Finspångs kommun

Språk/Language

Så gör du en bygganmälan

De handlingar du ska skicka in när du gör en anmälan ska uppfylla vissa krav som du kan läsa mer om här.

Ritningar

Oberoende av vilken typ av åtgärd som du ska genomföra kommer du behöva bifoga olika ritningar.

Det här behöver du skicka in

Här nedan hittar du de vanligaste projekten avseende bygganmälan som du kan se som checklistor och en hjälp för att lämna in en komplett anmälan.

Kontrollplan inför startbesked

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontroll­planen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontroll­ansvarig upprättas kontroll­planen tillsammans.

Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500

På ritningen ska det framgå alla nya och befintliga byggnader, avstånd till tomtgränser med minst tre mått så att byggnadens placering kan fastställas. Färdig golvnivå (FG) ska anges samt byggnadens utvändiga mått.

Planritning i skala 1:100

Planritningen ska redovisa utvändiga mått och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna.

Fasadritning i skala 1:100

På fasadritningarna ska det tydligt framgå val av material, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasad­ritningarna ska väderstreck anges och visa vad som byggs till.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen ska visa våningshöjder, färdig golvnivå (FG) och taklutning. Beroende på husets konstruktion kan flera sektioner behöva redovisas. Var sektions­snittet är taget ska framgå på planritningen.

Grannemedgivande

Placering ska vara minst 4,5 meter från gräns. Det är dock möjligt att placera ett attefallshus närmare gränsen (tomtgräns eller fastighetsgräns ) än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Kommunen som ägare av allmän platsmark (exempelvis gata, park, natur) kan inte lämna medgivande för placering nära gräns.

Nedanstående handlingar ska skickas in vid anmälan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till er. Denna typ av tillbyggnad får vara högst 15 kvadratmeter bruttoarea.

Kontrollplan inför startbesked

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontroll­ansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans. Är det en mindre åtgärd som inte kräver en kontroll­ansvarig upprättas kontrollplanen av byggherren.

Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500

På ritningen ska det framgå alla nya och befintliga byggnader, avstånd till tomtgränser med minst tre mått så att byggnadens placering kan fastställas. Färdig golvnivå (FG) ska anges samt byggnadens utvändiga mått.

Planritning i skala 1:100

Planritningen ska redovisa utvändiga mått och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna.

Fasadritning i skala 1:100

På fasadritningarna ska det tydligt framgå val av material, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges och visa vad som byggs till.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen ska visa våningshöjder, färdig golvnivå (FG) och taklutning. Beroende på husets konstruktion kan flera sektioner behöva redovisas. Var sektionssnittet är taget ska framgå på planritningen.

Grannemedgivande

Placering ska vara minst 4,5 meter från gräns. Det är dock möjligt att göra en tillbyggnad av ett en- och tvåbostadshus närmare gränsen (tomtgräns eller fastighetsgräns ) än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Kommunen som ägare av allmän platsmark (exempelvis gata, park, natur) kan inte lämna medgivande för placering nära gräns.

Nedanstående handlingar ska skickas in vid anmälan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till er. Denna typ av byggnad får vara högst 30 kvadratmeter.

Kontrollplan inför startbesked

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans. Är det en mindre åtgärd som inte kräver en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen av byggherren.

Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500

På ritningen ska det framgå alla nya och befintliga byggnader, avstånd till tomtgränser med minst tre mått så att byggnadens placering kan fastställas. Färdig golvnivå (FG) ska anges samt byggnadens utvändiga mått.

Planritning i skala 1:100

Planritningen ska redovisa utvändiga mått och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna.

Fasadritning i skala 1:100

På fasadritningarna ska det tydligt framgå val av material, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges och visa vad som byggs till.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen ska visa våningshöjder, färdig golvnivå (FG) och taklutning. Beroende på husets konstruktion kan flera sektioner behöva redovisas. Vart sektionssnittet är taget ska framgå på planritningen.

Grannemedgivande

Placering ska vara minst 4,5 meter från gräns. Det är dock möjligt att placera en komplement­byggnad närmare gränsen (tomtgräns eller fastighetsgräns ) än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Kommunen som ägare av allmän platsmark (exempelvis gata, park, natur) kan inte lämna medgivande för placering nära gräns.

Använd gärna vår e-tjänst för eldstad/rökkanal.

Nedanstående handlingar ska skickas in vid anmälan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till er.

Kontrollplan inför startbesked

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Det är du som byggherre som är ansvarig för att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Planritning i skala 1:100

Planritningen ska redovisa eldstadens placering.

Fasadritning i skala 1:100 (om det krävs)

Fasadritning behöver bara tas med om det ska installeras en ny rökkanal med ny skorsten. Fasadritningen ska visa skorstenens placering och höjd.

Intyg om CE-märkning och prestandadeklaration

Detta följer oftast med vid köp av eldstaden.

Översiktskarta

Om det finns fler byggnader på fastigheten ska den berörda markeras tydligt.

Nedanstående handlingar ska skickas in vid anmälan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till dig.

Kontrollplan inför startbesked

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans.

Installationsritning (ventilationsritning)

Nedanstående handlingar ska skickas in vid anmälan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till er.

Kontrollplan inför startbesked

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans.

Installationsritning (VS-ritning)

Nedanstående handlingar ska skickas in vid anmälan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till er.

(Kontrollansvarig krävs vid stora byggnader, exempelvis bostadshus och lokaler)

Kontrollplan inför startbesked

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans.

Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500

Ange vilken byggnad som ska rivas.

Fasadritning

Vid rivning av del av byggnad ska det tydligt markeras vilken del som rivs.

Fotodokumentation

Vid behov bifogas foton över byggnad som avses att rivas.

Om du bor inom 100 meter från vatten...

(sjö eller vattendrag) kan du också behöva ansöka om strandskyddsdispens i samband med din anmälan.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. En kontrollplan ska dock finnas i samtliga ärenden.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor kan du använda kontakt­formuläret nedan.Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Stefan Knezevic

Administratör
Karin Rickmar
Fredrika Lindberg (Föräldraledig)

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Det gör du enklast genom att kontakta bygglovs­expeditionen via e-post eller telefon. När du kommer till ditt bokade besök anmäler du dig först i receptionen.

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se