Finspångs kommun

Språk/Language

Detaljplan för Arena Grosvad

Samhällsplaneringsenheten har fått i uppdrag att ta fram ny eller ändra gällande detaljplan för idrottsändamål för del av Arena Grosvad.

Syftet med planarbetet är att möjliggöra för en multihall inom Arena Grosvad. Just nu arbetar Samhällsplaneringsenheten med att ta fram samrådshandlingar, frågor som utreds är bland annat lämplig placering och tillåten byggnadshöjd.

Detaljplaneprocessen.

Relaterad information

Kontakt

Johanna Trozelli
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-857 85
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Planeringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång