Språk/Language

Så gör du en bygganmälan

De handlingar du ska skicka in när du gör en anmälan ska uppfylla vissa krav som du kan läsa mer om här.

Ritningar

Oberoende av vilken typ av åtgärd som du ska genomföra kommer du behöva bifoga olika ritningar. Här finns exempel på de vanligaste ritningarna som kan behövas till ditt projekt.

 

Det här behöver du skicka in

Här nedan hittar du de vanligaste projekten avseende bygganmälan. I dom röda utfällningsbara blocken hittar du checklistor som hjälper dig att lämna in en komplett anmälan.

Nybyggnad av komplementbostadshus (attefallshus)

Nedanstående handlingar ska skickas in vid anmälan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till er. Denna typ av byggnad får vara högst 30,0 kvm.

• Kontrollplan inför startbesked
En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans.

• Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
På ritningen ska det framgå alla nya och befintliga byggnader, avstånd till tomtgränser med minst tre mått så att byggnadens placering kan fastställas. Färdig golvnivå (FG) ska anges samt byggnadens utvändiga mått.

• Planritning i skala 1:100
Planritningen ska redovisa utvändiga mått och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna.

Fasadritning i skala 1:100
På fasadritningarna ska det tydligt framgå val av material, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges och visa vad som byggs till.

Sektionsritning i skala 1:100
Sektionsritningen ska visa våningshöjder, färdig golvnivå (FG) och taklutning. Beroende på husets konstruktion kan flera sektioner behöva redovisas. Var sektionssnittet är taget ska framgå på planritningen.

Grannemedgivande
Placering ska vara minst 4,5 meter från gräns. Det är dock möjligt att placera ett attefallshus närmare gränsen (tomtgräns eller fastighetsgräns ) än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Kommunen som ägare av allmän platsmark (ex gata, park, natur) kan inte lämna medgivande för placering nära gräns.

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus (attefallstillbyggnad)

Nedanstående handlingar ska skickas in vid anmälan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till er. Denna typ av tillbyggnad får vara högst 15,0 kvm bruttoarea.

• Kontrollplan inför startbesked
En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans. Är det en mindre åtgärd som inte kräver en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen av byggherren. Exempel på kontrollplaner finns att ladda ner från länken nedan.

• Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
På ritningen ska det framgå alla nya och befintliga byggnader, avstånd till tomtgränser med minst tre mått så att byggnadens placering kan fastställas. Färdig golvnivå (FG) ska anges samt byggnadens utvändiga mått.

• Planritning i skala 1:100
Planritningen ska redovisa utvändiga mått och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna.

Fasadritning i skala 1:100
På fasadritningarna ska det tydligt framgå val av material, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges och visa vad som byggs till.

Sektionsritning i skala 1:100
Sektionsritningen ska visa våningshöjder, färdig golvnivå (FG) och taklutning. Beroende på husets konstruktion kan flera sektioner behöva redovisas. Vart sektionssnittet är taget ska framgå på planritningen.

Grannemedgivande
Placering ska vara minst 4,5 meter från gräns. Det är dock möjligt att göra en tillbyggnad av ett en- och tvåbostadshus närmare gränsen (tomtgräns eller fastighetsgräns ) än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Kommunen som ägare av allmän platsmark (ex gata, park, natur) kan inte lämna medgivande för placering nära gräns.

Nybyggnad av komplementbyggnad (attefallshus)

Nedanstående handlingar ska skickas in vid anmälan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till er. Denna typ av byggnad får vara högst 30 kvm.

• Kontrollplan inför startbesked
En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans. Är det en mindre åtgärd som inte kräver en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen av byggherren. Exempel på kontrollplaner finns att ladda ner från länken nedan.

• Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
På ritningen ska det framgå alla nya och befintliga byggnader, avstånd till tomtgränser med minst tre mått så att byggnadens placering kan fastställas. Färdig golvnivå (FG) ska anges samt byggnadens utvändiga mått.

• Planritning i skala 1:100
Planritningen ska redovisa utvändiga mått och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna.

Fasadritning i skala 1:100
På fasadritningarna ska det tydligt framgå val av material, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges och visa vad som byggs till.

Sektionsritning i skala 1:100
Sektionsritningen ska visa våningshöjder, färdig golvnivå (FG) och taklutning. Beroende på husets konstruktion kan flera sektioner behöva redovisas. Vart sektionssnittet är taget ska framgå på planritningen.

Grannemedgivande
Placering ska vara minst 4,5 meter från gräns. Det är dock möjligt att placera en komplementbyggnad närmare gränsen (tomtgräns eller fastighetsgräns ) än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Kommunen som ägare av allmän platsmark (ex gata, park, natur) kan inte lämna medgivande för placering nära gräns.

Nyinstallation/ändring av eldstad/rökkanal

Använd gärna våran E-tjänst för eldstad/rökkanal.

Nedanstående handlingar ska skickas in vid anmälan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till er.

• Kontrollplan inför startbesked
En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Det är du som byggherre som är ansvarig för att ta fram ett förslag till kontrollplan.

• Planritning i skala 1:100
Planritningen ska redovisa eldstadens placering

Fasadritning i skala 1:100 (om det krävs)
Fasadritning behöver bara tas med om det ska installeras en ny rökkanal med ny skorsten. Fasadritningen ska visa skorstenens placering och höjd.

• Intyg om CE-märkning och prestandadeklaration
Detta följer oftast med vid köp av eldstaden

• Översiktskarta
Om det finns fler byggnader på fastigheten ska den berörda markeras tydligt

Nyinstallation eller väsentlig ändring av ventilation

Nedanstående handlingar ska skickas in vid anmälan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till er.

• Kontrollplan inför startbesked
En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans.

Installationsritning (ventilationsritning)

Nyinstallation eller väsentlig ändring av vatten- och avloppsinstallation

Nedanstående handlingar ska skickas in vid anmälan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till er.

• Kontrollplan inför startbesked
En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans.

Installationsritning (VS-ritning)

Rivning av en byggnad eller del av byggnad

Nedanstående handlingar ska skickas in vid anmälan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till er.

(Kontrollansvarig krävs vid stora byggnader, exempelvis bostadshus och lokaler)

• Kontrollplan inför startbesked
En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans.

Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
Ange vilken byggnad som ska rivas.

Fasadritning
Vid rivning av del av byggnad ska det tydligt markeras vilken del som rivs.

Fotodokumentation
Vid behov bifogas foton över byggnad som avses att rivas.

 

OBS! Om du bor inom 100 meter från vatten (sjö eller vattendrag) kan du också behöva ansöka om strandskyddsdispens i samband med din anmälan.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. En kontrollplan ska dock finnas i samtliga ärenden.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedanMagnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång