Finspångs kommun

Språk/Language

Rejmyre, Torn­vägen-Hunnsbacke­vägen

Kommunen arbetar långsiktigt med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp (VA) till befintlig bebyggelse.
I kommunens VA-plan utpekas bebyggelse intill befintliga verksamhets­områden för VA. Tornvägen-Hunnsbackevägen i Rejmyre är ett sådant område där kommunen planerar utbyggnad av kommunalt VA.

Fastighetskarta, del av Rejmyre

Varför kommunalt VA?

Bebyggelsen vid Tornvägen-Hunnsbackevägen bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna vatten och avlopp enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). I en VA-plan som antagits av kommunfullmäktige anges att en översyn av verksamhetsområden för kommunalt VA ska genomföras. En analys av bebyggelse intill befintliga verksamhetsområden har utförts och bebyggelsegrupper prioriterats utifrån behov av åtgärd. Befintlig bebyggelse utmed Tornvägen-Hunnsbackevägen i Rejmyre bedöms ha högt behov av VA-åtgärd.

I LAV § 6 anges att kommunen är skyldig att anordna vatten och avlopp om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön i ett större sammanhang, både för befintlig och blivande bebyggelse. Bebyggelsen är en del av Rejmyre ort och bedöms därför omfattas av kommunens skyldighet. Bebyggelsen utgörs av äldre permanent bebyggelse med enskilda vatten- och avlopps­anläggningar. Bygg- och miljöenheten har inspekterat anläggningarna och merparten bedöms inte uppfylla dagens krav. Det är även svåra förutsättningar att anlägga enskilda avlopp och vattentäkter.

Utbyggnad av kommunalt VA

Finspångs Tekniska är huvudman för den kommunala VA-anläggningen. Det innebär bland annat att de ansvarar för projektering och utbyggnad. På deras hemsida kan du fortsätta att följa projektet och den faktiska utbyggnaden efter beslutet i kommunfullmäktige. Länk till Finspångs Tekniska finns i kolumnen till höger, där beskrivs status i pågående projekt men det finns även en stor mängd med vanliga frågor och svar.

Händelser

  • 3 oktober, utskick av informationsbrev till berörda fastighetsägare
  • 5 oktober, information i kommunstyrelsen
  • 19 oktober, beslut i kommunstyrelsen
  • 23 november, beslut i kommunfullmäktige

Kontakt

Har du frågor kring VA-plan och beslut om verksamhetsområde är du varmt välkommen att kontakta Finspångs kommun.

Har du frågor gällande projektering och utbyggnad vänligen kontakta Finspångs Tekniska.

Jonny Sävenhed
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-852 37
jonny.savenhed@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång