Språk/Language

Projekt för gator och trafik

Pågående och kommande projekt för gatu- och trafikåtgärder.

Vägarbete.

Bergslagsvägen blir gångfartsområde

Byggnationen av Bergslagsvägen till gångfartsområde är på väg in i en ny fas. För att bidra till en ökad trygghet för oskyddade trafikanter under ombyggnationen stängs tillfälligt vissa vägar och parkeringar.

Den planerade tiden för slutförande av ombyggnaden Bergslagsvägen till gångfartsområde har tyvärr blivit försenad. Det har varit flera olika störningar i projektet som försvårat arbetena och bidrar till att projektet tar längre tid än planerat. Arbete pågår med att uppdatera tidplanen och tidpunkten för färdigställande. För att underlätta för allmänhet och begränsa störningar så har extra resurser satts in och partier av gångfartsområdet kommer att öppnas upp för fotgängare och cyklister vartefter plattläggning och ytskikt blir klara.

Bergslagsvägen

Den befintliga avstängningen på Bergslagsvägen utökas till att omfatta sträckan mellan Hyttvägen och östra infarten till Lidl. Gående och cyklister hänvisas till ytorna på Lidl­parkeringen (enligt grön markering i kartbild nedan). Från Lidlparkeringen finns det en passage mot Vårdcentrum och Centrumkyrkan.

Lidlparkeringen

Ytorna på Lidlparkeringen (enligt rödmarkering i kartbild) stängs av då området hänger ihop med entreprenad­området. Den del av parkeringen som är fortsatt öppen är reserverad för Lidls kunder.

Bild över Bergslagsvägen och Lidl

Tillfälligt ökad trafik på Trappvägen och Höjdvägen

Biltrafik till och från Lidls kundparkering och Majeldens parkeringsgarage leds in via Trappvägen och Höjdvägen (enligt rödmarkering i kartbilden nedan).

På dessa gator råder det parkeringsförbud. Vi vill be boende i området att vara extra vaksamma på ökad trafik i området.

Bild över Högby

Lidls varutransporter

Lidls varutransporter kör in på området via Jonas Wenströms väg och sedan upp mot Lidls parkering (enligt rödmarkering i kartbilden nedan).

Bild över Jonas Wennströms väg och Lidl.

Under byggperioden

Vi hoppas på er förståelse för dessa tillfälliga förändringar under byggtiden. Uppdaterad information kommer löpande på finspang.se.

Ny parkeringsplats vid Lillsjöbäcken

Lillsjöbäckens parkeringsplats har rustats upp och omfattar nu cirka 200 asfalterade platser. Det finns även belysning och laddstolpar. Parkeringsplatsen har två delar, en del används av Regionen och den andra delen är publik.

Pendlarparkering Mellangrind

Underlag håller på att tas fram för att anlägga en pendlarparkering på Mellangrind för att gynna det hållbara resandet.

Tillgänglighetsanpassning av hållplatsläge på Gronvägen

Hållplatsläget har tillgänglighetsanpassats och har nu även värderskydd. På hållplatsen mot Lotorp/Norrköping finns även ett cykelställ och en cykelpump.

Översyn av hållplatslägen för buss

Ett samarbete har påbörjats tillsammans med Östötatrafiken angående en effektivisering av linjetrafiken. Detta innebär att hållplatslägen inne i Finsångs centralort ses över och kan komma att flyttas.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång