Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Anslag av protokoll

Protokoll Kommunfullmäktige 2021-04-28

Anslaget: 2021-05-06

Tas ner: 2021-05-28

Datum för sammanträde: 2021-04-28

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 63 - 89

Bygg- och miljönämnden 2021-05-04

Anslaget: 2021-05-04

Tas ner: 2021-05-26

Datum för sammanträde: 2021-05-04

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 41 - 48

Sociala myndighetsnämnden 2021-04-27

Anslaget: 2021-04-28

Tas ner: 2021-05-20

Datum för sammanträde: 2021-04-27

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 80 - 91

Kommunstyrelsen 2021-04-14

Anslaget: 2021-04-19

Tas ner: 2021-05-11

Datum för sammanträde: 2021-04-14

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 134 -169

Länk till Protokoll Kommunstyrelsen

Sociala myndighetsnämnden 2021-04-13

Anslaget: 2021-04-14

Tas ner: 2021-05-06

Datum för sammanträde: 2021-04-13

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 67 - 79

Protokoll Kommunfullmäktige 2021-03-17

Anslaget: 2021-03-23

Tas ner: 2021-04-14

Datum för sammanträde: 2021-03-17

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 46-52

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträde

Andra anslag och kungörelser

Tillkännagivande av kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-05

Anslaget: 2021-04-26

Datum för sammanträde: 2021-05-05

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-28

Anslaget: 2021-04-20

Datum för digitalt sammanträde: 2021-04-28

Mötet är digitalt och länk till mötet kommer via mejl.

Tillkännagivande av kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-14

Kungörelse - Detaljplan för Förskola Lotorp

Detaljplan för Förskola Lotorp 3:29 m.fl. är antagen av KS 2020-08-26 och har vunnit laga kraft 24 september 2020.

Den som lider skada på grund av detaljplanen/detaljplanerna kan enligt plan- och bygglagen bli berättigad till ersättning. Talan om detta måste väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft.
Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Information om detaljplanerna lämnas av samhällsplaneringsenheten, 0122-850 00 eller bo-bygga@finspang.se.

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Jonas Andersson
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 25
jonas.andersson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång