Finspångs kommun

Språk/Language

Fonder och stiftelser

Hos Finspångs kommun kan du söka medel ur tre fonder och stiftelser för olika ändamål.

Finspångs kommun förvaltar ett antal fonder och stiftelser som du har möjlighet att ansöka medel ur.

Vem kan söka och vad krävs?

Alla är välkomna att söka medel ur fonder, vare sig man är en privatperson, en förening eller en verksamhet.

Du ska vara folkbokförd i Finspångs kommun för att söka medel.

Ansökan kan göras löpande under året

Ansökan kan göras löpande under året och ska vara skriftlig. Lämna in en ansökan genom att fylla i en av kommunens blanketter för stiftelseansökan. Du finner länk till ansökan under respektive stiftelse och fond. Skicka din ansökan till adressen under kontakt.

Som förening söker du enklast via det ansökningsformulär som finns i föreningsregistret. Är din föreningen inte ansluten till föreningsregistret kan du lätt och kostnadsfritt ansluta dig.

Ta kontakt med kommunens fritidsutvecklare eller administratör för att få veta mer om föreningsregistret och för att få din förening ansluten.

Robin Levander
Fritidsutvecklare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 11
robin.levander@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Patrik Randmäe
Administratör
Ekonomi- och styrningsavdelning

0122-850 20
patrik.randmae@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ansökningar behandlas löpande efter att dem har inkommit. Utbetalning sker efter stipendiekommitténs möten.

Vem beslutar?

Kommunstyrelsens fond- och stiftelseutskott beslutar om stipendier ur de stiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen. Beslutet går inte att överklaga.

Stiftelser med sociala ändamål

Ändamål du kan söka för

Stiftelsen Mathias Stenhammars fond delar ut medel till ändamål och åtgärder som går till omsorg och uppmuntran åt behövande, som till exempel barn, sjuka, gamla eller personer med funktionsvariation och funktionsnedsättning.

Det kan röra sig om:

 • Studieutflykter, enskilda och i grupp
 • Semesterresor
 • Minderårigas barns möjlighet att delta i skollovs resor, kollo eller läger.
 • Underhållning, extra måltider eller andra trivselaktiviteter för boende på servicehus eller motsvarande verksamhet.
 • Bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg.

Ändamål

Fonden tillhör Rejmyre rekotorsområde. Ur den här fonden går det inte att ansöka om medel. Medel ur fonden fördelas av stipendiekommittén, efter förslag från sektor utbildning.

Historia och bakgrund

När Stiftelsen Wallinska fonden skapades skulle medlen ur fonden gå till behövande pensionärer och till främst skolflickor inom Skedevi skoldistrikt, men även i viss mån till skolpojkar, i en livränteanstalt

Ändamål du kan söka för

Ur Stiftelsen Finspångs kommuns sociala samfond kan du ansöka medel för olika sociala ändamål och åtgärder. Det kan vara:

 • Ekonomiska bidrag till personer, som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller andra liknande omständigheter är i behov av särskilt bistånd och där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
 • Ekonomiskt bidrag till föreningar i syfte att stödja projekt, som är till förmån för barn och ungdom eller drogmissbrukare.
 • Ekonomiskt bidrag till frivilliga aktiviteter för äldre som i ett eller annat avseende utnyttjar samhällets äldreboenden, dagcentraler eller motsvarande anläggningar.
 • Ekonomiskt bidrag till personer med sociala eller särskilda behov av stöd- och vårdinsatser som vanligtvis inte tillgodoses inom ramen för samhällets lagstiftning

Övriga stiftelser med utbildningsändamål (ej sökbara)

Ändamål

Fonden delas ut som en kontant premie till elever som är bosatta i Hällestad församling. Fonden ska gå till elever som utmärkt sig genom goda resultat och gott uppförande. Medel ska delas ut till lika många flickor och pojkar.

Medel ur fonden fördelas av stipendiekommittén, efter förslag från sektor utbildning.

Organisationsnummer: 825003-3258

Ändamål

1/3 av avkastningen av kapitalet skall läggas till kapitalet.

1/3 användas till pensionärer åt behövande personer som varit boende en längre tid inom socknen och som hederligt genom arbetsamhet och omtanke sökt bereda sig och de sina nödig utkomst men ändock råkat i betryck.

1/3 överlämnas till folkskolestyrelsen i Skedevi skoldistrikt, som efter lottning bland folkskolornas flickor må insätta 100 kronor per barn i en livränteanstalt med förbehåll att räntetagaren icke får uttaga något från livränteanstalten förrän vid fyllda 50 år.

När Wallinska Fonden vuxit till trehundratusen kronor så ökas insatsen för varje barn till 150 kronor och kan sedermera ökas i proportion till att kapitalet tillväxer i händelse att kommunalstämman så för gott finner.

Då fonden vuxit till femhundratusen kronor så må folkskolans styrelse låta de årliga livränteinsatserna tillkomma även skolans gossar.

Avkastningen av den tredjedel, som är avsedd för insättning i livränteanstalt, må användas till insättning i sparbanken för de barn och med de belopp som avses i testamentet. Kungl Maj:t föreskriver tillika, att sparbanksbok efter insättning skall överlämnas till vederbörande förmånstagarens förmyndare samt att medlen må - sedan vederbörande uppnått myndig ålder disponeras av förmånstagaren själv.

De medel som är avsedda för flickor i Skedevi skoldistrikt fördelas utan ansökan.

Ändamål

Fondens årliga avkastning ska användas till stipendier åt ungdomar från Finspångs kommun för fortsatt utbildning efter avslutad obligatorisk skolgång. Varje stipendium är på minst 1 000 kr.

Medel ur fonden fördelas av stipendiekommittén, efter förslag från sektor utbildning.

Ändamål

Stiftelsen Finspångs grundskolors samfund ska användas till förmån för elever i Finspångs kommun. Del av medlen går att ansöka om. Det kan röra sig om:

 • Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärda resultat.
 • Belöning till elev som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.
 • Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola.
 • Hjälp åt elever för studier eller studieresa, både inom Sverige och utomlands.
 • Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.
 • Inköp av undervisningsmaterial.

Medel ur fonden fördelas av stipendiekommittén, efter förslag från sektor utbildning.

Ändamål

Från Stiftelsen Erik Persson fond ges stipendier till elever vid gymnasieskolan för ”Gott uppförande och goda framsteg i läroämnen”.

Medel ur fonden fördelas av stipendiekommittén, efter förslag från sektor utbildning.

Ändamål

Ur stiftelsen Alfred Lagerströms stipendiefond delas det ut stipendier vid Finspångs gymnasium.

Medel ur fonden fördelas av stipendiekommittén, efter förslag från sektor utbildning.

Ändamål

Ur stiftelsen Carin och Georg Thoréns stipendiefond delas medel ut till fackskola och gymnasiet.

Medel ur fonden fördelas av stipendiekommittén, efter förslag från sektor utbildning.

Ändamål

Ur stiftelsen Carl Thurens fond delas en bokpremie ut till bästa elev i handelskurs vid Finspångs yrkesskola.

Medel ur fonden fördelas av stipendiekommittén, efter förslag från sektor utbildning.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång