Finspångs kommun

Språk/Language

Barn, ungdom och familj

Sedan januari 2020 har barnkonventionen blivit svensk lag. Socialtjänsten i Finspångs kommun verkar för att barn, som bor i kommunen, växer upp under trygga förhållanden. Särskild uppmärk­samhet ska ägnas de barn som riskerar att utvecklas på ett sätt som kan vara till skada för dem.

I Föräldrabalken finns bestämmelser om vilka skyldigheter föräldrar har mot sina barn och vilken omsorg barnen har rätt till. Det är dessa bestämmelser och framförallt socialtjänstlagen (SoL) som utgör grunden för socialtjänstens arbete med barnfamiljer.

Efter en ansökan utreder socialsekreterare på socialkontoret tillsammans med dig och din familj behovet av insatser och rätten till bistånd.
Vid en anmälan görs en förhandsbedömning innan en eventuell utredning påbörjas.

Läs mer om våra verksamheter som erbjuder hjälp och stöd till barn, ungdomar och familjer

Barnahus

Till Barnahus i Norrköping kommer barn som misstänks vara utsatta för brott.

Kontakt

Liselotte Andersson
Gruppchef
Individ och familjeomsorg

0122-850 99
liselotte.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Linda Blyberg
Gruppchef
Individ- och familjeomsorg

0122-856 75
linda.blyberg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Nina Johansson
Gruppchef
Individ- och familjeomsorg

0122-859 00
nina.johansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång