Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-15

Kommunfullmäktiges nästkommande möte är 2020-05-13.

Anslag av protokoll

Sociala myndighetsnämnden 2020-04-09

Anslaget: 2020-04-09

Tas ner: 2020-05-02

Datum för sammanträde: 2019-04-08

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 94

Sociala myndighetsnämnden 2020-04-07

Anslaget: 2020-04-08

Tas ner: 2020-04-30

Datum för sammanträde: 2020-04-07

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 85-93

Bygg- och miljönämnden 2020-04-07

Anslaget: 2020-04-07

Tas ner: 2020-04-29

Datum för sammanträde: 2020-04-07

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 29-48

Kommunstyrelsen 2020-04-01

Anslaget: 2020-04-06

Tas ner: 2020-04-28

Datum för sammanträde: 2020-04-01

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 119-167

Kommunfullmäktige 2020-03-25

Anslaget: 2020-03-31

Tas ner: 2020-04-22

Datum för sammanträde: 2020-03-25

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 29-59

Sociala myndighetsnämnden 2020-03-24

Anslaget: 2020-03-25

Tas ner: 2020-04-16

Datum för sammanträde: 2020-03-24

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 71-84

Andra anslag och kungörelser

Underrättelse – granskning av detaljplan Hårstorp 1:1

Anslaget: 2020-03-27

Tas ner: 2020-04-23

Finspångs kommun kommer att ställa ut detaljplan för Dalsberg, del av fastigheten Hårstorp 1:1 för granskning.

Planförslag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etableringen av ett nytt bostadsområde med varierad bebyggelse. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter.

Planen är flexibelt utformad för att möjliggöra olika typer av bostäder. Längt i väster, mot Gronvägen, skapas förutsättningarna för fyravåningshus. Exempelvis kan tre punkthus byggas här. I övriga delar av planområdet tilllåts både fristående villor och radhus, parhus och flerfamiljshus i en till två våningar.

Området får tillfart från Norralundsvägen. I den sydvästra delen av planområdet avsätts för ett koloniområde med odlingslotter med möjlighet att uppföra en föreningslokal eller liknande.

Planområdet ligger i östra delen av Finspångs tätort. Område avgränsas av Gronvägen i väster, bostadsbebyggelse i området Östra Hårstorp i norr, en mindre grusväg i öster och verksamhetsområdet intill Norralundsvägen i söder. Planområdet är omkring 15 hektar stort. Marken ägs av Finspångs kommun.

Planförlaget överensstämmer med aktualisering av ÖP2011 och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Detaljplanen är utställd för granskning på Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15, Finspång under tiden 6 till 22 april 2020.

Skrifliga synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas via kommunens e-tjänst ”Synpunkter i samband med planarbete” senast 22 april 2020.

E-tjänsten finns på www.finspang.se ”Blanketter och e-tjänster”

Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Underrättelse – granskning av detaljplan Högby 1:2 (Lillsjöbäckens parkering)

Anslaget: 2020-03-27

Tas ner: 2020-04-16

Kommunstyrelsen beslutade 4 mars 2020 att ställa ut detaljplanen för Lillsjöbäckens parkering, del av Högby 1:2, Finspång för granskning.

Planförslag

Planen syftar till att ändra från allmän platsmark parkeringtill kvartersmark parkering för att kunna säkerställa att Finspångs kommun kan hyra ut parkering i centralt läge.

Granskningstid

Detaljplanen är utställd för granskning i receptionen på Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15, Finspång under tiden 30 mars till 15 april 2020. Planhandlingarna finns även tillgängliga på www.finspang.se

Skrifliga synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas på kommunens hemsida (www.finspang.se) under E-tjänster och blanketter, ”Synpunktsinlämning i samband med planarbete”.

Synpunkter på detaljplanen ska ha inkommit senast 15 april 2020.

Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Underrättelse – granskning av detaljplan Nyhem 1:2

Anslaget: 2020-03-25

Tas ner: 2020-04-16

Finspångs kommun ställer ut detaljplan för del av Nyhem 1:2 (LSS-boende) för granskning.

Planförslag

Planens syfte är att säkerställa mark för bostäder med särskild service (LSS) utmed Sundsvägen inom Finspångs tätort.

I samrådsskedet var planområdet ett större område för bostäder kring Sundsvägen. Till granskningsskedet är numera planerat projekt ändrat till ett LSS-boende (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), inom ett mindre område längs Sundsvägen. LSS-boendet kan inrymma ca 12 lägenheter i en byggnad om två våningar. Planen ger möjlighet att uppföra hus till en högsta nockhöjd om 12 meter. I gällande översiktsplans aktualitets-förklaring är inriktningen att aktuellt område kan vara möjligt för bostadsbebyggelse. Ett objekt utpekat i kommunens naturvårdsprogram berörs i mindre grad. Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då föreslagen detaljplan ej anses innebära betydande miljöpåverkan. Planområdet ligger längs med Sundsvägen, väster om Skutbosjön. Planområdet är omkring 6 000 m² stort. Marken ägs av Finspångs kommun.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med så kallat standardförfarande.

Samråd för ett större planområde (Sundsvägen) jämfört med nu upprättad detaljplans planområde ägde rum under början av år 2017. Efter samrådsförfarandet har önskemål om LSS-boende i området framförts. Kommunen ser det som en angelägen fråga att snarast pröva det önskemålet. Det innebär att detaljplan för del av Nyhem 1:2, som varit på samråd, nu får en separat planprövning av LSS-boende i granskningsskedet. Efter samrådet av den ursprungliga planen för Sundsvägenområdet växlar kommunen från ett utökat förfarande till ett standardförfarande för nu upprättad plan.

Granskningstid

Detaljplanen är utställd för granskning på Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15, Finspång under tiden 30 mars till 15 april 2020.

Skrifliga synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas via kommunens e-tjänst ”Synpunkter i samband med planarbete” senast 15 april 2020. E-tjänsten finns på www.finspang.se ”Blanketter och e-tjänster”. Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Helén Wallman
Administrativ chef
Kansliavdelningen

0122-852 13
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång