Finspångs kommun

Språk/Language

Färdiga projekt för cykel, gator och trafik

Under året har ett antal projekt färdigställts. Projekten har varit ett led i att främja det hållbara resandet samt arbeta för ökad trygghet med säkra skolvägar.

Nu är byggnation av nytt hållplatsläge Storängsskolan klart. Det nya hållplatsläget är ett led i det fortsatta arbetet med att skapa en trygg trafikmiljö för våra skolelever samtidigt som vi tagit hänsyn till föräldrarnas önskemål om en plats där de snabbt kan stanna till för att hämta och lämna sina barn. Platsen är endast till för ett kort stopp, om behov att följa sitt barn in i skolan finns så hänvisar vi till de 20 minuters parkeringarna som finns i det direkta närområdet.

Utformning och placering av hållplatsläget är planerat tillsammans med Östgötatrafiken. Finspångs kommun har sökt och beviljats statlig medfinansiering för projektet.

Beskrivning av projektet

Måndag 13 juni påbörjas byggnationen av ett nytt hållplatsläge i området kring Storängsskolan och Storängsgården, detta för att göra hållplats Storänsskolan mer trafiksäkert och tillgängligt för resenärer. Det innebär att hållplatsläge A och B placeras på samma plats vid blåmarkering i kartbild utanför Storängsskolan. Det nya hållplatsläget vid Storängsskolan kommer att tillgänglighetsanpassas och förses med väderskydd.

Hämta och lämnaparkering

Tidigare hållplatsläge B med rödmarkering i kartbild plockas bort och regleras till en hämta och lämna parkering för Storängsskolan och Ängslyckans förskola.

Skolbuss och hämta och lämnaparkering

Den tidigare hållplatsen och bussfickan med orange markering i kartbild kommer de mindre skolbussarna använda som hållplatsläge. Vårdnadshavare kan även nyttja ytan när barnen ska lämnas och hämtas vid skolan.

Åtgärden är även ett led i kommunens förbättringsåtgärder av trafiksituationen utanför Storängsskolan men även för att bidra till en jämnare fördelning av hållplatslägen utmed Hårstorpsvägen och Södra och Norra Storängsvägen.

Nu är byggnationen av en ny gång och cykelväg Viggestorp klar. Den nya gång- och cykelvägen är ett led i arbetet med trygg skolväg tillsammans med det hållbara resandet och målet att få fler att välja cykel som transportsätt. Tillgänglighetsanpassade passager med förstärkt belysning har byggts tillsammans med en hämta/lämna plats för föräldrar i anslutning till området för förskolan.

Fyrvägskorsningen vid Klövervägen har byggts om med snävare utfart mot Torstorpsvägen, detta för att minska hastigheten i området och tydliggöra passager. Finspångs kommun har sökt och beviljats statlig medfinansiering för projektet.

Beskrivning av projektet

Under våren 2022 påbörjas anläggningsarbetet med en förbättrad gång- och cykelväg i Viggestorp.

Arbetet kommer att medföra störningar i trafiken, periodvis kommer ett körfält vara avstängt och det kan bli trångt för bilister. Vi ber er därför att visa extra hänsyn för de som arbetar på vägen. Vi vill även be cyklister och fotgängare att vara extra uppmärksamma under tiden vi arbetar i området.

Gång- och cykelvägen förväntas bli klar till sommaren med mindre justeringar kvar till hösten.

Nu är sammanslagningen av hållplats Skatglädjen och Hårstorpsvägen genomförd och nytt hållplatsläge Skathagsvägen är på plats vid röda Hårstorp. I samband med byggnationen av hållplatsläget har utfart från Röda Hårstorp flyttats in på Skathagsvägen, detta för att minska antalet utfarter mot primärgatan i området och på så sätt få en tryggare trafikmiljö. Finspångs kommun har sökt och beviljats statlig medfinansiering för projektet.

Planeringen av ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder i området fortgår och näst på tur ligger en passage i området kring ICA Hårstorp. Åtgärd är planerad att genomföras under 2023.

Beskrivning av projektet

Under 2022 planeras det för en sammanslagning av hållplatsläge Skatglädjen och Hårstorpsvägen (röd markering i kartbild). Åtgärden är ett led i att skapa en mer trafiksäker miljö i området och bidrar även till en jämnare fördelning av hållplatslägen utmed Hårstorpsvägen och Södra och Norra Storängsvägen. Det nya hållplatsläget, Skatglädjen (blå markering i kartbild) ska tillgänglighetsanpassas, förses med väderskydd, cykelställ samt cykelpump.

Förändringarna vid röda Hårstorp med ny infart och nytt hållplatsläge

Större förändringar är planerade att ske i området kring Röda Hårstorp. Arbetet påbörjas vecka 17 med en ny infart till parkeringen på Röda Hårstorp där den nya anslutning till parkeringen kommer ske från Skathagsvägen.

När infarten är klar ska ett nytt hållplatsläge anläggas vid Hårstorpsvägen i anslutning till korsningen Skathagsvägen. Det tidigare hållplatsläget Hårstorpsvägen rivs och bussfickorna omvandlas till grönytor. I samband med att hållplatsläget flyttas så kommer trappan upp till Vibergabron att tas bort. Det befintliga övergångsstället flyttas till det nya hållplatsläget.

Nuvarande hållplatsläge Skatglädjen uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet och trafiksäkerhet för kollektivtrafik. Hållplatsläget tas därför bort. En passage över Hårstorpsvägen mot ICA kommer att anläggas, något som efterfrågats av kommuninvånare och olika organisationer under en längre tid.

En gång-och cykelväg längs del av Torstorpsvägen enligt rödmarkering i kartbild kommer att byggas under våren 2022. Gång- och cykelvägen kommer knytas ihop med befintlig gång-och cykelvägnät och byggs genom att befintlig körbana smalnas av.

Passager med förstärkt belysning som möjliggör en säker övergång över Torstorpsvägen kommer även att anläggas.

Projektet är ett led i Finspångs kommuns arbete med säker skolväg, att främja det hållbara resande och att knyta ihop befintligt gång- och cykelvägnät i området.

Finspångs centrum byggs om för att skapa en plats där människor, liv och aktivitet uppmuntras och får ta plats. Finspångs centrum ska vara en självklar plats där människor kan vistas och umgås, en plats som är tillgänglig och uppmuntrar till kultur, service och handel.

Projektet har pågått i Finspångs centrum under flera år, men i december 2023 kunde torget äntligen invigas.

Du kan läsa mera om projektet i sin helhet via länken nedan.

Beskrivning av projektet

Under vintern 2023-2024 arbetades det med en sammanslagning av hållplatsläge laduvägen och djupdalsvägen. Åtgärden är ett led i att skapa en lugnare, mer trafiksäker miljö i området. Det nya hållplatsläget, norra storängsvägen ska tillgänglighetsanpassas och förses med väderskydd i ena färdriktningen.

Föregående hållplatsläge laduvägen och djupdalsvägen uppfyllde inte dagens krav på tillgänglighet och trafiksäkerhet för kollektivtrafik. Hållplatslägena togs därför bort. En passage över norra storängsvägen mot Östermalmshallen har anläggads i höjd med laduvägen.

Hållplatsläge norra storängsvägen

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Planeringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång