Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Anslag av protokoll

Sociala myndighetsnämnden 2021-07-20

Anslaget: 2021-07-21

Tas ner: 2021-08-05

Datum för sammanträde: 2021-07-20

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 156-166

Sociala myndighetsnämnden 2021-07-09

Anslaget: 2021-07-09

Tas ner: 2021-07-31

Datum för sammanträde: 2021-07-09

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 155

Fond- och stiftelseutskott 2021-07-05

Anslaget: 2021-07-08

Tas ner: 2021-08-02

Datum för sammanträde: 2021-07-05

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens fond- och stiftelseutskott

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 34-37

Sociala myndighetsnämnden 2021-07-06

Anslaget: 2021-07-06

Tas ner: 2021-07-29

Datum för sammanträde: 2021-07-06

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 147 - 154

Bygg- och miljönämnden 2021-07-06

Anslaget: 2021-07-06

Tas ner: 2021-07-28

Datum för sammanträde: 2021-07-06

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 61 - 74

Sociala myndighetsnämnden 2021-07-01

Anslaget: 2021-07-02

Tas ner: 2021-07-24

Datum för sammanträde: 2021-07-01

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 146

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträde

Andra anslag och kungörelser

Underrättelse - granskning av detaljplan Värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 med flera

Anslaget: 2021-06-29

Tas ner: 2021-08-20

Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2020 att ställa ut detaljplanen för Värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 med flera, Finspång för granskning.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt drift och utökning av Finspångs Tekniska Verks befintliga värmeverk, samt att i detaljplanen se över möjligheten att minska på den 10 meter tilltagna prickmarken utmed fastigheterna inom planområdet.

Granskningstid

Detaljplanen är utställd för granskning under tiden 29 juni 2021 till och med och 20 augusti 2021.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas via kommunens e-tjänst ”Synpunkter i samband med planarbete” senast den 20 augusti 2021.

Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Kungörelse - Detaljplan för Förskola Lotorp

Detaljplan för Förskola Lotorp 3:29 m.fl. är antagen av KS 2020-08-26 och har vunnit laga kraft 24 september 2020.

Den som lider skada på grund av detaljplanen/detaljplanerna kan enligt plan- och bygglagen bli berättigad till ersättning. Talan om detta måste väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft.
Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Information om detaljplanerna lämnas av samhällsplaneringsenheten, 0122-850 00 eller bo-bygga@finspang.se.

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Jonas Andersson
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 25
jonas.andersson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång