Finspångs kommun

Språk/Language

Vad kan jag göra utan bygglov

Här beskrivs vad du kan uppföra utan krav på bygglov. Oavsett om man behöver söka bygglov för en åtgärd eller inte så är det dock viktigt att byggnaden eller anläggningen placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskaps­bilden och till natur- och kultur­värdena på platsen.

Bygglovsbefriade åtgärder

Utan bygglov får du uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad. Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Med­givandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov för åtgärden.

Vid vissa typer av installationer i friggebodar, till exempel indragning av vatten- och avlopp, installation av braskamin med mera, måste en anmälan lämnas in till bygg- och miljö­enheten.

OBS! Det krävs alltid bygglov för friggebod om åtgärderna hamnar närmare än 4,5 meter till gräns mot gata eller allmän plats.

För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att utan bygglov eller anmälan bygga till huvud­byggnaden med skärmtak ovanför uteplatser, altaner, balkonger och entréer med en samman­lagd yta av 15 kvadratmeter.

Skärmtak får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan berörda grannars godkännande.

Byggs altanen in med väggar eller glaspartier blir åtgärden bygglovspliktig.

För en- och tvåbostadshus får man utan bygglov eller anmälan anordna skyddade ute­platser med mur eller plank.

Murar och plank får uppföras utan lov i anslutning till bostads­huset, om murarna eller planken inte är högre än 1,8 meter och inte sträcker sig längre ut från bostads­huset än 3,6 meter.

Mur/plank får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan berörda grannars godkännande.

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplement­byggnader inom ett område med detaljplan krävs det inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta tak­täcknings­­material, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att med en anmälan, ej krav på bygglov, uppföra ett så kallat attefallshus, göra en tillbyggnad, takkupor m.m.

Utanför område med detaljplan eller områdes­bestämmelser och sammanhållen bebyggelse får man i viss utsträckning utföra komplement­­byggnader samt en liten tillbyggnad utan bygglov.

Vi vill dock att du först tar kontakt med bygg- och miljöenheten innan du börjar sådana byggnads­projekt eftersom det är flera olika faktorer som kan inverka på om dessa icke bygglovs­­pliktiga rättigheter gäller eller ej. Byggnads­­projekten kan dessutom vara av sådan omfattning att bygglov inte krävs men däremot att anmälan eller andra tillstånd krävs.

Övriga åtgärder/kommunens tolkningar

Det är tillåtet att utan bygglov eller anmälan lägga altandäck direkt på mark. Om altan­konstruktionen blir uppbyggd ovan mark (till exempel vid en sluttnings­tomt) är konstruk­tionen bygglovs­pliktig om det bildas ett utrymme under altan­­däcket, vilket kan utnyttjas som till exempel förråd.

Som riktlinje kan man säga att när altandäckets överkant hamnar mer än en meter över marknivå, så är det bra om du tar kontakt med bygg- och miljö­enheten för att utreda om åtgärden kräver bygglov eller inte.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor kan du använda kontakt­formuläret nedan.Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Stefan Knezevic

Administratör
Karin Rickmar
Fredrika Lindberg (Föräldraledig)

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Det gör du enklast genom att kontakta bygglovs­expeditionen via e-post eller telefon. När du kommer till ditt bokade besök anmäler du dig först i receptionen.

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se