Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges kommande sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-01-26 är inställt

Kommunfullmäktiges sammanträde är inställt på grund av för få ärenden.

Anslag av protokoll

Sociala myndighetsnämnden 2022-01-18

Anslaget: 2022-01-19

Tas ner: 2022-02-02

Datum för sammanträde: 2022-01-18

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 10-21

Sociala myndighetsnämnden 2022-01-10

Anslaget: 2022-01-11

Tas ner: 2022-01-23

Datum för sammanträde: 2022-01-10

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 9

Sociala myndighetsnämnden 2022-01-04

Anslaget: 2022-01-05

Tas ner: 2022-01-27

Datum för sammanträde: 2022-01-04

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 1-8

Andra anslag och kungörelser

Kungörelse - Detaljplan som vunnit laga kraft

Anslaget: 2022-01-05,

Detaljplan för Värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 med flera, Finspång. Antagen av Kommunstyrelsen den 24 november 2021. Laga kraft den 21 december 2021.

Den som lider skada på grund av detaljplanen/deltaljplanerna kan enligt plan- och bygglagen bli berättigad till ersättning. Talan om detta måsta väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft. Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Finspångs kommun

Information om detaljplanerna lämnas av Samhällsplaneringsenheten, tfn 0122-85 000 eller bo-bygga@finspang.se.Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Jonas Andersson
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 25
jonas.andersson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång