Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunens krisberedskap

Vid en större kris eller en extraordinär händelse kan stora delar av samhället drabbas. Finspångs kommun har en krisberedskap för att möta hjälpbehov och se till att kommunen så snart som möjligt kan återgå till normal verksamhet.

Finspångs kommun arbetar inom flera områden för att invånarna ska känna sig trygga och säkra. Vi följer samhällsutvecklingen och arbetar aktivt för att hantera riskerna genom information, rådgivning, utbildning och genom att förbereda vår beredskapsorganisation. Arbetet omfattar allt från den vardagliga olyckshändelsen till större påfrestningar i samhället.

Vad är en kris?

En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjning, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska. Ibland används begreppet extraordinär händelse. Det är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Så informerar vi vid en kris

Vid störningar och händelser med allvarliga konsekvenser för dig som bor eller vistas i Finspångs kommun förmedlar kommunen information om händelsen via kommunens webbplats samt på Facebook. Du får också information via beredskapskanalen Sveriges Radio P4 samt Krisinformation.se.

Kommunens ansvar vid kriser och samhällsstörningar

En kris eller extraordinär händelse avviker från det som är normalt, den berör många människor och stora delar av vårt samhälle. Den kräver snabba beslut och gör det nödvändigt att koordinera och koncentrera flera olika insatser. Enligt lag ska alla kommuner fastställa en plan för hur de ska hantera en extraordinär händelse.

Finspångs kommun förbereder sig för kris genom att ha god generell beredskap och är förberedd för att arbeta effektivt när en samhällsstörning inträffar. Utöver kommunens eget arbete sker samverkan med andra aktörer i samhället. Samverkan kan ske med räddningstjänsten, andra kommuner, länsstyrelsen och lokalsamhället, beroende på vilken händelse om inträffat.

Lagen (2006:544) styr kommuners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. En extraordinär händelse kan till exempel vara:

 • störning i försörjning med vatten,
 • störning i elförsörjning, IT- och telekommunikationer, radio- och tv-sändningar,
 • storm, snöoväder eller annan naturhändelse,
 • allvarlig smitta, utsläpp av farliga ämnen,
 • massflykt av asyl- och hjälpsökande till kommunen,
 • hot om våld och terrorism,
 • hot, risker, sårbarheter.

Samhället och kommunen ska ha god kunskap om de hot, risker och sårbarheter som kan påverka förmågan att fungera. De ska analyseras och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys för varje mandatperiod.

Vid krishantering gäller Ansvarsprincipen. Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. Det betyder att det är den vanliga sjukvården som har hand om vården även vid en kris, att kommunerna sköter skola och äldreomsorg och så vidare.

För omfattande händelser har Finspångs kommun en krisledningsorganisation. När det behövs kan verksamheten förstärkas med denna organisation – en krisstab med kriskommunikation och POSOM-krisstöd vid behov. Förstärkning kan ske med hela eller delar av funktionerna, beroende på behovet och händelsen.

En krisledningsnämnd med förtroendevalda kan kallas in om händelsen är extraordinär.

Närhetsprincipen

En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det betyder att vid en samhällsstörning ligger ansvaret i första hand hos de som har verksamhetsansvar under normala förhållanden. Det innebär att en samhällsstörning i första hand hanteras av den sektor, det bolag eller det förbund som drabbats. Saknar berörd verksamhet förmåga att hantera krisen, eller om det finns ett stort behov av samordning, aktiveras kommunens centrala krisledning.

Geografiskt områdesansvar

Geografiskt områdesansvar innebär att kommunen riktar in, prioriterar och samordnar åtgärder vid samhällsstörningar i kommunens geografiska område. Finspångs kommun har ett ansvar att under­lätta för alla som bor och vistas i kommunen genom att hjälpas åt inför och vid händelse av en samhällsstörning eller kris.

Kommunen har ett geografiskt områdesansvar enligt lagen. Kommunen samverkar för samhällets krisberedskap med andra aktörer inom kommunens geografiska område men också tillsammans med andra kommuner och länsstyrelsen.

Samverkan Östergötland

Samverkan Östergötland är myndigheter, kommuner och andra organisationers samverkan som sker inom samhällets krisberedskap i Östergötlands län. Samtliga aktörer har antagit en strategi som innehåller en struktur för hur samverkan ska ske både före, under och efter större händelser, stora olyckor och kriser.

Målet är att samverkan ska bidra till större säkerhet, trygghet och hälsa för de som bor, vistas eller verkar i Östergötland. Vid en större olycka eller kris gäller det att resurser används på ett ansvarsfullt sätt och att åtgärderna har största möjliga effekt.

Aktörer i Samverkan Östergötland är:

 • Länsstyrelsen Östergötland,
 • länets 13 kommuner,
 • Polismyndigheten Östergötland,
 • Landstinget Östergötland,
 • Räddningstjänsten Östra Götaland,
 • Försvarsmakten Militärregion Syd,
 • av händelsen berörd aktör.

Kontakt

Daniel Utterström
Beredskapssamordnare
Sektor Samhällsbyggnad

0122-857 32
daniel.utterstrom@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång