Finspångs kommun

Språk/Language

Projekt för gator och trafik

Pågående och kommande projekt för gatu- och trafikåtgärder.

Vägarbete.

Beskrivning av projektet

Under 2024 planeras det för en omgestaltning av Hyttvägen där en gång- och cykelväg tillsammans med ett nytt hållplatsläge ska komma på plats. Åtgärden är ett led i att skapa en mer trafiksäker miljö i området och en attraktivare miljö för kollektivtrafikens resenärer. Det nya hållplatsläget ska tillgänglighetsanpassas och förses med väderskydd.

Ökad trafiksäkerhet

För att skapa en tillgänglig och trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter, exempelvis gående och cyklister, så kommer vägsträckan mellan Per Hörbergs väg och Vallonvägen att få en ny utformning.

För att knyta ihop området med befintligt gång- och cykelvägnät kommer vi att anlägga en gång- och cykelväg utmed sträckan.

Ett tillgänglighetsanpassat hållplatsläge kommer även ta plats och intilliggande vägsträcka kommer att smalnas av enligt en timglasmodell. (se exempelbild nedan)

Hållplatsexempel

Följ projektet

2024-04-22

Just nu pågår projektering och framtagning av handlingar. Under våren startar arbetet upp med förberedande ledningsarbete från Vattenfall.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Planeringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång