Finspångs kommun

Språk/Language

Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Samma regler gäller i hela landet.

Omfattning

Strandskyddet gäller vid alla sjöar och vattendrag oavsett storlek och regleras i Miljöbalken. Det generella strandskyddet omfattar land och vattenområden 100 meter upp från strandlinjen vid normalt vattenstånd.

Strandskyddet är ett förbud

Inom strandskyddsområde är det till exempel inte tillåtet att bygga eller göra anordningar som utökar den egna tomtplatsen. Det gäller även om det är din egen mark. En del åtgärder som inte utökar den privata zonen får genomföras utan dispens, till exempel renovera huset. En sådan åtgärd bedöms inte begränsa det rörliga friluftslivets tillträde till området eller skada växt- och djurliv. Särskilda regler gäller för yrkesmässigt skogs- och jordbruk samt fiske.

Dispens från strandskyddet

Under vissa förutsättningar och i vissa fall kan dispens ges för en åtgärd som strider mot förbudet i strandskyddslagstiftningen. En åtgärd får inte försämra för friluftsliv och växt- och djurliv. Dessutom krävs att det finns särskilda skäl för att få dispens. För att säkra friluftslivets tillgänglighet till området ska en fri passage lämnas mellan strandlinjen och en anläggning/byggnad.

Att söka dispens

Ansökan om strandskyddsdispens skickas till bygg- och miljöenheten. Tillsammans med ansökan ska handlingar och ritningar som redovisar planerad åtgärd skickas in.

Avgifter

Avgift för strandskyddsärenden tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Observera att kommunen har rätt att ta ut avgift även vid ett avslag (negativt besked).

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor kan du använda kontakt­formuläret nedan.Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 09-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Simon Dyyk
Stefan Knezevic

Administratör
Fredrika Lindberg

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Det gör du enklast genom att kontakta bygglovs­expeditionen via e-post eller telefon. När du kommer till ditt bokade besök anmäler du dig först i receptionen.

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se