Finspångs kommun

Språk/Language

Busskort och resor för gymnasieelever

Här hittar du information om busskort och resor för gymnasieelever som studerar i Finspångs kommun, eller bor här och studerar på annan ort.

Gymnasieelever folkbokförda i Finspångs kommun som studerar på en kommunal-, fristående- eller regionägd gymnasieskola och som har mer än sex kilometer från hemmet till skolan erbjuds ett busskort till och med första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Avståndet räknas från folkbokföringsadressen till adressen där utbildningen utförs. Bor eleven på olika adresser och minst ett av hemmen är längre bort än sex kilometer från skolan, och båda hemmen är i Finspångs kommun, kan busskort beviljas vid växelvis boende om eleven är under 18 år. Är eleven myndig gäller folkbokföringsadressen.

Busskortet ska sparas från år till år

Har du ett busskort i årskurs nio och har rätt till ett även i gymnasiet ska det sparas eftersom kortet kommer laddas med en ny läsårsbiljett om du uppfyller avståndskravet. Du behåller kortet hela gymnasietiden.

Kommunens skyldighet att svara för elevresor

Enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, samt tillhörande förordning (SFS 1991:1120), ska elevens hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395). Ansvaret för elevernas dagliga resor omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Kommunen är inte skyldig att anordna transporter utan endast ansvara för elevernas resekostnader om avståndet mellan bostaden och skolan är mer än sex kilometer.

Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. I Finspångs kommun får gymnasieelever ett busskort för resa med allmän kollektivtrafik om eleven uppfyller avståndskriteriet sex kilometer. Läsårsbiljetten gäller i hela länet vardagar kl. 5‑19 från terminens start i augusti till terminens slut i juni.

Är avståndet till närmaste busshållplats mer än sex kilometer har eleven rätt till ett kontant resebidrag för sträckan mellan bostaden och busshållplatsen. Ett kontant resebidrag kan även utgå om kollektivtrafik helt saknas.

Elever som studerar på en gymnasieskola i Finspång (Bergska gymnasiet eller Curt Nicolin Gymnasiet) får ett busskort som ordnas av kommunen om avståndskravet sex kilometer är uppfyllt. Eleven behöver inte göra en ansökan om busskort. Har eleven redan ett befintligt busskort från årskurs nio laddas det med en ny läsårsbiljett.

Avståndet räknas från folkbokföringsadressen till adressen där utbildningen utförs.

Elever under 18 år som bor växelvis hos båda föräldrarna kan ha rätt till ett busskort om avståndskravet sex kilometer uppfylls från en av adresserna. Är eleven myndig gäller folkbokföringsadressen. Ansökan om busskort vid växelvis boende görs genom att ta kontakt med handläggare för Sektor utbildning.

Att tänka på:

- Avståndet sex kilometer ska vara uppfyllt från en av adresserna.

- Eleven ska bo ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna. Enbart umgänge räknas inte som växelvis boende.

- Båda adresserna måste ligga i Finspångs kommun.

- Eleven kan bara få busskort vid växelvis boende tills 18-årsdagen, därefter mäts avståndet endast från folkbokföringsadressen.

Elever som studerar på en gymnasieskola utanför hemkommunen inom Östergötland behöver anmäla behov av busskort. Avståndskravet på sex kilometer ska vara uppfyllt. Anmälan görs i e-tjänsten nedan. För att garantera att eleven får sitt busskort till skolstarten behöver ansökan vara inkommen senast 1 augusti.

Elever som ska läsa på gymnasieskola i Katrineholm ska vända sig till Katrineholms kommun för att ansöka om ett busskort. Ansökan görs via Katrineholms kommuns e-tjänst. Mer information finns på Katrineholms kommuns webbplats.

Elever som går i anpassad gymnasieskola i Finspångs kommun får ett busskort av sin skola om avstådskravet sex kilometer är uppfyllt. Eleven behöver inte göra en ansökan. Har eleven redan ett befintligt busskort från årskurs nio laddas det med en ny läsårsbiljett. Avståndet räknas från folkbokföringsadressen till adressen där utbildningen utförs. Bor eleven på olika adresser och minst ett av hemmen är längre bort än sex kilometer från skolan, och båda hemmen är i Finspångs kommun, kan busskort beviljas vid växelvis boende om eleven är under 18 år. Är eleven myndig gäller folkbokföringsadressen.

Om förutsättningar att resa med kollektivtrafiken inte finns kan elever som går i anpassad gymnasieskola i Finspångs kommun ansöka om skolskjuts. Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl görs i e-tjänsten nedan.

Elever som ska läsa på gymnasiet utanför hemkommunen inom Östergötland behöver anmäla behov av busskort om avståndskravet uppfylls. För att garantera att eleven får sitt busskort till skolstarten behöver ansökan vara inkommen senast 1 augusti.

Om behov finns av andra resor än allmän kollektivtrafik kan eleven ansöka om resor med färdtjänst. Möjligheten till resor med färdtjänst gäller endast inom länet. Ansökan om färdtjänst görs i e-tjänsten nedan.

Resebidrag

Finns det kollektivtrafik där eleven bor men närmaste busshåll­plats ligger mer än sex kilometer bort har eleven rätt till ett resebidrag för sträckan mellan bostaden och busshåll­platsen. Ansökan om resebidrag görs i e-tjänsten nedan.

Saknas bussförbindelser där eleven bor kan ett resebidrag sökas för resor mellan bostaden och skolan. Avståndskravet sex kilometer måste vara uppfyllt. Ansökan om rese­bidrag görs i e‑tjänsten nedan.

Kontakt

Åsa Aktner
Handläggare
Sektor utbildning

0122-859 41
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång