Finspångs kommun

Språk/Language

Ledighet

Följande rutiner gäller vid ansökan om ledighet för elev:

  • det är alltid vårdnadshavare som ansöker om ledighet för sitt/sina barn
  • det är vårdnadshavares ansvar att se till att barnet läser in det som han/hon går miste om vid ledigheten
  • det är eleven som tar reda på vilka arbetsuppgifter som ska göras genom att tala med sina lärare
  • mentor kan bevilja 3 lediga dagar på läsår. Över tre dagar hanteras ansökan av rektor i samråd med mentor innan ledigheten beviljas
  • ledigheten söks genom närvarosystemet Skola24. Om elev saknar fullständigt personnummer (ej 10 siffror) ska vårdnadshavare fylla i blanketten Ledighet för elev - ansökan (blanketten hittar du på Blanketter och e-tjänster under rubriken Mer information). Ansökan lämnas till mentor för beslut
  • en studieplan upprättas. Det är eleven tillsammans med undervisande lärare som fyller i blanketten Studieplan vid ledighet
  • vårdnadshavare har ansvar att se till att studieplanen följs
  • kopia på studieplanen lämnas till mentor.

Skolan ska kunna garantera att alla elever får den utbildning som de är berättigade till . Då en elev behöver vara ledig från skolan ska eleven och dess vårdnadshavare vara informerad om att den undervisning eleven missar under ledigheten är eleven själv ansvarig att tillgodogöra sig på annat sätt. Innan en längre ledighet ligger ansvaret på eleven att samla ihop material och uppgifter som ska göras från undervisande lärare. Eleven kan även rekommenderas att ta igen tiden på annan tid än ordinarie skoldag (exempelvis lovskola).

Om elevens ledighet anses av skolan var i en sådan omfattning att eleven inte har möjlighet att själv klara av att jobba igen den undervisningen eleven missat, ska skolan informera eller rekommendera eleven och vårdnashavaren om vilka möjlligheter som finns för att ta igen missad tid. Hjälpen kan ges under läxläsningstid, och/eller lovskolan.

Kontakt

Grosvadsskolan
Expedition

0122-856 43
grosvadsskolan@finspang.se

Postadress: Finspångs kommun, Grosvadsskolan, 612 80 FINSPÅNG

Besöksadress: Grosvadsvägen 5