Språk/Language

Projekt för gator och trafik

Pågående och kommande projekt för gatu- och trafikåtgärder.

Vägarbete.

Ombyggnation av Bergslagsvägen och Bergslagstorget

Från genomfart och transport till vistelse, aktivitet och umgänge!

Finspångs centrum byggs om för att skapa en plats där människor, liv och aktivitet uppmuntras och får ta plats. Finspångs centrum ska vara en självklar plats där människor kan vistas och umgås, en plats som är tillgänglig och uppmuntrar till kultur, service och handel.

Ett levande centrum att vara stolt över.

Projektets olika delar

För bibehålla ett tillgänglig centrum under projektets gång har ombyggnationen delats upp i två delar som i sin tur består av olika etapper.

Del 1 Bergslagsvägen

Under hösten 2020 påbörjades arbetet med projektets första del, att bygga om Bergslagsvägen mellan vallonplatsen och Hyttvägen. Del 1 bestod av tre etapper och blev klart under sensommaren 2021.

Del 2 Bergslagstorget

Under våren 2022 påbörjades arbetet med projektets andra del, att bygga om Bergslagstorget, ytan utanför Joans och Kristallen, samt vägsträckan mellan Vallonplatsen och Finsterwaldevägen. Arbetet består av 6 etapper där varje etapp ska vara i brukbart skick innan nästa påbörjas och beräknas vara helt klart under senhösten 2023.

Bild över etappindelning, Bergslagsvägen 2022

Följ projektet

2022-09-12
Arbetet med etapp 2, på torget fortsätter med markarbete utanför Joans. Det kommer vara möjligt att nå restaurangen under hela byggperioden.
Därefter går arbetet vidare med projektets etapp 4 med start under vecka 38.

2022-07-04
Den första etappen av projektets andra del, Bergslagstorget, är nu färdig och område 1 öppnas upp för fordonstrafik. Från och med den 4 juli kommer tätortsbussen att återigen trafikera Bergslagstorget.

2022-04-19
Finspångs kommun har, efter upphandling, kontrakterat Svensk Mark och Anläggningsbolagen i Öst AB för att utföra ombyggnationen av sträckan mellan Vallonplatsen mot korsningen Finsterwaldervägen, Bergslagstorget och ytan utanför Joans och Kristallen.

Ombyggnation av hållplatsläge Skatglädjen och Hårstorpsvägen

Under 2022 planeras det för en sammanslagning av hållplatsläge Skatglädjen och Hårstorpsvägen (röd markering i kartbild). Åtgärden är ett led i att skapa en mer trafiksäker miljö i området och bidrar även till en jämnare fördelning av hållplatslägen utmed Hårstorpsvägen och Södra och Norra Storängsvägen. Det nya hållplatsläget, Skatglädjen (blå markering i kartbild) ska tillgänglighetsanpassas, förses med väderskydd, cykelställ samt cykelpump.

Förändringarna vid röda Hårstorp med ny infart och nytt hållplatsläge

Större förändringar är planerade att ske i området kring Röda Hårstorp. Arbetet påbörjas vecka 17 med en ny infart till parkeringen på Röda Hårstorp där den nya anslutning till parkeringen kommer ske från Skathagsvägen.

När infarten är klar ska ett nytt hållplatsläge anläggas vid Hårstorpsvägen i anslutning till korsningen Skathagsvägen. Det tidigare hållplatsläget Hårstorpsvägen rivs och bussfickorna omvandlas till grönytor. I samband med att hållplatsläget flyttas så kommer trappan upp till Vibergabron att tas bort. Det befintliga övergångsstället flyttas till det nya hållplatsläget.

Nuvarande hållplatsläge Skatglädjen uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet och trafiksäkerhet för kollektivtrafik. Hållplatsläget tas därför bort. En passage över Hårstorpsvägen mot ICA kommer att anläggas, något som efterfrågats av kommuninvånare och olika organisationer under en längre tid.

Så påverkas du

Arbetet kommer att medföra störningar i trafiken, periodvis kommer ett körfält vara avstängt vilket gör det trängre för bilister. Vi ber er därför att visa extra hänsyn för de som arbetar på vägen. Vi vill även be cyklister och fotgängare att vara extra uppmärksamma under tiden vi arbetar i området.

Ombyggnation av hållplatsläge Storängsskolan

Måndagen den 13 juni påbörjas byggnationen av ett nytt hållplatsläge i området kring Storängsskolan och Storängsgården, detta för att göra hållplats Storänsskolan mer trafiksäkert och tillgängligt för resenärer. Det innebär att hållplatsläge A och B placeras på samma plats vid blåmarkering i kartbild utanför Storängsskolan. Det nya hållplatsläget vid Storängsskolan kommer att tillgänglighetsanpassas och förses med väderskydd.

Hämta och lämnaparkering

Tidigare hållplatsläge B med rödmarkering i kartbild plockas bort och regleras till en hämta och lämna parkering för Storängsskolan och Ängslyckans förskola.

Skolbuss och hämta och lämnaparkering

Den tidigare hållplatsen och bussfickan med orange markering i kartbild kommer de mindre skolbussarna använda som hållplatsläge. Vårdnadshavare kan även nyttja ytan när barnen ska lämnas och hämtas vid skolan.

Åtgärden är även ett led i kommunens förbättringsåtgärder av trafiksituationen utanför Storängsskolan men även för att bidra till en jämnare fördelning av hållplatslägen utmed Hårstorpsvägen och Södra och Norra Storängsvägen.

Ombyggnation av gång- och cykelvägen Viggestorp

Under våren 2022 påbörjas anläggningsarbetet med en förbättrad gång- och cykelväg i Viggestorp.

Arbetet kommer att medföra störningar i trafiken, periodvis kommer ett körfält vara avstängt och det kan bli trångt för bilister. Vi ber er därför att visa extra hänsyn för de som arbetar på vägen. Vi vill även be cyklister och fotgängare att vara extra uppmärksamma under tiden vi arbetar i området.

Gång- och cykelvägen förväntas bli klar till sommaren med mindre justeringar kvar till hösten.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång