Språk/Language

Vattenskyddsområden

Med stöd av miljöbalken har kommunfullmäktige beslutat om skydd och föreskrifter för kommunens ytvattentäkter. Syftet är att skydda vattentäkterna mot såväl tillfälliga som kontinuerliga, diffusa och punktvisa föroreningar. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om vattenskyddsområden för grundvattentäkterna i Byle, Grytgöl, Hävla och Igelfors.

Beslut om vattenskyddsområde för Hunn

26 augusti 2015 beslutade kommunfullmäktige om fastställande av skyddsområde samt föreskrifter för ytvattentäkten Hunn. Beslutet kom dock att överklagas. Länsstyrelsen i Östergötland, som hanterat överklagandet, har under senhösten 2016 tagit ett beslut som innebär att paragraf 9 i föreskrifterna revideras.

Glans vattenskyddsområde

Länsstyrelsen beslutade år 2012 om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Glan som är vattentäkt för cirka 115 000 personer i Norrköpings kommun. Vattenskyddsområdet berör även delar av Finspångs kommun som gränsar mot Glan. Skyddsföreskrifterna reglerar hantering, verksamheter och åtgärder som kan medföra risk för vattenförorening och negativ påverkan på kvaliteten på vattnet i Glan. Skyddsföreskrifterna gäller från 1 januari 2013. Skyltar har eller kommer att placeras ut på strategiska platser utmed vägar för att du ska veta när du befinner dig inom vattenskyddsområdet. Dels för att du ska iaktta försiktighet och dels för att man ska larma om det inträffar en olycka. Skyltar sätts bland annat upp mellan Norrköping och Finspång (via Svärtinge). Norrköping Vatten har publicerat information på sin webbplats.

Kontakt

Monica Eriksson
Administratör
Miljöfunktionens expedition

0122-852 35
miljo@finspang.se

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång