Språk/Language

Busskort och resor för gymnasieelever

Här hittar du information om busskort och resor för gymnasieelever som studerar i Finspångs kommun, eller bor här och studerar på annan ort.

Allmän information om busskort

Gymnasieelever som har mer än 6 km (närmaste gång- och/eller cykelväg) från folkbokföringsadressen till skolan erbjuds ett busskort till och med första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Busskortet är en läsårsbiljett för resor med allmän kollektivtrafik i hela länen och är giltig för resor i från läsårsstart i augusti fram till skolavslutningen i juni. Kortet kan användas vardagar klockan 5 till 19.

Vid växelvis boende räknas färdvägen endast från elevens folkbokföringsadress.

Busskortet ska sparas från år till år
Har du ett busskort i åk 9 och har rätt till ett även i gymnasiet ska det sparas eftersom kortet kommer laddas med en ny läsårsbiljett om du uppfyller avståndskravet. Du behåller kortet hela gymnasietiden.

Kommunens skyldighet att svara för elevresor

Enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, samt tillhörande förordning (SFS 1991:1120), ska elevens hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395). Ansvaret för elevernas dagliga resor omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Kommunen är inte skyldig att anordna transporter utan endast ansvara för elevernas resekostnader om avståndet mellan bostaden och skolan är mer än sex kilometer.

Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. I Finspångs kommun ges ett busskort för resa med allmän kollektivtrafik. Gymnasieelever är berättigade en läsårsbiljett län som gäller vardagar kl. 05.00-19.00 från terminsstart i augusti till terminsslut i juni.

Ett kontantbidrag kan utgå om kollektivtrafik helt saknas eller om synnerliga skäl föreligger. Är avståndet till närmsta busshållplats mer än sex kilometer har eleven rätt till ett kontant resebidrag utöver busskortet för sträckan mellan bostaden och busshållplatsen.

Med elev avses gymnasieelev i kommunal-, regionägd- eller fristående gymnasieskola som är folkbokförd i Finspångs kommun. Hemkommunen har även ansvaret när eleven studerar på annan ort.

Vid växelvis boende räknas färdvägen endast från elevens folkbokföringsadress.

Busskort för gymnasieskola i Finspångs kommun

Gymnasieelever som ska studera på Bergska gymnasiet eller Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång som uppfyller avståndskravet på 6 km till skolan erbjuds ett busskort. Eleven behöver inte göra en ansökan, hemkommunen ordnar ett busskort. Har eleven redan ett befintligt busskort från åk 9 laddas det med en ny läsårsbiljett.

Busskort för gymnasieskola i annan kommun i Östergötland

Gymnasieelever som är folkbokförda i Finspångs kommun och ska läsa på gymnasiet utanför hemkommunen i Östergötland kan anmäla behov av busskort om avståndskravet uppfylls.

För att garantera att du får ditt busskort till skolstarten inför nytt läsår vill vi ha din ansökan senast 1 augusti.

Busskort för gymnasieskola i Katrineholm

Elever som bor i Östergötland och ska läsa på gymnasieskola i Katrineholm ska vända sig till Katrineholms kommun för att ansöka om ett busskort. Ansökan görs via Katrineholms kommuns e-tjänst. Mer information finns på Katrineholms kommuns webbplats.

För elever i gymnasiesärskola

Busskort för gymnasiesärskola i Finspångs kommun

Gymnasiesärskoleelever som ska studera på gymnasiesärskola i Finspång som uppfyller avståndskravet på 6 km till skolan erbjuds ett busskort. Eleven behöver inte göra en ansökan, elevens hemkommun ordnar ett busskort. Har eleven redan ett befintligt busskort från åk 9 laddas det med en ny läsårsbiljett.

Busskort för gymnasiesärskola i Finspångs kommun vid särskilda behov

Gymnasiesärskoleelever som inte uppfyller avståndskravet för busskort eller inte har förutsättningar att resa med kollektivtrafik kan ansökan om skolskjuts. Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl görs i e-tjänsten nedan.

Busskort för gymnasiesärskola i annan kommun i Östergötland

Gymnasiesärskoleelever som är folkbokförda i Finspångs kommun och ska läsa på gymnasiet utanför hemkommunen i Östergötland kan anmäla behov av busskort om avståndskravet uppfylls.

För att garantera att du får ditt busskort till skolstarten inför nytt läsår vill vi ha din ansökan senast 1 augusti.

Resor med färdtjänst till gymnasiesärskola i annan kommun vid särskilda behov

Vid behov av andra resor än allmän kollektivtrafik ansöker du via e-tjänsten för färdtjänst.

Resebidrag

Långt till närmaste busshållplats

Finns det kollektivtrafik där eleven bor men närmaste busshållplats ligger mer än 6 km bort har eleven rätt till ett resebidrag för sträckan mellan bostaden och busshållplatsen.

Om kollektivtrafik helt saknas

Saknas bussförbindelser där eleven bor kan ett resebidrag sökas för resor mellan bostaden och skolan. Avståndskravet 6 km måste vara uppfyllt.

Kontakt

Åsa Aktner
Handläggare
Sektor utbildning

0122-859 41
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång