Språk/Language

Gymnasieskola

I Finspångs kommun finns två gymnasieskolor. Bergska gymnasiet är vår kommunala gymnasieskola och Curt Nicolingymnasiet är en fristående gymnasieskola som Finspångs kommun äger 49 procent av.

Gemensam information för gymnasiestudier

Busskort till gymnasieelever folkbokförda i Finspångs kommun

 • Elever som har mer än 6 km från folkbokföringsadressen till skolan är berättigade ett busskort till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.
 • Busskortet gäller vardagar kl. 05.00-19.00 från terminsstart i augusti till terminsslut i juni.
 • Beställning och utdelning av busskort hanteras av varje skola.
 • Om kollektivtrafik helt saknas eller om avståndet till närmsta busshållplats är mer än 6 km kan resebidrag sökas från kommunen på särskild blankett.
 • Vid växelvis boende räknas färdvägens längd endast från den adress där eleven är folkbokförd.

Elever som ska läsa på gymnasieskola inom kommunen eller inom Östergötland
Eleven behöver inte ansöka om busskort, det sköts av skolan där eleven antagits. De flesta gymnasieskolor skickar hem busskorten till elevernas folkbokföringsadresser. De gymnasieskolor som inte gör så delar istället ut busskorten på skolan första skoldagen. Eleverna reser gratis med Östgötatrafiken första skoldagarna (busschaufförerna är informerade om att alla elever kanske ännu inte fått sina busskort). Elever i åk 2 och åk 3 kommer få nya busskort hemskickade till folkbokföringsadressen innan skolstart.

Elever som ska läsa på gymnasieskola i Katrineholm
Elever i åk 1 som läser i Katrineholm ska vända sig till Katrineholms kommun för att ansöka om busskort. Mer information finns på Katrineholms kommuns hemsida. Busskortet delas ut på skolan.

Elever som läser på gymnasiesärskolan
Vid särskilda skäl kan skolskjuts beviljas för gymnasiesärskoleelev utan att de ovanstående villkoren uppfylls. Då ansöker man om skolskjuts vid särskilda skäl använd blankett nedan.

Resebidrag till gymnasieelever

 • Resebidrag kan sökas från kommunen om kollektivtrafik helt saknas eller om avståndet till närmsta busshållplats är mer än 6 km.
 • Vid växelvis boende räknas avståndet endast från folkbokföringsadressen.
 • Elever som fått körkort har inte rätt att få motsvarande värde av busskortet i kontantersättning om kollektivtrafik finns.
 • Resebidrag utgår inte om eleven har erhållit inackorderingsbidrag.
 • Ansökningsblankett för resebidrag finns på kommunens hemsida.
 • Resebidrag kan endast sökas retroaktivt.

Läs mer resebidrag i utfälllningsblocket nedan. Där finner du även särskild blankett för resebidrag.

Resebidrag – information och ansökan

Enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, samt tillhörande förordning (SFS 1991:1120), ska elevens hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har rätt till studiehjälp enligt studie-stödslagen (1999:1395). Ansvaret för elevernas dagliga resor omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Kommunen är inte skyldig att anordna transporter utan endast ansvara för elevernas resekostnader om avståndet mellan bostaden och skolan är mer än sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande.

I Finspångs kommun ges resebidraget som ett busskort för resa med allmän kollektivtrafik. Gymnasieelever är berättigade en läsårsbiljett som gäller vardagar kl. 05.00-19.00 från terminsstart i augusti till terminsslut i juni. Ett kontantbidrag kan utgå om kollektivtrafik helt saknas.

 • Med elev avses elev i kommunal gymnasieskola, landstingets gymnasieskolor eller fristående gymnasieskola, folkbokförd i Finspångs kommun. Hemkommunen har även ansvaret när eleven studerar på annan ort.
 • Elever har rätt till ett resebidrag i form av ett busskort för resa med allmän kollektiv-trafik om den dagliga färdvägen mellan folkbokföringsadressen och skolan är minst
  sex kilometer (kortaste väg – kollektivtrafik, bil, cykel eller gångväg).
  Administrationen av busskort sköts av den skola där eleven studerar.
 • Elever som fått ett busskort har inte rätt att få motsvarande värde av busskortet i kontant ersättning om allmän kollektivtrafik finns.
 • Elev som har mer än sex kilometer från folkbokföringsadressen till närmsta busshållplats kan ansöka om ett kontant resebidrag. Ett kontant resebidrag kan även sökas om kollektivtrafik helt saknas. Det kontanta resebidraget uppgår till den skattefria ersättningen, för närvarande 18,50 kr/mil, för en resa i vardera riktningen per skoldag. Bidraget kan högst uppgå till 1/30 av ett prisbasbelopp (www.scb.se) för varje hel kalendermånad eleven har kostnader för resor.
 • Om synnerliga skäl föreligger kan ett kontantbidrag för enskild direktresa erhållas.
 • Resebidrag utgår inte till elev som får inackorderingsbidrag. Vid särskilda skäl sker en individuell prövning.
 • Vid växelvis boende räknas färdvägens längd endast från den adress där eleven är folkbokförd.

Ansökan

 • Myndig elev eller förälder, om eleven är under 18 år, ansöker om kontant resebidrag på särskild blankett som finns att ladda ner via länken här under.
 • Ansökan om resebidrag kan göras för en termin i taget. Bidraget utbetalas retroaktivt.
 • Elev ska vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
 • Resebidrag utgår inte till elev som får inackorderingsbidrag.
 • Vid avbrutna studier, ej påbörjade studier, flytt eller annan orsak till att villkoren för resebidraget inte längre uppfylls återkrävs ersättningen. Ändring i förhållanden som berör resebidraget ska anmälas till Finspångs kommun omedelbart.
 • Gatuadress med gatunamn och nummer, gårdsnamn och dylikt måste alltid anges. Det räcker inte med att enbart ange box, fack eller postlåda.
 • Underskrift på ansökan innebär en försäkran om att uppgifterna är sanna. Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i syfte till bedrägeri, blir eleven (om eleven är omyndig, föräldrar eller förmyndare) återbetalningsskyldig för utbetalt resebidrag. Dessutom tas en expeditionsavgift ut på 300 kr.
 • Ansökan skickas till via e-post till kommun@finspang.se eller till Finspångs kommun, 612 80 Finspång.

Reglerna är fastställda av kommunstyrelsen 26 mars 2018 och reviderade 17 januari 2019.

Utbetalning av bidrag till gymnasieelever och vårdnadshavare

Utbetalning sker via Swedbanks utbetalningssystem, SUS. Om du som betalningsmottagare har ett konto anslutet till detta system sätts beloppet in på detta konto. Finns det inte något anslutet konto betalas beloppet ut via en kontoavi.

Information om hur du ansluter ditt konto till Swedbanks kontoregister finns på Swedbanks hemsida. Du kan ha konto i vilken svensk bank som helst, du behöver inte vara kund hos Swedbank. Din anmälan innebär inte att du blir kund i Swedbank.

Frågor om SUS-anslutning besvaras av Swedbank eller Sparbankerna.

Inackorderingsbidrag till gymnasieelever

Elever som läser på annan ort har rätt till inackorderingsbidrag om eleven,

 • är folkbokförd tillsammans med vårdnadshavare i Finspångs kommun
 • är inackorderad på ort i annan kommun
 • går i kommunal gymnasieskola
 • är mottagen i första hand på sin utbildning
 • går på kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå eller påbyggnadsutbildning till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år

Inackorderingsbidrag utgår inte,

 • till elev vid fristående gymnasieskola, folkhögskola, riksinternat eller vid utlandsstudier. Dessa elever kan ansöka om bidrag från CSN.
 • om eleven är mottagen i andra hand på sin utbildning
 • om eleven har erhållit ett busskort.

Inackorderingsbidrag kan sökas för ett läsår i taget. Läs mer inackorderingsbidrag i utfälllningsblocket nedan. Där finner du även särskild blankett för inackorderingsbidrag.

Inackorderingsbidrag – information och ansökan

Enligt skollagen (2010:800) 15 kap 32 § ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman (dvs. kommun eller landsting) som behöver inackordering på grund av skolgången.

Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Skyldigheten gäller till och med första kalenderåret det år eleven fyller 20 år.

 • Eleven har rätt till inackorderingsbidrag om den är:
  - folkbokförd tillsammans med vårdnadshavaren i Finspångs kommun,
  - inackorderad på ort i annan kommun,
  - går i kommunal gymnasieskola,
  - är mottagen i första hand på sin utbildning,
  - går på kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå eller påbyggnadsutbildning till och med det första kalenderåret det år eleven fyller 20 år. Beträffande vuxenutbildningen utgår bidrag endast i fall enligt SkolLagen 11 kap. 25 §, det vill säga då eleven har särskilda skäl för att gå i annan kommuns vuxenutbildning.
 • Inackorderingsbidrag utgår inte för elev vid folkhögskola, elev vid fristående skola, elev vid riksinternat eller vid utlandsstudier. Dessa elever kan ansöka på särskild blankett hos CSN (läs mer på www.csn.se).
 • Inackordeingsbidrag utgår inte om eleven är mottagen i andra hand på sin utbildning.
 • Vid synnerliga skäl, till exempel handikapp eller lång resväg som överstiger en timme i vardera riktningen kan elev folkbokförd i Finspång erhålla inackorderingsbidrag vid inackordering inom kommunen. Beslut om detta fattas av hemkommunen.
 • Inackorderingsbidrag kan sökas för ett läsår i taget på särskild blankett som finns att ladda ner längre ner på sidan.
  Bidraget utbetalas en gång per termin. Aktuell skola ska på ansökan intyga deltagande i undervisningen samt att eleven inte erhållit busskort.
 • Till elever som har beviljats inackorderingsbidrag utbetalas 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad eleven bor inackorderad. Höstterminen beräknas till fyra hela månader och vårterminen till fem månader.
 • Inackorderingsbidrag utgår inte till elev som erhåller resebidrag (exempelvis busskort eller kontantbidrag) för dagliga resor mellan hem och skola.
 • Vid avbrutna studier, ej påbörjade studier, flytt eller annan orsak till att villkoren för inackorderingsbidrag inte längre uppfylls, återkrävs bidraget från och med aktuell tidpunkt. Elev som har erhållit bidrag ska omgående meddela Finspångs kommun detta.
 • Gatuadress med gatunamn och nummer, gårdsnamn och dylikt måste alltid anges. Det räcker inte med att enbart ange box, fack eller postlåda. Inackorderingsadress och hyresvärd ska också anges.
 • Underskrift innebär en försäkran om att uppgifterna är sanna. Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas blir eleven (eller föräldrar/förmyndare om eleven är omyndig) återbetalningsskyldig för utbetalt inackorderingsbidrag. Dessutom tas en expeditionsavgift ut på 300 kr.
 • Ansökan skickas till Finspångs kommun, 612 80 Finspång eller kommun@finspang.se

Reglerna är fastställda av kommunstyrelsen 26 mars 2018 och reviderade 17 januari 2019.

Utbetalning av bidrag till gymnasieelever och vårdnadshavare

Utbetalning sker via Swedbanks utbetalningssystem, SUS. Om du som betalningsmottagare har ett konto anslutet till detta system sätts beloppet in på detta konto. Finns det inte något anslutet konto betalas beloppet ut via en kontoavi.

Information om hur du ansluter ditt konto till Swedbanks kontoregister finns på Swedbanks hemsida. Du kan ha konto i vilken svensk bank som helst, du behöver inte vara kund hos Swedbank. Din anmälan innebär inte att du blir kund i Swedbank.

Frågor om SUS-anslutning besvaras av Swedbank eller Sparbankerna.

Överklaga beslut

Elev som fått avslag på sin ansökan om inackorderingsbidrag eller på något annat sätt är missnöjd med hemkommunens beslut kan överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten i Linköping. Överklagandet ska vara skriftligt.

När du skriver ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och varför. Bifoga gärna handlingar som du anser har betydelse för prövningen.

I överklagandet ska du också uppge namn, adress och telefonnummer. Överklagandet ska undertecknas.

Obs! Du ska ställa överklagandet till Förvaltningsrätten i Linköping men det ska också skickas eller lämnas till handläggaren i kommunen.

Din skrivelse måste ha kommit in inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning.

Överklagandet skickas eller lämnas till:
Finspångs kommun
Sektor utbildning
612 80 Finspång

Kontakt

Cathrine Jerrhage
Verksamhetschef årskurs 7-9, gymnasiet, vuxenutbildningen
Sektor utbildning

0122-850 93
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång