Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktdiges sammanträde

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-16

Anslaget: 2020-09-07

Datum för sammanträde: 2020-09-16

Kommunfullmäktiges nästkommande möte är 2020-10-21.

Anslag av protokoll

Sociala myndighetsnämnden 2020-09-22

Anslaget: 2020-09-23

Tas ner: 2020-10-15

Datum för sammanträde: 2020-09-22

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 217-226

Kommunstyrelsen 2020-09-16

Anslaget: 2020-09-16

Tas ner: 2020-10-08

Datum för sammanträde: 2020-09-16

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 302 - 303

Valnämnden 2020-09-09

Anslaget: 2020-09-16

Tas ner: 2020-10-08

Datum för sammanträde: 2020-09-09

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 1-10

Arbetgivardelegationen 2020-09-08

Anslaget: 2020-09-10

Tas ner: 2020-10-02

Datum för sammanträde: 2020-09-08

Organ/nämnd: Arbetsgivardelegationen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 63-69

Sociala myndighetsnämnden 2020-09-08

Anslaget: 2020-09-08

Tas ner: 2020-10-01

Datum för sammanträde: 2020-09-08

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 206-216

Kommunstyrelsen 2020-08-26

Anslaget: 2020-09-02

Tas ner: 2020-09-24

Datum för sammanträde: 2020-08-26

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 257-301

Sociala myndighetsnämnden 2020-09-01

Anslaget: 2020-09-01

Tas ner: 2020-09-23

Datum för sammanträde: 2020-09-01

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 88-97

Andra anslag och kungörelser

Kungörelse - Yttrande på bygglov för uppförande av teletorn

Anslaget: 2020-09-10

Tas ner: 2020-10-02

Yttrande på bygglov för uppförande av teletorn

En ansökan om bygglov för att uppföra ett teletorn med tillhörande teknikbod på del av fastigheten Nyhem 2:2 har lämnats in till Bygg- och miljöenheten. Sökande har i ansökan angivit att anläggningen är ett fackverkstorn med en höjd om 36 meter.

Tid för yttrande

Tid för yttrande pågår fram till 1 oktober 2020. Mer information och handlingar finns tillgängliga på finspang.se eller i kommunhuset.

Lämna synpunkter

Yttrande ska skickas in till Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång eller via e-post till bo-bygga@finspang.se.

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Helén Wallman
Administrativ chef
Kansliavdelningen

0122-852 13
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång