Språk/Language

Kommunrevisionen

Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Oberoende och objektivitet

Kommunrevisionen genomför sin granskning så att den uppfyller kommunfullmäktiges och medborgarnas krav på objektivitet, effektivitet och kompetens. Detta är av stor betydelse för medborgarnas tilltro till demokrati och rättssäkerhet.

Kommunrevisionen slår vakt om sitt oberoende genom rätten att självständigt:

  • välja vad som ska granskas,
  • välja angreppssätt, metoder och sakkunniga för granskningen samt
  • göra analys och bedömningar och föra fram dessa.

Revisionsplan

Kommunrevisionen gör årsvisa revisionsplaner där de talar om vad som ska granskas under året.

Resultatet av det som har reviderats presenteras i form av rapporter som finns att ladda ner på den här sidan.

Kommunens lekmannarevisorer ska granska de kommunala bolagen enligt aktie­bolagslagen. Kommun­revisionen granskar också Finspångs kommuns årsredovisning.

Kontakt

Larserik Ramlöv (L)
Ordförande
Kommunrevisionen

070-564 40 36
larserik.ramlov@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång