Finspångs kommun

Språk/Language

Storängsskolans fritidshem

På Storängsskolans fritidshem placeras barnen utifrån spår (klasser) A, B, C och D. När barnen börjar i klass 3 tillhör de äldrefritids (Solsidan).

Normer och värden

 

Vi strävar efter

  • Att barnen kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.
  • Att barnen kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Konkreta mål

  • Vår verksamhet bygger på vuxennärvaro och på tanken att barns sociala utveckling och samspel sker i grupp. Vi erbjuder en demokratisk verksamhet. Alla barn ges möjlighet att ta del av verksamheten, både vad gäller material, lokaler och personal.
  • Flickor och pojkar ska ha lika stort inflytande över verksamheten. Vi eftersträvar att verksamheten lockar både pojkar och flickor. Vi försöker medvetandegöra invanda könsrollsmönster. Vi för kontinuerliga diskussioner kring jämställdhet i personalgruppen.

Metod

  • På samtliga fritidshem har vi olika samlingar där barnen lär sig att lyssna, respektera varandras åsikter och prata inför andra. Vi har även ett fritaråd där barnens olika önskemål lyfts fram och diskuteras. Här får barnen lära sig ett demokratiskt förhållningssätt. Vi för dagligen samtal om ömsesidig respekt och människors olika förutsättningar. Struktur och rutiner är viktigt för barnens trygghet samt för att kvalitetssäkra verksamheten.
  • Leken, dramatiseringar och samarbetslösningar har en central roll i vår verksamhet. Under året har vi olika turneringar samt arbetar med teman. Alla avdelningar planerar utflykter efter de fyra årstiderna.
  • Elevgrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek, lokalerna ska vara ändamålsenliga och verksamheten ska utgå från varje elevs behov. Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.
  • Storängsskolans alla fritidshem ska erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen och vara ett komplement till skolan. Lek skapande och fysisk aktivitet ska få stort utrymme. Verksamheten formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intresse och erfarenheter.
  • Fritidshemmet har en viktig roll i barnens lärande. Eleven lär i alla sammanhang under hela dagen. Barnen behöver lära sig att fungera socialt och bli självständiga, att respektera olikheter, olika åsikter och förstå att vi måste kompromissa ibland.

Lov

  • Lovverksamhet planeras inför varje lov. Det är viktigt att lämna in samt ändra omsorgstider inför loven för att vi ska kunna planera lovverksamheten på ett tillfredställande sätt. Personal och mat beräknas utifrån antalet elever under loven. Observera att vårdnadshavare till barn som behöver specialkost meddelar detta. Vid sjukanmälan kontaktar ni avdelningen där ert barn är inskriven.

Kontakt

Storängsskolan
Expedition

0122-856 00 , 0122-853 02 , 0122-856 11
storangsskolan@finspang.se

Södra Storängsvägen 47, 612 43 Finspång

Sophie Thornestedt
Rektor

0122-856 61
sophie.thornestedt@finspang.se

Fritidshem, drift, ekonomi och inköp