Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges nästkommande möte är 2020-09-16.

Anslag av protokoll

Sociala myndighetsnämnden 2020-06-30

Anslaget: 2020-07-01

Tas ner: 2020-07-23

Datum för sammanträde: 2020-06-30

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § -158-169

Kommunfullmäktige 2020-06-17

Anslaget: 2020-06-25

Tas ner: 2020-07-20

Datum för sammanträde: 2020-06-17

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 116-136

Sociala myndighetsnämnden 2020-06-23

Anslaget: 2020-06-24

Tas ner: 2020-07-16

Datum för sammanträde: 2020-06-23

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § -154-158

Kommunstyrelsen 2020-06-10

Anslaget: 2020-06-18

Tas ner: 2020-07-10

Datum för sammanträde: 2020-06-10

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 222-252

Arbetsgivardelegationen 2020-06-09

Anslaget: 2020-06-18

Tas ner: 2020-07-10

Datum för sammanträde: 2020-06-09

Organ/nämnd: Arbetsgivardelegationen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 48-56

Sociala myndighetsnämnden 2020-06-16

Anslaget: 2020-06-17

Tas ner: 2020-07-09

Datum för sammanträde: 2020-06-16

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 145-153

Kommunstyrelsen 2020-06-10 - omedelbar justering

Anslaget: 2020-06-11

Tas ner: 2020-07-03

Datum för sammanträde: 2020-06-10

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 224, 225, 227, 232, 237

Andra anslag och kungörelser

Kungörelse - antagna detaljplaner Hårstorp 4:12-18 och Högby 1:2

Anslaget: 2020-06-24

Tas ner: 2020-07-23

Detaljplan för verksamhetsområde Hårstorp 4:12-18, Finspångs kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2020-05-19. Detaljplanen vann laga kraft 18 juni 2020.

Detaljplan för Högby 1:2, Lillsjöbäckens parkering, Finspångs kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2020-05-19. Detaljplanen vann laga kraft 18 juni 2020.

Den som lider skada på grund av detaljplanerna kan enligt plan- och bygglagen bli berättigad till ersättning. Talan om detta måsta väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft. Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Information om detaljplanerna lämnas av Samhällsplaneringsenheten, tfn 0122-85 000 eller bo-bygga@finspang.se.

Kungörelse - granskning av förslag till ny översiktsplan

Anslaget: 2020-06-08

Tas ner: 2020-09-14

Miljö- och samhällsberedningen i Finspångs kommun har arbetat fram ett granskningsförslag till ny översiktsplan för Finspång. Enligt beslut i Miljö- och samhällsberedningen den 26 maj 2020 sänds förslaget nu ut på granskning. Både mottagare enligt sändlista samt allmänhet har möjlighet att lämna synpunkter på granskningshandlingen.

Granskning pågår mellan 8 juni 2020 till 14 september 2020.

Samråd 2019
Förslaget till ny översiktsplan fanns ute på samråd under perioden 21 januari 2019 - 17 april 2019. Totalt har det inkommit 79 yttranden under samrådet. Samtliga yttranden som inkom under samrådet har sammanställts i en samrådssammanställning. I den besvaras alla inkomna yttranden av Finspångs kommun. Hela sammanställningen finns att hitta via www.finspang.se/op2020

Granskning av förslag till ny översiktsplan

Förslaget till ny översiktsplan för Finspång är digitalt. Översiktsplanen nås på www.finspang.se/op2020 . Följ adressen så hittas information om granskningen, mötestider, missiv, sändlista, miljökonsekvensbeskrivning samt samrådssammanställningen tillsammans med länk till översiktsplanen.

Att lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan

Yttrande på granskningshandlingen ska lämnas via översiktsplanens flik ”Synpunkter” alternativt via e-post kommun@finspang.se märk e-post med ”Granskning översiktsplan KS.2020.0555” senast den 14 september 2020.

Frågor kring granskningshandlingen samt den digitala plattformen besvaras av projektledare Lina Alm, via e-post lina.alm@finspang.se eller via telefon 0122-850 03.

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Helén Wallman
Administrativ chef
Kansliavdelningen

0122-852 13
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång