Finspångs kommun

Språk/Language

Agenda 2030 – Finspång 2030

Finspångs kommun arbetar i linje med Agenda 2030 för att uppnå en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling i Finspångs kommun samt bidra till en hållbar global utveckling.

De 17 globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030

I september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 globala mål som spänner över en bredd av samhällsutmaningar. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 indikatorer. Under en 15-årsperiod, med start 1 januari 2016 och fram till år 2030, har världens länder förbundit sig att tillsammans jobba för att uppnå de globala målen och en långsiktigt hållbar utveckling.

De 17 hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

Begreppet hållbar utveckling myntades av FN:s världskommission för miljö och utveckling och definierades 1987 i rapporten Vår gemensamma framtid: ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. En hållbar utveckling bygger på tre av varandra beroende perspektiv: det ekonomiska, det ekologiska och det sociala perspektivet.

De 17 globala målen är integrerade och odelbara. Det betyder att inget av målen kan uppnås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att det övergripande målet med Agenda 2030 ska kunna uppnås.

Agenda 2030 bygger samtidigt på att alla delar av samhället - civilsamhälle, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – inkluderas i genomförandet och aktivt jobbar mot samma mål.

Finspångs kommun styr utifrån Agenda 2030

Utifrån budget och strategisk plan styr Finspångs kommun mot de globala målen. Det finns en medvetenhet och stolthet över att arbeta för en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling i kommunen och på så vis även bidra till en hållbar global utveckling.

Relaterad information

Läs mer om Sveriges arbete med Agenda 2030 hos Sveriges regering.

Kontakt

Hans Boskär
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 91
hans.boskar@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång