Språk/Language

Folkhälsa och hållbar utveckling

Finspångs kommun arbetar för att ge dig som medborgare bra förutsättningar för en god hälsa och för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Forskning har visat att tilltro till egen förmåga, tillit till andra, hopp och framtidstro minskar risken för sjukdom och ohälsa. Därför arbetar vi för att göra det enklare att välja en bra livsstil och som ger tillgång till sociala sammanhang. Folkhälsan i Sverige är överlag bra, men det finns stora skillnader i hälsa beroende på utbildningsnivå, socioekonomi, etnicitet, ålder och kön.

Östgötakommissionen för jämlik hälsa

Under 2013-2014 arbetade en kommission för folkhälsa, Östgötakommissionen, med att belysa hälsoläget i Östergötland.

Kommissionen tog fram rapport som innehåller rekommendationer både för hela länet och för Finspångs kommun.

Finspångs kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2015 att Östgötakommissionens rekommendationer ska implementeras i Finspångs kommuns strategi och verksamheter. En arbetsgrupp har börjat se över hur detta kan göras och kommer att ta fram förslag. Kommunfullmäktige ska sedan prioritera och fatta beslut utifrån förslagen.

Jämlik hälsa – ett arbete för en hållbar utveckling

För att samhällets utveckling ska vara hållbar på lång sikt behöver vi ta hänsyn till tre sammanlänkande och ömsesidigt beroende dimensioner – den sociala, den ekonomiska och den ekologiska.

Arbetet för att minska skillnader i hälsa är nära kopplat till hållbarhetsarbetet. Dels har hälsofrämjande och förebyggande insatser positiv påverkan på samhällsekonomin, miljön och klimatet, tryggheten och den sociala sammanhållningen. Dels har insatser inom ovanstående områden en positiv inverkan på hälsan.

Kontakt

Jonas Andersson
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 25
jonas.andersson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång