Finspångs kommun

Språk/Language

Explosiv vara

Hantering av explosiva varor är förenat med särskilda risker. Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för att bedriva verksamhet som innefattar explosiva varor.

Syftet med lagkrav på denna typ av verksamhet säkerställa att hanteringen sker på ett sätt som är säkert för samhället. Om verksamheten bedrivs i Finspångs kommun så är Finspångs räddningstjänst tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Med hantering menas exempelvis förvaring, försäljning eller nationell överföring och förvärv av explosiva varor. Tillstånd med hantering av brandfarlig- och explosiva varor ges med angivna tidsperioder.

Föreståndare

Att vara föreståndare innefattar vissa åtaganden samt ansvar. Ett exempel är att före­ståndaren ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter och allmänna råd som gäller för given vara. Det åligger även en skyldighet i att avbryta hantering om föreståndaren anser att hantering inte sker på ett säkert sätt.

Tillståndshavaren är skyldig att förse föreståndaren med den utbildning samt befogenheter som krävs för att kunna utöva sin roll. Tillståndshavaren har även skyldighet att informera alla på arbetsplatsen om vem som är föreståndare samt vilka befogenheter som är kopplade till den befattningen.

Personer som ansöker till att bli föreståndare remitteras till polismyndigheten för godkännande.

Andra tillstånd

  • Ska du bedriva en verksamhet i en annan kommun är Finspångs så vänder du dig till den kommunen för att få informtion om vad som gäller.
  • När det gäller användande (uppskjutning) av fyrverkerier  inom tättbebyggt område så krävs i de flesta fall ett tillstånd enligt ordningslagen, detta söker du hos hos Polismyndigheten (länk).
  • Ansöka om tillstånd för sprängning gör du hos Polismyndigheten (länk).
  • Tillstånd för att tillverka explosiv vara söker du hos MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) (länk).
  • Tillstånd för internationell överföring (import och export) av explosiv vara söker du hos MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) (länk).

Kontakt

Daniel Svanér
Insatsledare
Räddningstjänsten

0122-850 76
daniel.svaner@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 44 Finspång