Finspångs kommun

Språk/Language

Anpassad grundskola

I Finspångs kommun erbjuds anpassad grundskola för elever årskurs ett till nio på Nyhemsskolan. Även om eleverna går på olika skolor tillhör de alla samma rektorsområde.

Två barn ses gunga i en gunga, bakifrån. Framför barnen står två träd i höstfärger. Foto: Peter Fagerbacka.

Anpassad skola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning, som inte kan nå grund­skolans kunskapskrav, en utbildning som är anpassad utifrån elevens egna förutsättningar. Utbildningen ska så långt som möjligt motsvara den som ges i grundskolan.

Undervisningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Anpassad skola är en egen skolform och har andra kunskapskrav än grundskolan och gymnasiet. Undervisningen styrs av skollagen, skolförordningen, läroplan och timplan.

För att avgöra om man som elev har rätt att börja i anpassad grundskola måste hemkommunen och skolan göra en utredning som innehåller fyra bedömningar (pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social) för att fastslå att eleven tillhör särskolans målgrupp. Eleven måste ha en fastställd diagnos intellektuell funktionsnedsättning och bedöms att inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Det gäller även elever som har en betydande och bestående hjärnskada och som inte bedöms klara grundskolans kunskapskrav.

Innan hemkommunen kan fatta beslutet att en elev ska börja i anpassad grundskola måste båda vårdnadshavarna tacka ja till det. Det är också möjligt för vårdnadshavarna att tacka nej till en plats i anpassad grundskola, och det kan de göra även om utredningen visar att eleven har rätt att gå i anpassad grundskola. I sådana fall ska eleven gå i grundskolan och skolan ska se till att eleven får det stöd som han eller hon behöver.

Den anpassade grundrundskolan är till för barn som har en intellektuell funktionsnedsättning och bedöms att inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav.

Eleven följer den anpassade grundskolans läroplan och kursplaner och precis som för grundskolan är utbildningen nio år.

Att gå i anpassad grundskola kan se olika ut. Några elever går integrerade tillsammans med grundskolans elever, men undervisas utifrån den anpassade skolans kursplaner och andra elever går i en anpassad grundskoleklass.

Den anpassade grundskolans uppgift är att se till att varje elev får möjlighet att utveckla sina kunskaper, färdigheter och förmågor utifrån sina förutsättningar och behov.

Inom anpassad grundskola finns möjligheten att läsa ämnen eller ämnesområden. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i den anpassade grundskolans ämnen, läser eleven istället ämnesområden. Skolformen har egna kursplaner som utgår ifrån elevens individuella behov och det är även möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Relaterade länkar

Kontakt

Ida Withell
Rektor
Anpassad grundskola

0122-859 47
ida.withell@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Therese Cloffe
Administratör
Nyhemsskolan F-9, anpassad grundskola

0122-856 68
therese.cloffe@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Annelie Palm
Administratör
Nyhemsskolan F-9 och anpassad grundskola

0122-856 70
annelie.palm@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång