Finspångs kommun

Språk/Language

Tillsyn

Vår tillsyn avser allt ifrån ovårdade tomter till svartbyggen och strandskydd. Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på om du funderar på att anmäla något till oss och vad som händer om du har blivit anmäld.

Olika typer av tillsynsärenden

Här är exempel på olika typer av tillsynsärenden som kan uppkomma i en kommun.

Vissa åtgärder kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan till bygg- och miljönämnden. Du får inte påbörja en sådan åtgärd innan du får ett startbesked från oss. Ett sådant startbesked är alltid skriftligt och det är upp till dig som utför åtgärden att försäkra dig om att du har ett startbesked innan du påbörjar åtgärden.

Om det inte står uttryckligen att du får ta åtgärden i bruk innan slutbeskedet i startbeskedet får du inte ta åtgärden i bruk innan du får ett slutbesked. Att ta åtgärden i bruk kan exempelvis vara att flytta in möbler i tillbyggnaden eller börja elda i eldstaden. Det är upp till dig som utför åtgärden att försäkra dig om att du har ett slutbesked innan du tar åtgärden i bruk.

Att trotsa förbudet att påbörja åtgärden innan du får startbesked eller ta en åtgärd i bruk utan slutbesked kan bli dyrt då vi har en skyldighet att ta ut en byggsanktionsavgift. Exempel på byggsanktionsavgifter utöver ordinarie avgift (år 2020):

Attefallshus utan startbesked 14 190 kr
Skylt om 2 kvm utan bygglov och startbesked 7 095 kr
Tagit en 40 kvm stor industribyggnad i bruk utan slutbesked 30 745 kr

Du kan läsa mer om vad det kostar att missa startbesked respektive slutbesked på Boverkets webbplats. Länk till Boverkets webbplats finns under spalten relaterad information.

Som exempelvis byggherre och ägare har du en skyldighet att hålla byggnader och andra byggnadsverk i vårdat skick. I det ligger att du har en skyldighet att hålla byggnad och byggnadsverk i sådant skick att det inte blir en betydande olägenhet för omgivningen. Du har även en skyldighet att underhålla dem så att deras utformning och tekniska egenskaperna i huvudsak bevaras. I det ligger exempelvis att du har en skyldighet att se till att byggnaden eller byggnadsverket är säkert att använda.

Som exempelvis byggherre och ägare har du även en skyldighet att hålla tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader i vårdat skick och sköta dem så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Det betyder att du exempelvis har en skyldighet att hålla din tomt så pass städad att det inte blir en betydande olägenhet för omgivningen.

Du kan läsa mer om dina skyldigheter på Boverkets webbplats. Länk till Boverkets webbplats finns under spalten relaterad information.

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. För flertalet byggnader måste en funktionskontroll av ventilationssystemet göras vid vissa tidpunkter.

Du kan läsa mer den obligatoriska ventilationskontrollen på Boverkets webbplats. Länk till Boverkets webbplats finns under spalten relaterad information.

I plan- och bygglagstiftningen finns det tekniska krav för motordrivna anordningar i byggnadsverk. Det finns också krav på kontroll av sådana anordningar samt krav för när och hur de får användas. Det finns där krav på att anordningen besiktas av en auktoriserad besiktningsman innan första användning samt med vissa intervaller.

Om det vid besiktningen konstateras att anläggningen har brister som har omedelbar betydelse med hänsyn till kraven på skydd för säkerhet och hälsa har besiktningsmannen en skyldighet att skicka in besiktningsprotokollet till kommunen. Det råder då ett automatiskt användningsförbud för anläggningen och kommunen kommer att upprätta ett tillsynsärende där man utreder om man behöver hissen för att klara exempelvis kraven på tillgänglighet och om du är tvungen att åtgärda bristerna, eller om det räcker med att du bara slutar använda anordningen. Vi har även tillsyn över att ni inte använder anordningen trots användningsförbudet.

När du har åtgärdat bristerna är det viktigt att du skickar in det godkända besiktningsprotokollet till oss eftersom besiktningsmannen inte har en skyldighet att skicka in det godkända besiktningsprotokollet till oss.

Krav på tillgänglighet i publika miljöer har funnits i plan- och bygglagstiftningen sedan 1960-talet och kravnivån har utvecklats efterhand. Kraven ställs när man bygger nytt och när man gör större förändringar. För att öka tillgängligheten i en snabbare takt behöver man även förbättra befintliga miljöer, inte bara invänta att de byggs om eller ersätts.

Sedan år 2001 finns det därför bestämmelser med krav om att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i lokaler dit allmänheten har tillträde, så kallade publika lokaler, och på allmänna platser. Det rör sig om förhållandevis små åtgärder som är av stor betydelse för att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda publika lokaler eller allmänna platser.

Krav att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas
I plan- och bygglagen, PBL, anges att alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

Kraven gäller hinder som är enkelt avhjälpta. Det innebär att det i varje enskilt fall ska göras en bedömning av om det är rimligt att åtgärda ett hinder. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna att avhjälpa ett hinder. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande. Praktiska svårigheter handlar om det som fysiskt behöver göras för att avhjälpa hindret medan ekonomiska svårigheter handlar om kostnaderna för avhjälpandet och förmågan att bära kostnaderna.

Det framgår inte direkt av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder vem som ansvarar för att åtgärda ett hinder. I praktiken ligger dock ansvaret på den eller de som rättsligt råder över att hindret kan åtgärdas. I de flesta fall är det byggnadens ägare som gör det men det kan i ibland vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal. Hur ansvarsfördelningen mellan en ägare, hyresgäst eller verksamhetsutövare ser ut behöver klargöras i varje enskilt fall. Det är dock oftast praktiskt att börja med att kontakta byggnadens ägare.

Kommunernas byggnadsnämnder ska utöva tillsyn över att reglerna om enkelt avhjälpta hinder följs. Ett tillsynsärende kan aktualiseras efter en anmälan utifrån eller på byggnadsnämndens eget initiativ. Oavsett vilket är byggnadsnämnden skyldig att ta upp en tillsynsfråga till prövning om det finns anledning att anta att en överträdelse har skett.

Enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

Du kan läsa mer om enkelt avhjälpta hinder på Boverkets webbplats. Länk till Boverkets webbplats finns under spalten relaterad information.

Så gör du om du vill lämna klagomål

Om du misstänker olovligt byggande eller tycker att en tomt eller byggnad är ovårdad, kan du göra en anmälan till kommunen. Du kan anmäla via brev, telefon eller e-post.

När du lämnat in ett klagomål till oss är det viktigt att du är så tydlig som möjlig i din anmälan. För att kunna följa upp din anmälan behöver vi antingen adress eller fastighetsbeteckning för det du vill klaga på. Bifoga gärna foton på det klagomålet avser och kartor eller liknande där du markera var det du vill anmäla finns någonstans. Det underlättar utredningen om du även lämnar kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig vid oklarheter, men du kan inte göra det om du vill vara anonym. Vi har inte möjlighet att utreda generella anmälningar.

Det finns inte någon skyldighet för den som framför ett klagomål att uppge sitt namn eller andra personuppgifter. Om du vill vara anonym är det viktigt att det inte finns något sätt för oss på Bygg- och miljönämnden att identifiera dig genom din anmälan. Vi har inga möjligheter att i efterhand censurera uppgifter om din identitet som har kommit oss tillhanda. Vi har en skyldighet att dokumentera de uppgifter och andra har rätt att ta del av den informationen.

Det är därför viktigt att du använder rätt forum för att framföra ditt klagomål om du vill vara anonym.

Exempel på hur du kan lämna in ett anonymt klagomål:

  • Lämna in ett klagomål utan personuppgifter eller kontaktuppgifter i fysisk form, personligen i kommunens reception eller via post.

  • Ring in till kommunens växel och be att bli kopplad till byggfunktionen och uppge inga personuppgifter eller kontaktuppgifter i samtalet.

  • Ring direkt till oss med dolt nummer och uppge inga personuppgifter eller kontaktuppgifter i samtalet.

Exempel på sätt att lämna in ett klagomål där du inte förblir anonym:

  • Du ringer in direkt till byggfunktionen utan att ha dolt nummer.

  • Du mejlar in din anmälan till oss.

  • Du uppger ditt namn, telefonnummer eller andra personuppgifter till oss.

Vi kommer aldrig att utreda vem som står bakom ett anonymt klagomål. Det betyder att du inte kommer att få någon återkoppling i ärendet. Du kommer exempelvis inte få information om när vi fattar beslut i ärendet.

Du kan kontakta oss för att få en uppdatering i ärendet. Så länge du inte identifiera dig som klagande kommer det att hanteras som en vanlig begäran om uppgifter eller handlingar och den som har blivit anmäld kommer bara att se att du begärt ut handlingar eller uppgifter i ärendet. Du kan även begära ut uppgifter och handlingar anonymt, exempelvis genom att ringa in till oss via växeln och inte uppge dina personuppgifter eller kontaktuppgifter.

Om du vill vara anonym så tänk på att vara tydlig i din anmälan med vad det är du vill anmäla, varför du vill anmäla det och var det är någonstans. Bifoga gärna bilder, kartor och dylikt. Om klagomålet inte är tillräckligt tydlig kan klagomålet komma att avskrivas på grund av att det inte går att utreda frågan.

Vad händer om du fått ett klagomål?

Om det har inkommit ett klagomål till bygg- och miljöenheten skapas ett tillsyns­ärende. Tillsynsprocessen beskriver handläggningen av ett typiskt tillsynsärende.

Skyldigheten att bedriva tillsyn

När det finns anledning att anta att någon inte har följt reglerna i exempelvis plan- och bygglagen har tillsynsmyndigheten en skyldighet att bedriva tillsyn och pröva om det finns anledning att ingripa i det enskilda fallet. Om det finns anledning att ingripa så har Bygg- och miljönämnden därför en skyldighet att ingripa.

Så här går tillsynsprocessen till

Klagomål inkommer

Klagomål kan vara egeninitierad, anonym eller med en namngiven klagande. Du har alltid rätt att begära ut information eller handlingar i ditt ärende inklusive klagomålet.

Bekräftelse av tillsynsärende

Att vi har startat ett tillsynsärende betyder att vi har fått in ett klagomål och bedömt att det finns anledning att anta att man inte följt exempelvis plan- och bygglagen. Vi har inte tagit ställning i ditt ärende. Du får gärna ta kontakt med oss direkt så förklara vi gärna vad som gjort att ett tillsynsärende har startats i ditt fall och hur vi kan gå vidare.

I vissa fall kan vi även begäran in uppgifter redan i det här skedet.

Begäran om uppgifter

Vi begär ofta in mer uppgifter som är relevanta för handläggningen i ärendet. Du har en skyldighet att skicka in eventuella delgivningskvitton, men du är inte skyldig att lämna uppgifter. Det här är en möjlighet för dig att informera oss om vad som har hänt. Skicka gärna in eventuellt underlag som styrker den information du lämnar, exempelvis bilder eller kvitton.

Inbjudan eller kallelse till platsbesök

Det är vanligt att vi behöver åka ut på plats för att samla in information i ärendet. Normalt sett informerar vi i god tid om att vi avser att göra ett tillsynsbesök. Om det är bråttom eller av något skäl inte är lämpligt att i förhand informera om tillsynsbesöket så kan vi i vissa fall göra oanmälda platsbesök. Vi informerar om platsbesöket genom att i god tid skicka ut en inbjudan eller kallelse till platsbesök.

En inbjudan skickas ut som information om att vi kommer till din fastighet då vi inte behöver tillträde till exempelvis byggnader på fastigheten. En inbjudan skickas ut utan delgivningskvitto.

En kallelse skickas ut med delgivningskvitto eftersom vi behöver vara säker på att du har fått informationen och kan bereda oss tillträde till exempelvis byggnader på fastigheten.

Du har en skyldighet att se till att vi har tillträde till det som framgår av skrivelsen, men ingen skyldighet att delta vid tillsynsbesöket. Vid uteblivet svar kommer vi att anta att du inte vill delta och kommer inte att uppsöka er under tillsynsbesöket. Om du önskar vara med ska du kontakta oss innan och lämna kontaktuppgifter så att vi snabbt kan kontakta er när vi är på plats eller om någonting oförutsett händer som gör att vi varit tvungna att omboka tid för tillsynsbesök.

Om du vill närvara vid plats­besöket men inte har möjlighet att närvara på den förslagna tiden är det viktigt att du meddelar oss så snart som möjligt för att vi ska kunna omboka tiden.

Platsbesök

Vi åker oftast inte ut ensamma på tillsynsbesök och vi är alltid tydligt utmärkta. Under plats­besöket kommer att vi att ta bilder och föra anteckningar. Vi tar inga beslut på plats, men vi informerar gärna om vårt uppdrag och vår tillsyn.

Det är viktigt att du i förväg försäkrar dig om att vi har tillträde till det vi har begärt i inbjudan eller kallelsen. Bygg- och miljönämnden har rätt att få tillträde till fastigheter och byggnads­verk, samt utföra de åtgärder som behövs för att utföra tillsyns­arbetet. Om det behövs för att få tillträde kan Bygg- och miljönämnden få hjälp av polismyndigheten och handräckning av kronofogde­myndigheten.

Bygg- och miljönämnden kommer att upprätta ett protokoll för platsbesöket med bilder och anteckningar från platsbesöket.

Utredning

Ibland krävs det även vidare utredning i ärendet. Utredningen kan exempelvis bestå i utredningar av lagar och regler, rättspraxis på området och remisser till andra myndigheter. Det kan även förekomma att vi begär in kompletterande uppgifter, kallar till möten eller utför kompletterande tillsyns­besök. Du har ingen skyldighet att aktivt delta i utredningen men det kan vara till din fördel att delta i utredningen.

Möjlighet att inkomma med yttrande

Om vi kommer fram till att det finns anledning att pröva frågan om vi ska ingripa i ärendet kommer vi att skicka ut allt relevant material i ärendet till dig med ett delgivnings­kvitto. Du har en skyldighet att skicka tillbaka delgivningskvittot, men har ingen skyldighet att yttra dig. Om du vill yttra dig är det viktigt att detta sker skriftligt och inom den tiden som anges.

Anledningen att vi vill ha ditt yttrande skriftligt är för att vi enkelt ska kunna försäkra oss om att vi inte missar att bemöta någon av dina synpunkter och för att det ska bli tydligare vid ett eventuellt överklagande vad som är sagt i ärendet.

Om du vill yttra dig är vi intresserade att ta del av:

  • Dina synpunkter på materialet.
  • Din syn på rättsläget.
  • Om det finns någon plan för exempelvis hur och när du ska städa tomten, ta ned det olovliga eller dylikt.

Beslutande och möjlighet till överklagande

Bygg- och miljönämnden kommer att fatta ett beslut i frågan. Om du anser att vi har fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga beslutet. Det är viktigt att du lämna in en överklagande­skrift inom tre veckor. Det finns möjlighet att komplettera ditt överklagande senare.

Ett överklagande ska innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas och hur du vill att beslutet ska ändras, ditt namn, din adress och ditt telefon­nummer.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedanByggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Detta gör du enklast genom att kontakta bygglovsexpeditionen via e-post eller telefon. När du anländer till ditt bokade besök anmäler du dig i receptionen.

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Therese Grundström
Stefan Knezevic

Administratör
Magnus Christoffersson