Finspångs kommun

Språk/Language

Metallens förskola

Metallens förskola ligger centralt i Finspångs centralort med närhet till naturen, skogen, vatten, bibliotek, olika lekparker och byggnader.

Förskola Metallen med lekplats på framsidan.

På Metallen finns det fyra avdelningar

  • Smaragden
  • Opalen
  • Topazen
  • Rubinen.

Alla avdelningar har åldersblandade grupper, vilket innebär att varje avdelning har barn mellan ett till sex år. Vi arbetar i små grupper under större delen av dagen.

Vår förskola vill erbjuda en stimulerande, trygg och välkomnande miljö där barnens intressen sätts i centrum. Varje barns förmåga, erfarenhet, lust och vilja att leka och lära är utgångs­punkten i vår utbildning.

Vi har en pedagogisk miljö som är tillåtande, inspirerande, utforskande, utmanande och anpassad efter barnen. En miljö där barn och pedagoger lär och utvecklas tillsammans och av varandra i samspel med miljö och material.
Som medforskande pedagoger är vi lyhörda och nyfikna på barnen och deras tankar. Vi utgår från att barn är kompetenta och att alla vill och kan lära. Vi vill försöka förstå vad barnen gör, hur de tänker och vad de är intresserade av. Vi undersöker vilka frågor de har och vill därigenom utmana deras lärande vidare genom nya utmaningar.

Den pedagogiska miljön påverkas och förändras utifrån barnens intresse, behov, projekt och årstider för att på bästa sätt erbjuda inspirerande och lärande sammanhang. Därför är inne- och utemiljön i en ständig föränderlig process.

Vi utgår från att förskolans läroplan ska synas i alla våra rum och miljöer. Färdigt material blandas tillsammans med material som är obestämt, till exempel olika natur- och byggmaterial, rör och återvunna saker. Lekmaterial som bilar, dockor och pussel är väldigt givna hur man använder dem och därför bör barnet också få utforska andra typer av material som öppnar möjligheten att vända och vrida på sin fantasi.

Högläsning är av stor vikt för att utveckla ett rikt ordförråd och är enligt forskning en av de bästa metoderna för att gynna en god språkutveckling. I den reviderade läroplanen för förskola som träder i kraft i juli 2019 betonas högläsning för barnen. Vi har på Metallens förskola har valt att skapa två egna bibliotek. Ett förskolebibliotek kommer nära barnen och gör böcker och bibliotek till ett naturligt inslag i deras vardagliga miljö.

Här kan pedagoger, barn och vårdnadshavare låna böcker eller sitta och läsa själva och tillsammans. Vi har böcker på flera olika språk. Ett av målen med biblioteket är att få en högre läs- och skrivförståelse, men även att utveckla ett läsintresse hos barnen och vårdnadshavare samt stärka deras språk.

Projekt

På Metallen arbetar vi med ett gemensamt projekt, hållbar utveckling. Med ett gemensamt projekt vill vi främja vi-känslan i huset samt delge varandra olika sätt att ta sig an just hållbar utveckling.
Genom projektet vill vi ge barnen förutsättningar att utveckla handlingskompetens och skapa en positiv framtidstro. Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som vi människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. I projektet får barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt och med olika verktyg och material, till exempel i rörelse, dans, musik, digitalt och skapande. I projektarbetet integreras läroplansmålen och barnen får erfarenhet av såväl språk, matematik, teknik, naturvetenskap, sociala och demokratiska processer.

Grön flagg

Vår förskola är Grön flagg certifierad. Den gröna flaggan som hänger vid växthuset är ett bevis på att vi arbetar kontinuerligt med hållbar utveckling i den dagliga utbildningen. I projektarbetet arbetar vi utifrån Grön flaggs teman för att utveckla och fördjupa arbetat med hållbar utveckling.

Barnens trädgård

Med ett växthus och en egen trädgård på gården kan vi arbeta mer med hållbar utveckling. Tillsammans tar vi hand om våra odlingar och ser dem växa. Här finns goda möjligheter att tala om naturen, växtligheten, kretsloppet och vår närmiljö med mera. Ett arbete med växthus och odling kan enkelt innefatta vattenhantering, torka, väder, vad som är bra att äta, farligt att äta, hälsa, och mycket annat.
I denna trädgård som vi tillsammans med barnen har skapat får barnen använda sina sinnen genom att känna, lukta, titta och på sikt smaka på det vi tillsammans odlar.

Elcyklar

På Metallen har vi elcyklar och tack vare dem kan vi uppleva, utforska och upptäcka platser längre bort i vår närmiljö. Att använda elcykel istället för att åka bil eller buss bidrar till en hållbar utveckling, då en elcykel inte släpper ut några farliga avgaser. Att använda elcykeln istället för att åka bil är också en fördel ur en hälsoaspekt.

Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska genomsyra hela vår utbildning. Att varje barn ska känna sig tryggt och kunna lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar för människolivets okränkbarhet, varje barns frihet och integritet och solidaritet mellan människor. För att arbeta med och utveckla vårt värdegrundsarbete, använder vi oss av vår mångfaldsplan. Den ska genomsyra vårt projekt, miljön, våra dagliga situationer samt vårt förhållningssätt.

Barnkonventionen är sedan 1 januari 2020 lag i Sverige och vi har sedan en tid tillbaka arbetat medvetet med den. I vårt arbete använder vi oss av kompisböckerna, som är baserade på barnkonventionen.

På Metallens förskola arbetar vi efter tre värdeord; glädje, utforskande och gemenskap.
Genom att särskilt prioritera/fokusera på glädje, utforskande och tillsammans skapas goda möjligheter för varje enskild individs utveckling och lärande.

Glädje: Alla barn och vuxna ska känna sig viktiga och värdefulla för den hen är. Det ska vara roligt att lära sig nya saker. Utbildningen ska vara positiv och glädjefylld med lekfulla undervisningar.

Utforskande: Alla barn och vuxna ska ges möjlighet att uppleva med alla sina sinnen. Vi utforskar omvärlden tillsammans på ett lustfyllt sätt. Vi upplever, undersöker och upptäcker tillsammans.

Tillsammans: Alla barn och vuxna ska känna att de är en del av utbildningen. Vi lär av och med varandra.

Varsam är vårt nyaste värdeord. Vi kopplar det till att visa försiktighet, ömhet, att ta hand om och ansvar för vår natur, djur, medmänniskor och miljö.
Vår utbildning genomsyras även av Finspångs kommuns vision och ledstjärnor som är; ansvar, serviceanda och utveckling.

Kontakt

Metallens förskola
Förskolans avdelningar består av: Rubinen, Smaragden, Opalen och Topazen

Smältarevägen 9, 612 36 Finspång

Mattias Appelqvist
Rektor
Lillängen, Ängslyckan och Blåklintens förskola

0122-85787
mattias.appelqvist@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Bjernman
Administratör
Sektor utbildning

0122- 853 55
anna.bjernman@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång