Språk/Language

Kommunfullmäktige

Finspångs kommunfullmäktige består av 45 ordinarie ledamöter och 26 ersättare. Ledamöterna väljs i allmänna val var fjärde år. Vilka partier och vilka politiker som sitter i kommunfullmäktige kan du läsa om under rubriken Partier och mandatfördelning.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige tar beslut i frågor som har en principiell betydelse eller av en annan anledning är av viktig för kommunen. Besluten handlar till exempel om:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • val av revisorer, grunderna för ekonomiska ersättningar till de förtroendevalda
  • årsredovisningar och ansvarsfrihet, samt
  • om folkomröstningar ska genomföras i kommunen.

Du kan ta del av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder som regel sista onsdagen i månaden. Under juli görs uppehåll. Du kan besöka och lyssna till kommunfullmäktiges möten eftersom de är öppna för allmänheten.

Handlingar

Handlingar kan du hitta på den här sidan, eller hämta dem cirka en vecka innan mötet i receptionen i kommunhuset eller i möteslokalen i samband med mötet. Referensexemplar finns också att läsa på Finspångs bibliotek cirka en vecka före mötet.

Kungörelse

Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträde görs en vecka före mötet. I kungörelsen finns uppgift om när och var mötet ska hållas. I den redovisas också rubriken på alla ärenden som ska behandlas under sammanträdet. Kungörelsen visas på:

  • kommunens webbplats.
  • kommunens anslagstavla i kommunhusets entré.
  • i annons i de lokala dagstidningarna Folkbladet, Katrineholms-Kuriren och Norrköpings Tidningar.

Formerna för fullmäktiges arbete är bestämda i Arbetsordning för kommunfullmäktige, se länk på denna sida.

Skicka medborgarförslag till kommunfullmäktige

Om du är invånare i Finspångs kommun kan du lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Protokoll och kallelser med handlingar

Kontakt

Berit Martinsson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

070-675 48 01
berit.martinsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansliavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång