Språk/Language

Vattenskyddsområden

Med stöd av miljöbalken har kommunfullmäktige beslutat om skydd och föreskrifter för kommunens ytvatten- och grundvattentäkter. Syftet är att skydda vattentäkterna mot såväl tillfälliga som kontinuerliga, diffusa och punktvisa föroreningar.

Nedan finns information om respektive vattenskyddsområde i kommunen. Inom vattenskyddsområde ska du iaktta försiktighet och larma om det inträffar en olycka. 

Byle

Den 13 juni 2002 beslutade kommunfullmäktige om fastställande av skyddsområde samt föreskrifter för grundvattentäkten i Byle.

Glan

Länsstyrelsen beslutade år 2012 om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Glan som är vattentäkt för cirka 115 000 personer i Norrköpings kommun. Vattenskyddsområdet berör även delar av Finspångs kommun som gränsar mot Glan. Skyddsföreskrifterna reglerar hantering, verksamheter och åtgärder som kan medföra risk för vattenförorening och negativ påverkan på kvaliteten på vattnet i Glan. Skyddsföreskrifterna gäller från 1 januari 2013. På Nodras webbplats finns mer information.

Grytgöl

Den 13 juni 2002 beslutade kommunfullmäktige om fastställande av skyddsområde samt föreskrifter för grundvattentäkten i Grytgöl.

Hunn

Den 26 augusti 2015 beslutade kommunfullmäktige om fastställande av skyddsområde samt föreskrifter för ytvattentäkten Hunn. Beslutet kom dock att överklagas. Länsstyrelsen i Östergötland, som hanterat överklagandet, beslutade under 2016 ett beslut som innebar att paragraf 9 i föreskrifterna reviderades.

Hävla

Den 13 juni 2002 beslutade kommunfullmäktige om fastställande av skyddsområde samt föreskrifter för grundvattentäkten i Hävla.

Igelfors

Den 13 juni 2002 beslutade kommunfullmäktige om fastställande av skyddsområde samt föreskrifter för grundvattentäkten i Igelfors.

Näfssjön och Bleken

Den 23 maj 2007 beslutade kommunfullmäktige om fastställande av skyddsområden samt föreskrifter för ytvattentäkterna Bleken och Näfssjön.

Tisnaren, Lyttersta

Tisnaren omfattas av förslag till reviderat vattenskyddsområde för Vingåkers vattentäkt

Vingåkers kommuns dricksvattentäkt ligger vid Lyttersta och gränsar till Finspångs kommun. Det befintliga vattenskyddsområdet i Lyttersta är just nu under revidering. Förslaget till nytt vattenskyddsområde kommer att innefatta sjön Tisnaren. Det innebär att fastighetsägare och verksamhetsutövare vid Tisnarens norra del kommer bli berörda. Ett förslag till nytt vattenskyddsområde med föreskrifter kommer lämnas ut på samråd för synpunkter under hösten 2021. Berörda kommer bjudas in till informationsmöten.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och behöver skyddas för att säkra en långsiktig tillgång till rent vatten.

Sörmland Vatten har med hjälp av konsult påbörjat arbetet med att revidera befintligt vattenskyddsområde. På deras hemsida kan du läsa mer om projektet.

Kontakt

Monica Eriksson
Administratör
Miljöfunktionens expedition

0122-852 35.
miljo@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång