Språk/Language

Organisation

Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste kommunerna göra, andra är frivilliga. Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Under den politiska organisationen finns en förvaltningsorganisation som genomför politikernas beslut.

Politisk organisation

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen. 

I bilden nedan ser du den politiska organisationen inom Finspångs kommun.

Politisk organisation Överförmyndaren Kommunfullmäktige Kommunala bolag Kommunstyrelsen Revisionen Valnämnden Bygg och miljönämnd Social myndighetsnämnd

Läs mer om den politiska organisationen

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott. Merparten av de förtroendevalda är fritidspolitiker som sköter sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är det högst beslutande organet i kommunen och består av direktvalda politiker.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är tillsatt av kommunfullmäktige. Dess uppgift är att ta fram vad som ska göras för att uppnå de mål, uppdrag etcetera som kommunfullmäktige har tagit beslut om.

Nämnder

Under kommunfullmäktige finns förutom kommunstyrelsen även valnämnden, bygg- och miljönämnden, samt sociala myndighetsnämnden.

Kommunalråd

Kommunalråd är en titel på en person som arbetar heltid eller deltid med politik i kommunen. Finspångs kommunfullmäktige har beslutat att fördela uppdragen på flera personer. Råden har olika ansvarsområden. De kan inte fatta beslut åt kommunen på egen hand utan påverkar politiska frågor genom att sitta med och besluta i kommunstyrelsen.

Förvaltningsorganisation

I förvaltningsorganisationen arbetar anställda personer med att genomföra det som politikerna beslutat om. I bilden nedan ser du hur förvaltningen är organiserad.

Förvaltningsorganisation Ledningsstab Kommundirektör - Ledningsstab Sektor utbildning Sektor samhällsbyggnad Sektor vård och omsorg Sektor social omsorg

Läs mer om förvaltningsorganisationen

Ledningsstaben samordnar stöd, service och utvecklingsuppdrag till såväl den politiska som förvaltningsorganisationen. Även kulturverksamheterna, exempelvis biblioteket och kulturhuset finns inom ledningsstaben.

Sektorerna arbetar med att genomföra de beslut som politikerna tar i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i de två myndighetsnämnderna: bygg- och miljönämnden och sociala omsorgsnämnden. Personalen i sektorerna är tjänstemän som arbetar med de dagliga uppgifterna i till exempel skolan, äldreomsorgen, hos räddningstjänsten eller på biblioteket.

Kommunala bolag

Delar av Finspångs kommuns verksamhet drivs i bolagsform.
Moderbolag är Finspångs förvaltnings- och industrihus AB (FFIA). I FFIA ingår Finspångs Tekniska, Finspångs stadsnät Finet AB och Vallonbygden AB.

Finspångs förvaltnings- och industrihus AB (FFIA)

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA), är moderbolag för kommunens indirekt helägda bolag Vallonbygden AB (Vallonbygden), Finspångs Tekniska Verk AB och Finspångs Stadsnät AB (Finet).

Bolagets uppdrag

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB har i uppdrag att säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för koncernnytta och att helhetssyn genomsyrar bolagen i kommunkoncernen. Bolaget ska också bidra till att förverkliga den kommungemensamma visionen som den beskrivs i kommunens strategiska plan, samt i gemensamt ägardirektiv. Bolaget är kommunstyrelsens verktyg för strategisk styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamhet.

Förutom detta ska bolaget utveckla goda betingelser för småindustri och hantverk genom att förvärva, avyttra, äga, bygga och förvalta fastigheter med lokaler för uthyrning. Bolaget har dessutom ett tillväxtpolitiskt uppdrag.

Johan Malmberg
Kommundirektör
Ledningsstaben

0122-852 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Finspångs Tekniska Verk AB

Finspångs Tekniska erbjuder tjänster inom fjärrvärme, vatten, avlopp och avfallshantering. Dessutom sköter de kommunens gator, grönområden och allmänna platser.

Finspångs stadsnät Finet AB

Finspångs stadsnät Finet AB arbetar med bredbandsutbyggnaden i kommunen och kan i dag erbjuda 98 procent av kommuninvånarna bredbandsuppkoppling.

Vallonbygden AB

Vallonbygden AB är kommunens bolag för bostadsförsörjning. Med cirka 1 870 lägenheter i Finspång är de den största hyresvärden. De förvaltar även alla Finspångs kommuns fastigheter, undantaget Finspångs Tekniskas. Den förvaltade lokalytan är cirka 140 000 kvadratmeter.

Krisledningsorganisation

Vid en större samhällsstörning eller kris kan delar av kommunens organisation tillfälligt förändras för att snabbt och effektivt kunna hanterat det som inträffat och dess konsekvenser.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång