Språk/Language

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och Finspångs kommunfullmäktige består av 45 ordinarie ledamöter och 26 ersättare. Ledamöterna väljs i allmänna val var fjärde år.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige tar beslut i frågor som har en principiell betydelse eller av en annan anledning är av viktig för kommunen. Besluten handlar till exempel om:

  • mål och riktlinjer för verksamheten,
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer,
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
  • val av revisorer, grunderna för ekonomiska ersättningar till de förtroendevalda,
  • årsredovisningar och ansvarsfrihet samt
  • om folkomröstningar ska genomföras i kommunen.

Ta del av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis sista onsdagen i månaden. Under juli görs uppehåll. Du kan besöka och lyssna till kommunfullmäktiges möten som är öppna för allmänheten och hålls i sessionssalen i Finspångs kommunhus, Bergslagsvägen 13-15.

Handlingar

Handlingar kan du hitta på den här sidan, eller hämta dem cirka en vecka innan mötet i receptionen i kommunhuset eller i möteslokalen i samband med mötet. Referensexemplar finns också att läsa på Finspångs bibliotek cirka en vecka före mötet.

Kungörelse

Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträde görs en vecka före mötet. I kungörelsen finns uppgift om när och var mötet ska hållas. I den redovisas också rubriken på alla ärenden som ska behandlas under sammanträdet. Kungörelsen visas på:

  • kommunens webbplats.
  • kommunens anslagstavla i kommunhusets entré.
  • i annons i de lokala dagstidningarna Folkbladet, Katrineholms-Kuriren och Norrköpings Tidningar.

Formerna för fullmäktiges arbete är bestämda i Arbetsordning för kommunfullmäktige, se länk på denna sida.

Skicka medborgar­förslag till kommun­fullmäktige

Om du är invånare i Finspångs kommun kan du lämna in medborgar­förslag till kommun­fullmäktige.

Protokoll och kallelser med handlingar

Kontakt

Berit Martinsson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

070-675 48 01
berit.martinsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång