Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommun­fullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges kommande sammanträde

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 2022-09-21

Anslaget: 2022-09-12

Mötet kommer att hållas i Sessionssalen, kommunhuset

Anslag av protokoll

Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2022-09-07

Anslaget: 2022-09-23
Tas ner: 2022-10-17
Datum för sammanträde: 2022-09-07
Organ/nämnd: Kommunla pensionärsrådet
Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret
Paragrafer: § 22-33

Protokoll Kommunstyrelsen 2022-09-14

Anslaget: 2022-09-19

Tas ner: 2022-10-11

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset Finspång

Paragrafer: § 281-300

Arbetsgivardelegationen 2022-09-13

Anslaget: 2022-09-16

Tas ner: 2022-10-07

Datum för sammanträde: 2022-09-13

Organ/nämnd: Finspångs kommun, Arbetsgivardelegationen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, ledningsstaben

Paragrafer: § 80 - 88

Justerat protokollsutdrag § 283 Kommunstyrelsen - Avsiktsförklaring rörande omställningen till Nära vård

Anslaget: 2022-09-14

Tas ner: 2022-10-06

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset Finspång

Paragraf: § 283

Justerat protokollsutdrag § 293 Kommunstyrelsen svar på motion - Utöka antalet verksamhetsnämnder i Finspång

Anslaget: 2022-09-14

Tas ner: 2022-10-06

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset Finspång

Paragraf: § 293

Bygg- och miljönämnden 2022-09-14

Anslaget: 2022-09-14

Tas ner: 2022-10-06

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 65 - 74

Sociala myndighetsnämnden 2022-09-13

Anslaget: 2022-09-14

Tas ner: 2022-10-05

Datum för sammanträde: 2022-09-13

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 183 - 191

Fond- och stiftelseutskott 2022-08-30

Anslaget: 2022-09-08

Tas ner: 2022-10-03

Datum för sammanträde: 2022-08-30

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens fond- och stiftelseutskott

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 44 -50

Andra anslag och kungörelser

Kungörelse - Detaljplan för Lämmenäs 1:32 som vunnit laga kraft

Anslaget: 2022-09-23
Anslag tas ned: 2022-10-17

Detaljplan för Lämmenäs 1:32 fick laga kraft 21 september 2022. Antagen av kommunstyrelsen den 24 augusti 2022.
Den som lider skada på grund av detaljplanen kan enligt plan- och bygglagen bli berättigad till ersättning. Talan om detta måste väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft.
Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Finspångs kommun

Information om detaljplanerna lämnas av Samhällsplaneringsenheten, tfn 0122-85 000 eller bo-bygga@finspang.se.Kungörelse för tid och plats för slutlig sammanräkning

Anslaget: 2022-09-01

Tas ner: 2022-09-30

Slutlig sammanräkning efter valen till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige den 11 september 2022 för Östergötlands län.

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Jonas Andersson
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 25
jonas.andersson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång