller liknande.

Karuseller och andra ”höjdattraktioner” bör placeras så att räddningstjänstens höjdfordon har tillgänglighet direkt till karusellen. Detta så att räddningstjänsten har möjlighet att bistå personer i attraktionen vid ett eventuellt haveri.

Utrymningssäkerhet

Alla tält ska ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar men detta räcker inte om gångavståndet överstiger 30 meter eller om personantalet överstiger 600 personer. Observera att även tält på andra plan än markplan (upphöjda tält) ska ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar via trappor.

Avstånd till närmsta utrymningsväg får inte överstiga 30 meter. Utgångarna bör placeras så långt från varandra som möjligt så att en eventuell brand inte riskerar att samtidigt blockera flera av utrymningsvägarna.

Det är viktigt att försöka uppskatta det maximala personantalet som kan komma att bli aktuellt i tältet då många krav baseras på maximalt personantal. Uppskattning av personantalet måste ske av dem som kommer att bedriva verksamhet i tältet och bör utgå från antal sittplatser, typ av aktiviteter mm. Som hjälp kan nedanstående stöd användas.

Hjälp vid uppskattning:
Stående/dansande personer 2,5 personer/m2 fri golvyta
Sittande 1 personer/m2 fri golvyta
Stående blandat med sittande 1,7 personer/m2 fri golvyta
Försäljningstält 0,5 personer/m2 fri golvyta

Verksamheten/tältansvarig har som uppgift att säkerställa att maximalt tillåtet antal personer inte överskrids. Vid varje ingång till tältet bör det finnas en skylt som upplyser om maximalt tillåtet antal personer i tältet. När det maximala personantalet är känt kan krav på utgångar och gångvägars sammanlagda bredd beräknas. I denna beräkning får man anta att en (1) meters utrymningsbredd räcker för 150 personer.

Antalet utrymningsvägar i större tält

Tältstorlek

Minsta antal utgångar

Minsta totala bredd

max 600 personer

2

4 m

600-1000 personer

3

4-6,7 m

Fler än 1000 personer

4

6,7 - < m

Gångar med samma bredd som tältöppningen ska finnas i tältet hela vägenfram till utgången. Markytan i gångar och vid utrymningsvägar bör vara väl utjämnat. 

Kontakt

Daniel Svanér
Insatsledare
Räddningstjänsten

0122-850 76
daniel.svaner@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 44 Finspång