Finspångs kommun

Språk/Language

Ny taxa för fel­parkerings­avgift

Onsdag 25 januari antog kommunfullmäktige nya taxor av gällande laddinfrastruktur, felparkeringsavgift samt flyttning av fordon och skrotnings­kostnader. De nya taxorna kommer att träda i kraft och tillämpas från och med onsdag 1 februari 2023.

De antagna taxorna av kommunfullmäktige är taxa för laddinfrastruktur på allmän plats och
kommunal tomtmark, taxa för felparkeringsavgift avseende allmän plats och kommunal tomtmark samt taxa för flyttning av fordon inklusive bärgnings och skrotningskostnader. De nya taxorna kommer att träda i kraft och tillämpas från och med onsdag 1 februari.

Taxa för laddinfrastruktur på allmän plats och tomtmark

I första steget kommer en tidsbaserad taxa tillämpas på de laddplatser som ägs av Finspångs kommun där parkören betalar ett timpris vid laddplatserna utifrån effekt på laddaren.

Parkeringar med ett timpris på 15 kronor

 • Laddplatser vid Lillsjöbäckens parkering
 • Laddplatser vid Vallonvägens parkeringsdäck, vid Pressbyrån
 • Laddplatser vid Bävervägens pendlarparkering
 • Laddplatser vid Arena Grosvad & Grosvadsskolan

Avgiften av laddplats sker via mobil betalning via appen Apcoa Flow, använd zonkod 64988

Parkering med ett timpris på 45 kronor

 • Laddplatser De Geergaragets parkering

Avgiften av laddplats sker via mobil betalning via appen Apcoa Flow, använd zonkod 64987.

Taxa för felparkeringsavgift avseende allmän plats och kommunal tomtmark

Tidigare taxa gällande felparkeringsavgift antogs i mars år 2000 med två olika avgifter. Ny taxa har nu antagits med tre olika avgifter beroende på överträdelse som redovisas nedan. I samband med beslutet av ny taxa kan även privata aktörer som övervakar fastighetsmark tillämpa den nya taxan.

1 000 kronor kostar det att stanna:

 • på handikapplats.
 • mot färdriktningen.
 • på gång- eller cykelbana.
 • på övergångsställe.
 • i korsning, i vägport.
 • så att vägmärken skyms.
 • på hållplats.
 • framför utfart.
 • så att tillträde till andra fordon hindras.
 • på lastplats, taxiplats.
 • inom tio meter före övergångsställe.
 • inom tio meter före korsande gång- eller cykelbana.
 • på plats där stannande är förbjudet.
 • i terräng, plantering, gräsmatta etc.
 • på plats avsedd för annat fordonsslag, till exempel plats reserverad för buss eller
  motorcykel.

600 kronor kostar det att parkera:

 • på plats där parkeringsförbud gäller, till exempel parkeringsförbud i område
 • på huvudled.
 • på annan plats än särskilt ordnad parkeringsplats på gångfartsområde.

400 kronor kostar det att parkera:

 • på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att erlägga avgift.
 • längre tid än tillåtet.
 • med något hjul utanför markerad parkeringsruta.

Läs gärna mer på Transportstyrelsen webbplats för att uppdatera dig gällande regler för parkering.

Taxa för flyttning av fordon och skrotningskostnader

Om ett fordon, till exempel en bil, står parkerat på fel sätt kan det störa ordning, säkerhet eller miljö i området. Då har kommunen möjlighet att flytta fordonet enligt Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Kommunen kan i vissa fall besluta att fordonet ska skrotas. Ägare till ett fordon som flyttats är skyldig enligt lag att ersätta kostnaden för flyttningen och eventuella andra kostnader i samband med flytten. 

Kommunen kan hjälpa till att flytta fordon på privat mark om de står felparkerade eller parkerade under en väldigt lång tid. Mark- eller fastighetsägaren får själv begära att få fordonet flyttat och står själv för kostnaden av flytten.

Nya taxan för bärgning av personbil samt uppställning inom Finspångs kommun 3 563 kronor inklusive moms. För andra fordon än personbil kan kostnaden variera.

Kontakt

Rosita Mathiesen
Trafikingenjör
Planeringsenheten

0122-859 16
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång