Språk/Language

Föreningsbidrag

Finspångs kommun fördelar årligen cirka tre miljoner kronor till kommunens fritids- och kulturföreningar samt studieförbund. På den här sidan har vi samlat information om vilka föreningsstöd som finns att ansöka om inom kultur- och fritidsverksamheten.

När det gäller föreningar som bedriver fritidsverksamhet riktas stödet i första hand till de som bedriver barn- och ungdomsverksamhet för åldrarna 7-20 år. Bidrag till kulturföreningar riktar sig till alla åldrar.

Ansök om föreningsstöd

Aktivitetsstöd

Från och med året 2021 och framåt så sker all rapportering av närvaro som gäller ansökan om kommunalt aktivitetsbidrag via digitala plattformar.

Som idrottsförening finns Idrottonline eller vår föreningsservice (E‑srv) att använda. För övriga föreningar som inte är en idrottsförening så finns vår föreningsservice E‑srv att använda.

Båda systemen fungerar på ett liknande sätt. Man behöver ha en förenings­administratör som startar och hanterar förenings­konto/sida. Sedan lägger man till gruppledare som sedan rapporterar (skriver in) uppgifterna i systemet per respektive grupp eller träff. Har man väl skapat sin grupp som ledare så kan man i real tid rapportera direkt vid varje tillfälle via app eller via webben på telefonen eller surfplatta.

Hjälp att starta ett föreningskonto eller sida

Patrik Randmäe
Administratör
Ekonomi- och styrningsavdelning

0122-850 20
patrik.randmae@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Sista ansökningsdag för kommunalt aktivitetsstöd är 25 februari.

Anläggningsbidrag

Förening med egen anläggning eller lokal för sport av olika slag, eller annan verksamhet som kan anses ingå i den kommunala fritidsverksamheten och som kontinuerligt nyttjas i föreningens verksamhet, kan efter ansökan erhålla bidrag för anläggningens drift. Bidraget avser att täcka en del av föreningens driftkostnad för den egna anläggningen.

Sista ansökningsdag är 30 april.

Villkor för anläggningsbidrag

  • Anläggningsbidrag kan utgå då anläggningen ägs av föreningen eller drivs av föreningen under ägarliknande förhållanden. Kommunen måste godkänna nytillkomna anläggningar före byggnation för att föreningen ska kunna räkna med anläggningsbidrag.
  • Förening som erhåller anläggningsbidrag ska i mån av utrymme upplåta anläggningen till kommunala enheter och andra föreningar inom kommunen till självkostnadspris.
  • Bidraget utgår endast under förutsättning att anläggningen är i sådant skick som krävs för att avsedda verksamheter ska kunna genomföras.
  • Om anläggningen eller del av den hyrs ut till annan juridisk person ska kommunen underrättas för bedömning av bidragets storlek.

Arrangemangsstöd

Arrangemangsbidraget är ett tillfälligt bidrag som kan sökas av föreningar och intressegrupper som är placerade i och bedrivs i Finspångs kommun. Bidraget kan sökas för offentliga arrangemang, nationella större tävlingar eller andra arrangemang inom kommunen, som främjar kommunens målsättning.

Med offentligt arrangemang menas en aktivitet (ej danstillställningar) som är öppen för alla.

Investerings- eller upprustningsbidrag

Bidraget grundar sig på principen att kommunen står för 1/3 av den totala kostnaden som angetts i ansökan. Utöver detta sker fördelningen utifrån årets budget för investerings- och upprustningsbidraget och hur många föreningar som söker bidraget.

För att det beviljade beloppet ska kunna utbetalas krävs det att den sökande föreningen redovisar fakturor och kvitton till den totalkostnad som angivits i ansökan. Kommer redovisningen inte upp till den totala kostnaden så blir bidraget 1/3 av det som redovisas.

Sista ansökningdag är 30 april eller i brådskande fall löpande under året.

Lokalbidrag

Bidraget är tänkt att täcka en del av föreningens lokalkostnader för ungdomsverksamhet samt vara en hjälp för föreningar som äger egna lokaler, som ej omfattas av anläggningsbidrag.

Sista ansökningsdag är 30 april.

Villkor för lokalbidrag

  • Bidrag utgår till fast lokal, ägd eller kontrakterad, för innevarande år samt till tillfällig lokal eller anläggning för närmast föregående år.
  • Bidrag utgår ej för subventionerade kommunala lokaler och anläggningar, ej heller för hyror gällande arrangemang där entréavgifter erlägges eller då tillställningen ordnas för att ge föreningen ekonomisk vinst.
  • Med godkänd lokalkostnad avses kallhyra, värme, el och vatten.
  • Lokalkostnaden ska alltid styrkas med kopior på hyresverifikationer eller genom intyg från hyresvärd.
  • Om lokalen delvis används för ungdomsverksamhet och delvis för annan verksamhet, får endast bidrag sökas för den del av kostnaden som räknas till ungdomsverksamheten.
  • Eventuella hyresintäkter till följd av andrahandsuthyrningar ska avräknas den godkända lokalkostnaden innan bidrag uträknas.

Verksamhetsbidrag för vuxenföreningar av särskild vikt

För att kunna få bidraget måste föreningen bidra till att skapa ett varierat kulturliv i kommunen eller bedriva annan typ av verksamhet som kommunen anser viktig.

Sista ansökningsdag är 30 april.

Regionalt arrangörsbidrag

För föreningar finns det ett arrangörsbidrag att söka från Region Östergötland för alla typer av professionella kulturarrangemang. För barn och unga kan även andra än föreningar söka, exempelvis förskolor och skolor. Stödet administreras av Region Östergötland.

Kontakt

Lizzie Örn Sagrelius
Fritidsutvecklare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 45
lizzie.orn-sagrelius@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Karolina Bransell
Kulturutvecklare
Kulturhuset

0122 - 850 58
karolina.bransell@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång