Finspångs kommun

Språk/Language

Ekonomi, budget och resultat

Här hittar du information om Finspångs kommuns ekonomi. Du finner även information om hur dina skattepengar används och du kan ladda ner dokument som budget och årsredovisning.

Finspångs kommun jobbar efter ekonomiska mål med utgångspunkten att ha en långsiktigt stabil ekonomi med positiva resultat som kan användas för att finansiera kommunens investeringar.

I Finspångs kommun fastställer kommunfullmäktige ekonomiska mål för god ekonomisk hushållning som ska ange en ambitionsnivå för det ekonomiska resultatet och den finansiella utvecklingen. Utgångspunkten är att försöka säkerställa att kommunen har en långsiktigt stabil ekonomi. Det innebär bland annat att man strävar efter att ha ett positivt resultat som exempelvis kan användas för att finansiera kommunens investeringar.

De ekonomiska målen för Finspångs kommun

 • Årets resultat (före balanskravsutredning) ska årligen uppgå till två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
 • Kommunens eget kapital ska inflationssäkras.
 • Kommunens soliditet enligt blandmodellen ska öka eller hållas oförändrad. Soliditet inklusive pensionsförpliktelse ska vara större än noll.
 • Kommunens nettokostnader ska inte öka snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
 • Investeringar bör finansieras med egna medel, endast stora och långsiktiga investeringar eller investeringar som innebär lägre eller lika driftkostnader kan lånefinansieras.
 • Kommunens skattesats ska vara oförändrad.

Finspångs kommun arbetar efter en styrmodell baserad på principerna för balanserad styrning. Modellen innebär ökat fokus på verksamheten och att vi gör rätt saker på rätt sätt. Den strategiska planen är en plan för vad Finspångs kommun ska använda resurserna till. Strategiska planen innehåller, utöver verksamhetsmålen, även en budget för kommunens ekonomi under året.

En budget är dels en bedömning av vilka intäkter och kostnader kommunen förväntar sig under året. Dels utgör den grunden för att styra och följa upp kommunens ekonomi under året.

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige. Den innehåller bland annat information om ekonomiskt resultat, finansiell ställning och respektive verksamhets ekonomi.

Den senaste årsredovisningen

Äldre årsredovisningar

Delårsrapport är en del av kommunens redovisning av verksamhet och ekonomi. Delårs­rapporten redovisar en uppföljning av årets första åtta månader och en prognos om hur verksamhet och ekonomi kommer att se ut i slutet av året.

Rapporten innehåller en översikt över kommunens och kommun­koncernens, ekonomi och verksamhet. Den innehåller också en avstämning av hur Finspångs kommun ligger till i förhållande till de mål för ekonomi och verksamhet som kommunfullmäktige lagt fast för året.

Delårsrapporten är ett viktigt styrmedel och stöd för den ekonomiska och verksamhets­mässiga utvecklingen.

Kommunens intäkter för 2022 var cirka 1,8 miljarder kronor. Fördelningen av intäkterna framgår av diagrammet.

Diagram över kommunens intäkter.

Den största inkomstkällan är kommunalskatten som står för 62 procent av kommunens intäkter eller drygt 1 miljard kronor.

15 procent av intäkterna, cirka 277 miljoner kronor, består av verksamhetsintäkter. Det är exempelvis avgifter och taxor för olika tjänster såsom barnomsorg, äldreomsorg och bygglov.

Generella statsbidrag och utjämning står för cirka 21 procent eller ca 387 miljoner kronor av kommunens intäkter. Den kommunalekonomisk utjämningen får kommunen för att olikheter i inkomst- och kostnadsstruktur mellan kommuner ska utjämnas. Detta innebär att alla kommuner ges likvärdiga förutsättningar för att bedriva sin verksamhet

De finansiella intäkterna utgör 1 procent eller 17 miljoner kronor. De består främst av räntor från kommunens vidareutlåning till kommunens bolag.

Kommunens pengar används till allra största del till den så kallade kärnverksamheten skola, vård och omsorg. Diagrammet visar att 34 procent av kostnaderna i Finspångs kommun används för pedagogisk verksamhet riktad till barn och ungdomar samt 38 procent inom social omsorg.

Diagram över kostnader. Innehållet beskrivs i texten nedan.

Nedan beskrivs kortfattat vad som ingår i verksamhetsblocken som använts i diagrammet ovan:

 • Utbildning och barnomsorg 34 procent, avser kostnader för utbildning såsom förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och musikskola.
 • Social omsorg 38 proncent, innefattar huvudsakligen vård av äldre och funktionshindrade samt kostnader för individ- och familjeomsorg såsom ekonomiskt bistånd och institutions- och familjehemsplaceringar för barn/ungdomar och vuxna.
 • Kultur och fritid 3 procent, innehåller kostnaderna för idrott, föreningsbidrag, kulturverksamhet samt bibliotek.
 • Övrig verksamhet 25 procent, innefattar exempelvis politik, turism, marknadsföring samt mark- och exploatering. Här ingår också teknisk verksamhet som avser kostnader för gator, parker, miljö samt räddningstjänst.
 • Den verksamhet som kommunen bedriver är mycket personalintensiv och hela 65 procent av kommunens kostnader är personalkostnader.
 • Posten utlämnade bidrag utgör 3 procent av kommunens kostnader och utgörs främst av försörjningsstöd och föreningsstöd
 • Övriga externa kostnader svarar för 26 procent av kostnaderna och består bland annat av köp av verksamhet från andra utförare, hyror, material, fordonskostnader och diverse tjänster
 • Avskrivningar på kommunens anläggningstillgångar utgör 4 procent av kommunens kostnader.
 • Finansiella kostnader består främst av räntekostnader på hela kommunkoncernens lånesumma.

Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 100 miljoner kronor år 2022, den genomsnittliga investeringsnivån de senaste fem åren uppgick till 70 miljoner kronor. Målsättningen är att klara investeringarna med egna medel.

Återkommande poster i investeringsbudgeten är medel för reinvesteringar och energi­effektiviseringar i fastigheter, medel för sektorernas investeringar i lokal­anpassningar, nya inventarier, maskiner och IT-investeringar. Resterande del av investerings­budgeten fördelas utifrån politiska prioriteringar; till exempel nya förskolor, nya bostads­områden, gång- och cykelvägar.

Här kan du se hur mycket du betalar i kommunalskatt utifrån din inkomst och hur mycket som går till olika verksamheter.

Så används dina skattepengar

Om din inkomst är:

150 000

225 000

300 000

Då får kommunen i skatt:

28 904 kr

45 351 kr

61 799 kr

Du betalar bland annat till:
Utbildning och barnomsorg

12 596 kr

19 764 kr

26 932 kr

Barnomsorg

3 351 kr

5 258 kr

7 165 kr

Grundskola

6 280 kr

9 854 kr

13 428 kr

Gymnasieskola

2 626 kr

4 121 kr

5 616 kr

Vuxenutbildning

217 kr

341 kr

464 kr

Musikskola

121 kr

190 kr

464 kr

Social omsorg

12 609 kr

19 784 kr

26 960 kr

Äldreomsorg

7 014 kr

11 006 kr

14 997 kr

Handikappomsorg

2 652 kr

4 162 kr

5 671 kr

Individ- och familjeomsorg

2 943 kr

4 617 kr

6 292 kr

Kultur och fritid

1 382 kr

2 168 kr

2 954 kr

Fritidsanläggningar

878 kr

1 378 kr

1 878 kr

Bidrag till föreningar

229 kr

360 kr

490 kr

Kulturverksamhet

70 kr

110 kr

151 kr

Bibliotek

204 kr

319 kr

435 kr

Övrigt

2 316 kr

3 637 kr

4 952 kr

Gator och vägar

641 kr

1 005 kr

1 370 kr

Arbetsmarknadsåtgärder

107 kr

168 kr

229 kr

Miljö och brandskydd

846 kr

1 328 kr

1 809 kr

Övrigt

722 kr

1 133 kr

1 544

I den sista rubriken Övrigt ligger politik, myndighetsutövning, turism, marknadsföring, mark och exploatering.

Kommunfullmäktige har beslutat att kommuninvånarna ska betala 22,15 kronor per intjänad hundralapp i skatt till kommunen. Det innebär att du som har en beskattningsbar inkomst på 200 000 kronor per år bidrar med 44 300 kronor årligen till kommunens verksamhet.

Skattesatserna för 2022 i kommunen och landstinget samt kyrko- och begravnings­avgifterna framgår i tabellen nedan.

Kommunalskatten, landstingsskatten och begravningsavgiften ska du som bor i Sverige betala på din inkomst. Kyrkoavgift betalar du om du är medlem i Svenska kyrkan.

Skatter och avgifter

 • Skatt till kommunen 22,15
 • Skatt till landstinget 11,55
 • Avgift till Svenska kyrkan 1,05
 • Begravningsavgift 0,261
 • Summa 35,011

Mer om skattetabeller och preliminärskatt finner du på Skatteverkets webbplats.

Några av kommunens verksamheter finansieras delvis med taxor och avgifter. Här har vi samlat uppgifter om de olika taxorna och avgifterna för att det ska vara lättare hitta.

Här kan du läsa mer om kommunens aktuella upphandlingar samt information om våra riktlinjer för upphandlingar.

Finspångs kommun skickar fakturor till kommuninvånare som använder sig av våra tjänster och vår service. Det kan vara barn- eller äldreomsorg, avgifter till kulturskola med mera.

Din faktura kan du betala på olika sätt. Det beskriver vi mer utförligt under rubriken Betala faktura. Har du frågor angående en faktura från Finspångs kommun så kontaktar du den handläggare vars namn står på fakturan.

Finspångs kommun tar också emot leverantörsfakturor. Leverantörerna ska skicka e-faktura till kommunen och fakturan ska vara märkt med beställarens referenskod. Du kan läsa mer om hanteringen av leverantörsfakturor under Leverantörsfaktura.

Relaterad information

Kontakt

Ann-Christin Ahl Vallgren
Ekonomichef
Ekonomi- och styrningsavdelning

0122-854 23
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Finspångs kommun

0122-850 00

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång