Finspångs kommun

Språk/Language

Förskoleklass

Förskoleklass är första steget i grundskolan, och börjar på hösten samma år som ditt barn fyller sex år. Förskoleklass är en obligatorisk och kostnadsfri skolform.

Första steget mot skolan

I förskoleklass sätts grunden för ditt barns fortsatta utbildning och lärande. Förskoleklassen är lite som ett mellanting mellan förskola och skola – en mjukstart i grundskolan där ditt barn får bekanta sig med skolmiljön och har skolplikt. Ditt barn får till exempel lära sig hur det fungerar i ett klassrum, ha lektioner och tydliga rutiner för rast.

Mellan förskola och förskoleklass finns ett nära samarbete, för att det ska bli en lättare och mer naturlig övergång för ditt barn. Vid övergången från förskoleklassen ska speciell uppmärksamhet ägnas åt de barn som behöver särskilt stöd.

Du kan läsa mer om övergången mellan förskola och förskoleklass i överlämnandeplanen.

Förskoleklassen kombinerar förskolans och grundskolans pedagogik och sätt att arbeta, och det finns en rektor är ansvarig för verksamheten. Man följer skollagen och läroplanerna för grundskolan, specialskolan respektive sameskolan.

Förskoleklassen ska förbereda eleven för fortsatt skolgång och stimulera utveckling och lärande. Lek och skapande är viktiga delar i det aktiva lärandet. Utbildningen ska ha en helhetssyn på barnet och utgå från varje elevs behov. Den ska också uppmuntra olika sociala kontakter och gemenskap.

Bra att veta inför starten

 • Du som vårdnadshavare ansvarar själv för att ta med extrakläder och ytterkläder efter väder.
 • Tänk på att märka upp kläderna så att personal och barn har lätt att skilja dom åt.
 • I förskoleklass serveras inte frukost. Barn som är på fritidshemmet innan skolan börjar, serveras frukost där.
 • Om ditt barn blir sjukt är det viktigt att ni stannar hemma från förskoleklassen. Rådgör med närmaste pedagog på skolan om du är osäker.
 • Skolan använder kommunikationsplattformen SchoolSoft för att berätta om vad som händer i verksamheten. Du får information om hur du använder SchoolSoft när barnet börjar i förskoleklass.
 • Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på fritidshemmet innan och efter skolan. Du behöver ansöka om plats i fritidshem. Lämna in ansökan om plats senast 1 juni samma år som ditt barn ska börja skolan.

En dag i förskoleklass

Dagen i förskoleklass brukar bestå av samling, olika pedagogiska lekar, rast utomhus, lektioner och lunch. På eftermiddagen går många barn till fritidshemmet. Fritidshemmet kan ligga i samma lokaler som förskoleklassen eller i andra lokaler på skolan.

Närvaro och ledighet

Förskoleklass ska bestå av minst 525 timmar per läsår. Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar kan du ansöka om plats på fritidshem, där barnet kan delta på morgonen samt när förskoleklassen har slutat för dagen.

 • Förskoleklassen är obligatorisk. Det betyder att barnet måste närvara på samma sätt som övriga elever i grundskolan.
 • Förskoleklassen följer grundskolans läsårstider och lov.
 • Regler om ledighet från obligatoriska delar av undervisningen gäller även för barn i förskoleklass.

Skolplikten gäller från och med höstterminen det året barnet fyller sex år.

Om ett barn har särskilda skäl för att gå kvar i förskolan och börja förskoleklassen ett år senare (skjuta upp skolplikten ett år och istället börja förskoleklass under kalenderåret som barnet fyller sju år), kan du som vårdnadshavare ansöka om det.

Exempel på särskilda skäl är om:

 • Barnet har en funktionsnedsättning eller sjukdom.
 • Barnet har varit mycket kort tid i Sverige.
 • Barnet är född mycket sent på året och umgås mest med barn födda ett år senare under tiden på förskola.

Ditt barn är försäkrat

Under den tid då ditt barn är i förskoleklass gäller olycksfallsförsäkring via Finspångs kommun. Försäkringen gäller även på väg till och från förskoleklassen. Försäkringen gäller inte vid sjukdom.

Kontakt

Lotta Karlsson
Handläggare förskola, grundskola och skolskjuts

0122-855 68
lotta.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång