Finspångs kommun

Språk/Language

Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF)

Är du orolig för ditt barn eller en ungdom? Det kan handla om oro för det sociala umgänget, misstankar om droganvändning eller för brottslighet. Skola, socialtjänst, polis, och fritid i Finspångs kommun samarbetar för att hjälpa barn och ungdomar.

Vad är SSPF?

Om du som förälder är orolig för din ungdom och tror att SSPF kan vara till hjälp, kan du kontakta rektor eller elevhälsan på berörd skola. Du kan också kontakta någon av kontaktpersonerna för SSPF. Samma kontaktvägar gäller om du känner oro för en ungdom utifrån din yrkesroll eller om du exempelvis arbetar som ledare i en fritidsförening. Utgångspunkten är att stärka skyddsfaktorerna runt ungdomen, med exempelvis en fungerande skolgång och en meningsfull fritid.

Hur får man en SSPF insats?

Du som känner oro för ett barn eller ungdom och tror att SSPF kan vara till hjälp kan kontakta rektor eller elevhälsan på berörd skola. Du kan också kontakta någon av kontaktpersonerna för SSPF. Det kan exempelvis handla om ett barn eller ungdom som:

 • Visar aggressivt beteende.
 • Har vänner som begår brott.
 • Har begått ett brott själv.
 • Har vänner som använder alkohol eller droger.
 • Har tagit alkohol eller droger själv.
 • Utsatt sig för risker och rör sig i olämpliga miljöer.

För att samarbetet i SSPF ska fungera behöver du som är förälder eller vårdnadshavare godkänna eller samtycka till att tystnadsplikten mellan myndigheterna bryts. Om ungdomen är myndig kan denna godkänna eller samtycka själv. Då kan myndigheterna dela information om ditt barn eller din ungdom.

Hur går insatsen till?

Nästa steg är att vi tillsammans fokuserar på det som är positivt. Vilka styrkor finns? Hur kan vi förstärka dom? Vi gör en plan tillsammans. Alla kan bidra i arbetet. Behoven hos barnet eller ungdomen styr.

Därefter tas en plan fram. I planen beskriver vi vad ditt barn eller din ungdom ska få för stöd. Det kan till exempel vara:

 • Stöd till föräldrar eller vårdnadshavare.
 • Stöd i skolan.
 • Samarbete vid brott.
 • Hjälp att hitta en fritidsaktivitet.
 • Hjälp att sluta med droger.
 • Ungdom och vårdnadshavare.
 • Processledare.
 • Representant från skola exempelvis rektor.
 • Representant från socialtjänst.
 • Representant från områdespolis.
 • Representant från kultur och fritid.
 • Eventuellt andra som kan vara till hjälp i arbetet.

Processledare

Processledaren ansvarar för att bjuda in alla berörda till möte. Processledaren stämmer också av med vårdnadshavare och ungdom att de har fått all information de behöver inför mötet. Processledaren håller i SSPF-mötet och ser till att alla kommer till tals.

Skola

En fungerande skolgång är en mycket viktig skyddsfaktor för barn och ungdomar. Skolans representant i SSPF ansvarar för att skolan kan erbjuda stöd och insatser för att förbättra ungdomens situation.

Socialtjänst

Från socialtjänsten deltar socialsekreterare från mottagningssektionen. Om ungdomen redan har kontakt med socialtjänsten deltar ansvarig handläggare. Vid mötet kan man prata om ifall ungdom eller vårdnadshavare kan få stöd via öppenvårdsinsatser. Då behöver en handläggare fatta beslut om bistånd. Det förutsätter att ungdom eller vårdnadshavare gör en egen ansökan eller anmälan om oro. Hjälp från ungdomshälsan eller föräldramottagningen kan även diskuteras.

Områdespolis

Polisen uppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Områdespolis finns ute bland ungdomar i exempelvis skolmiljö och andra områden. När polisen har kunskap om en ungdom kan de bidra med att hålla extra koll, ha kontakt med vårdnadshavare och andra aktörer och stödja ungdomen.

Kultur och fritid

En representant från fritidsverksamhet kan exempelvis vara en fritidsledare eller en person från en fritidsförening. Representantens uppgift är att bidra med kunskap om fritidsaktiviteter och ge stöd till ungdomen för att få en meningsfull fritid.

Kontakt

Simone Eriksson
Socialsekreterare
Utförarenheten IFO

0122-85414
simone.eriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Bodil Lundin
Gruppchef/verksamhetschef EMI
Centrala barn och elevhälsan

0122-856 14
bodil.lundin@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Robin Levander
Fritidsutvecklare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 11
robin.levander@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång