Finspångs kommun

Språk/Language

Anslagstavla

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla där du hittar:

  • Protokoll från möten. När ett protokoll är justerat publicerar vi ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod du kan överklaga ett beslut i protokollet.
  • Information om kommun­fullmäktiges kommande möten.
  • Kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges kommande samman­träde

Anslaget: 2023-12-04

Plats för mötet: Sessionssalen, kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15, Finspång.

Anslag av protokoll

Anslaget: 2023-11-30
Tas ner: 2023-12-22

Datum för sammanträde: 2023-11-23

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15, Finspång

Paragrafer: § 147 - 164

Anslaget: 2023-11-24
Tas ner: 2023-12-15

Datum för sammanträde: 2023-11-23

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset Finspång

Paragraf: § 157

Anslaget: 2023-11-23
Tas ner: 2023-12-15

Datum för sammanträde: 2023-11-21

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 232 - 242

Anslaget: 2023-11-23
Tas ner: 2023-12-15

Datum för sammanträde: 2023-11-15

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15, Finspång

Paragrafer: § 345 - 368

Anslaget: 2023-11-15
Tas ner: 2023-12-07

Datum för sammanträde: 2023-11-15

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset Finspång

Paragraf: § 359

Anslaget: 2023-11-15
Tas ner: 2023-12-07

Datum för sammanträde: 2023-11-15

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset Finspång

Paragraf: § 352

Anslaget: 2023-11-15
Tas ner: 2023-12-07

Datum för sammanträde: 2023-11-15

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset Finspång

Paragraf: § 350

Anslaget: 2023-11-15
Tas ner: 2023-12-07

Datum för sammanträde: 2023-11-15

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset Finspång

Paragraf: § 349

Anslaget: 2023-11-16
Tas ner: 2023-12-08

Datum för sammanträde: 2023-11-07

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 77 - 91

Anslaget: 2023-11-16
Tas ner: 2023-12-07

Datum för sammanträde: 2023-11-01

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens fond- och stiftelseutskott

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansli- och utvecklingsavdelningen

Paragrafer: § 43 - 51

Andra anslag och kungörelser

Anslaget: 2023-11-30
Tas ner: 2023-12-31

Granskningsutlåtande för detaljplan för Dalsberg, del av fastigheten Hårstorp 1:1 finns nu tillgängligt.

Detaljplan för Dalsberg, del av fastigheten Hårstorp 1:1 var utställd för granskning mellan 19 juni och 17 juli 2023.

Fortsatt planprocess

Förvaltningen har överlämnat detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Anslaget: 2023-11-21
Tas ner: 2023-12-11

Kommunstyrelsen beslutade 15 november 2023 att ställa ut ändring av detaljplan för Rejmyre 1:233 m fl för granskning.

Syftet med planändringen är att se över möjligheten att se över byggrätter och mark som inte får bebyggas (s k prickad mark).

Till grund för planändringen ligger ett beviljat planbesked för fastigheten Rejmyre 1:253. Kommunen har bedömt det lämpligt att se över hela den gällande byggnadsplanen B23 genom ändring av detaljplanen.

Planområdet överensstämmer med avgränsning för byggnadsplan B23.

Granskningstid

Detaljplanen är utställd för granskning under tiden 27 november till 11 december 2023.

Synpunkter
Synpunkter på förslaget lämnas via kommunens e-tjänst ”Synpunkter i samband med planarbete” senast 11 december 2023.

Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Maria Forneman
Tf. kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 25
maria.forneman@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång